Catégories
Insurance for Pets

‘Hoe kan het dat liberalisme nu juist de angst voor de vrijheid versterkt?’ – België – Insurance for Pets


Je hoeft geen psycholoog te zijn om te weten dat angst de dominante mense­lijke emotie is, en je hoeft ook geen historicus te zijn om te beseffen dat er nooit een tijdperk is geweest waarin mensen zonder vrees hebben geleefd. Altijd was er wel de vrees voor het lot, de komst van de barbaren, honger, armoede, de hel en de eeuwige angst voor de dood. En toch vat in 1947 de dichter W.H. Auden de twintigste-eeuwse tijdgeest perfect samen als hij zijn grootste prozagedicht publiceert met als titel: The Age of Anxiety. Precies een jaar later schrijft Albert Camus een kort essay onder dezelfde titel: Le siècle de la peur, welke hij begint met de opmerking: ‘De zeventiende eeuw was het tijdperk van de wiskunde, de achttiende die van de natuurwetenschappen, de negentiende die van de biologie, maar de twintigste eeuw is de eeuw van de angst.’

Voor Auden en Camus onderscheidt hun tijdperk van de angst zich van voorafgaande tijdperken doordat er in hun tijd na twee wereldoorlogen iets fundamenteels vernietigd is: de waarde van de mens; de menselijkheid zelf, het vertrouwen in de mensheid. Het menselijk individu is oog in oog komen te staan met de naaktheid van het menselijk bestaan, zijn verlatenheid en leegte. Eeuwenoude tradities zijn gebroken en niets lijkt er nog te zijn waar men enig houvast aan kan ontlenen om, voorbij de slagen van het lot, het leven enige zin te geven. Het menselijk bestaan is absurd geworden. Dat is ook de stelling die Camus in 1941 verdedigt met zijn essay over Le mythe de Sisyphe waarin hij onomwonden stelt: ‘De filosofie heeft maar één werkelijk serieus probleem: de zelfmoord. Het oordeel of het leven al dan niet waard is geleefd te worden, houdt het antwoord in op de belangrijkste vraag die de filosofie stelt.’

Dat er een tijdperk van de angst zou aanbreken waarin de geestelijke waarden en betekenis van het menselijk bestaan verloren zouden gaan, was al decennia eerder door Nietzsche aangekondigd met zijn voorspelling over de komst van het nihilisme, en nog voor hem ook al door de Deense denker Søren Kierkegaard. In 1844 publiceert hij zijn verhandeling Het begrip angst, in 1848 De ziekte tot de dood en in die jaren maakt hij de aantekening: ‘Het is mij te moede als een arme huurder, die een kamertje heeft gehuurd onder de dakspanten van een geweldig gebouw, waaraan steeds verder wordt gebouwd en dat steeds verder wordt verfraaid, terwijl hij tot zijn ontzetting meent te bespeuren dat de fundamenten het begeven.’

De essentie van het mens-zijn is zoek, wat overblijft is een bestaan, een existentie die wordt overspoeld door de gewaarwording van het eindeloze niets: er is geen zin, er is geen betekenis, je bent helemaal vrij — maar wat moet je met die vrijheid?

De Eerste Wereldoorlog is het begin van het tijdperk van de angst. De daarop volgende roaring twenties trachten met veel kabaal de demonen van de angst te bezweren, maar in feite zijn zij niets anders dan een maskerade voor wat de schrijver en filosoof Hermann Broch typeerde als de ‘vrolijke Apocalyps’, omdat hij de nieuwe werkelijkheid wel onder ogen wilde zien. Er ontstaat een nieuwe kunststroming, het Expressionisme, dat in al zijn facetten de nu alles overheersende angst wil tonen. De nieuwe filosofie van Jaspers, Heidegger en Sartre, het existentialisme, is in aansluiting op het denken van Kierkegaard de filosofie van deze angst; de ervaring dat ieder individu even vrij als eenzaam is en in die verlatenheid op zoek moet naar zijn eigen zelf en de zin van zijn bestaan.

Nu had wederom Nietzsche al voorspeld dat je een Übermensch moet zijn voor deze bovenmenselijke taak om zelf nog enige betekenis te vinden in een wereld die absurd is en een bestaan dat nooit zonder tragiek is. Nietzsche voorzag ook al dat het ‘gewone volk’ (academici en gegoede burgerij voorop), voorbij alle ratio en vol ressentiment om wat hen ontnomen is, of dreigt ontnomen te worden, zich zullen vastklampen aan de vermeende zekerheden waar zij hun identiteit aan ontlenen. Een angstcultuur wordt zo politiek. Een van de eersten die daarvan de psychologie analyseert is Wilhelm Reich met zijn in 1933 gepubliceerde Die Massenpsychologie des Faschismus, een boek dat in nazi-Duitsland onmiddellijk verboden wordt. Reich toont aan dat er helemaal geen idee achter het fascisme schuilt (de idee dat dat wel zo is, is een misverstand dat tot op de dag van vandaag in de academische wereld bestaat), en dat het fascisme niets anders is dan ‘de georganiseerde politieke expressie van de karakterstructuur van de gemiddelde mens die verlangt naar autoriteit, op wil gaan in de massa, niet zelf wil denken, laat staan eigen verantwoordelijkheid accepteert’. Een andere oud-leerling van Freud, Erich Fromm, vat in 1941 de psychologie van het fascisme samen in één zin: angst voor de vrijheid.

‘Na een Tweede Wereldoorlog is de angst alleen maar groter geworden’

Na een Tweede Wereldoorlog is de angst niet alleen niet verdwenen, ze is alleen maar groter geworden. De Koude Oorlog wakkert de vrees voor een nucleaire holocaust aan. De grootste angst echter manifesteert zich in het zich afsluiten voor, het niet willen weten van angst en onzekerheden door zich over te geven aan geesteloosheid, want angst kan alleen bestaan bij wie zich bewust is van zichzelf en de wereld. 5

Kierkegaard, de filosofische grootvader van het existentialisme, is de eerste die dit maatschappelijk verschijnsel constateert: ‘Er is in de geesteloosheid geen angst, daarvoor is ze te tevreden en te geestloos. […] Door het zien van de meeste mensen om zich heen, door het druk te krijgen met allerhande wereldse aangelegenheden, door te gaan begrijpen hoe het er aan toegaat in de wereld, vergeet zo’n mens zichzelf, vergeet hoe hij, in goddelijk opzicht, heet. Zo durft hij niet langer op zichzelf te vertrouwen, vindt het gewaagd zichzelf te zijn, vindt het veel gemakkelijker en veiliger te zijn zoals de anderen, een na-aper te worden, nummer te worden, mee opgenomen in de massa. […] Ze gebruiken hun talenten, verzamelen geld, doen wereldse zaken, maken slimme berekeningen, etc. etc., worden misschien vermeld in geschiedenisboeken, maar zichzelf zijn ze niet. Ze hebben, naar de geest beschouwd, geen zelf, geen zelf waarvoor ze alles kunnen wagen, geen zelf voor God — hoe zelfzuchtig ze verder ook mogen zijn.’

Maar, waarschuwt Kierkegaard: ‘Hoewel er nu in de geesteloosheid geen angst is, omdat met de geest ook de angst is uitgesloten, is de angst er toch, alleen wacht ze.’ De angst wacht, verborgen voor het bewustzijn. Maar zodra dit individu op een of andere wijze met een crisis wordt geconfronteerd die zijn vermeende zekerheden aantast, dan zal die weggestopte angst als in een explosie zich manifesteren. Depressies, paniek, ressentiment, gevoelens van onmacht of agressie, kunnen dan algauw mateloos zijn.

In de tweede helft van de twintigste eeuw, een honderd jaar na het werk van Kierkegaard, wordt dit fenomeen van de geesteloosheid die de angst moet buitensluiten ook waargenomen door psychologen als Rollo May, Erich Fromm, Ronald Laing en filosofen als Herbert Marcuse en Alan Watts.

Wat na de verschrikkingen en vernietiging van twee wereldoorlogen een ‘gezonde samenleving’ (Erich Fromm) had moeten worden met individuen die juist hun geest willen ontwikkelen, zichzelf durven zijn, weloverwogen eigen keuzes maken, medemensen en natuur liefhebben, en hun creatieve vermogens gebruiken om hun bestaan betekenisvol en hun samenleving harmonieus te laten zijn, is niet zo. ‘Tot nu toe hebben we gefaald’, zo constateert Fromm in 1955. Hij en de anderen zien dat mensen vooral bang zijn zichzelf te zijn en zich eerder gedragen als zich almaar aanpassende robots dan als zelfstandige mensen. Hun eigenwaarde wordt niet bepaald door wie men is, maar door wat men heeft in termen van succes en sociaal prestige. De persoonlijke waarde is een marktwaarde geworden; de eigenwaarde meer gerelateerd aan hoeveel je verdient dan aan je vermogen om lief te hebben, te denken en creatief te zijn. De korte route naar dit succes is de aanpassing aan ‘wat men vindt’, en de eigen leegte — en de daarmee gepaard gaande angst — zo goed mogelijk te negeren met behulp van consumptie en entertainment. Totdat dat niet meer kan, en de angst als een tikkende tijdbom explodeert.

Tegelijkertijd ontstaat er in diezelfde tijd een tegenbeweging van een tegencultuur. Het is een cultuur van protest; de revolte van jongeren, de beatgeneration die zich gedragen weten door een levensgevoel dat zich verzet tegen de bestaande sociale normen en autoriteiten, en tegen de bestaande geesteloosheid, en tegen de bestaande politiek en economie. Het is een levenswijze welke de filosofie van het existentialisme verwelkomt om de eigen angst niet langer te ontkennen maar juist te benoemen, en zo ernaar streeft zo authentiek mogelijk zichzelf te zijn. Onvermijdelijk gaat dat ook gepaard met het cultiveren van een narcisme en hedonisme (Christopher Lasch).

Het protest tegen de maatschappij komt onder meer tot uiting in films als Invasion of the Body Snatchers uit 1956, naar het gelijknamige sciencefiction-verhaal van Jack Finney dat een jaar eerder verscheen. In het verhaal wordt planeet Aarde overmeesterd door buitenaardse wezens die van slapende mensen lichaam en brein overnemen. Deze nieuwe wezens in de gedaante van een mens zijn niets anders dan lege hulsels; poppen zonder enige emotie en eigen persoonlijkheid. De film is zo populair dat er in 1978 en 1993 nieuwe versies van worden uitgebracht.

Het meest luide protest — letterlijk en figuurlijk — tegen het tijdperk van de angst klinkt in de wereld van de rockmuziek. Pete Seeger en Bob Dylan worden de troubadours van de beatgeneration; The Doors, Pink Floyd en de Patti Smith Group laten zich eind jaren zestig, begin jaren zeventig met hun tegengeluid horen. Het sentiment in die tijd wordt op prachtige wijze vertolkt in 1979 door Elvis Costello met de song van Nick Lowe Peace, Love and Understanding, met daarin de strofes:

A

s I walk through

This wicked world

Searchin’ for light in the darkness of insanity

I ask myself

Is all hope lost?

Is there only pain and hatred, and misery?

[…]

And as I walked on

Through troubled times

My spirit gets so downhearted sometimes

So where are the strong

And who are the trusted?

And where is the harmony?

Sweet harmony

In 1981 verenigen David Bowie en Queen hun creatieve krachten en compo­neren gezamenlijk een lied dat tijdloos zal worden, omdat het op een briljante wijze de tijdgeest van het tijdperk van de angst verklankt: Under Pressure. Terwijl David Bowie en Freddy Mercury zingen: It’s the terror of knowing / What this world is about […] Insanity laughs under pressure we’re cracking, toont de begeleidende videobeelden van een geestloze massa, explosies, ineenstortende gebouwen en bruggen, gehypnotiseerde individuen, armoede, werkloosheid, protesten, wandelende skeletten en angstaanjagende wezens. In klank, woord en beeld: dit is het tijdperk van de angst!

Apocalypse now? Causes of anxiety in our age.

Zoals de periode tussen de twee wereldoorlogen het interbellum wordt genoemd, zo mogen we de periode tussen 9 november 1989 en 15 september 2008 het interanxietas noemen. Op de eerste datum valt de Berlijnse Muur en komt er een einde aan de Koude Oorlog en het communisme in Europa. Nagenoeg de gehele westerse wereld raakt ervan overtuigd dat vanaf nu voor de gehele wereld de toekomst aan het liberalisme, kapitalisme en de democratie zal zijn. Er volgt een economische bloeiperiode, tot aan die tweede datum: 15 september 2008. Op die dag moet de Lehman Brothers Bank met een belegd vermogen van ca. 600 miljard dollar zijn faillissement aanvragen. Het is het begin van het einde van het globalisme, het einde van een blind vertrouwen in de financiële machten, en het markeert de opkomst van wat het ‘populisme’ is gaan heten. Een kleine twintig jaar beleefde het Westen een soort van reprise van de roaring twenties, leek de angst verdwenen — totdat de paniek uitbreekt en een nieuw tijdperk van de angst aanbreekt.

De laatste stelling wordt overigens niet door iedereen gedeeld. Het meest prominent is president Donald Trump. Op de jaarlijkse bijeenkomst in Davos van alle machtigen, rijken en allen die daar graag bij willen horen, houdt op 21 januari 2020 president Trump zijn gewillige gehoor voor dat er helemaal geen nieuw tijdperk van de angst is. Integendeel:

‘America is thriving, America is flourishing, and yes, America is winning again like never before. […] This is not a time for pessimism; this is a time for optimism. Fear and doubt is not a good thought process because this is a time for tremendous hope and joy and optimistic action. But to embrace the possibilities of tomorrow, we must reject the perennial prophets of doom and their predictions of the Apocalypse.’

De vermaarde Amerikaanse wetenschapper Steven Pinker, een man die in bijna alles de tegenpool van Trump is, is het in dit opzicht helemaal met zijn president eens. In zijn boek Enlightenment Now (2018) trekt ook Pinker ten strijde tegen alle ‘prophets of doom‘, omdat in zoveel opzichten (armoede, honger, ziekten, oorlogsgeweld) het nooit zo goed is gegaan. Pinker is ervan overtuigd dat met ‘science, technology and money‘ de mensheid alle toekomstige uitdagingen aankan.

Overal waar men zich bezighoudt met innovatie, Sillicon Valley voorop, is de overtuiging van Pinker gemeengoed: mens en wereld zijn in elk opzicht maakbaar en er kan geen probleem zijn waar — in ieder geval op termijn — wetenschap en technologie dankzij beschikbare middelen geen oplossing voor zullen bieden. Echter, precies één dag na de lofzang van president Trump op Amerika en de ondernemende geest vol optimisme, maakt het internationaal geres­pecteerde Bulletin of the Atomic Scientists van onder andere dertien Nobelprijswinnaars bekend dat zij hun Doomsday Clock hebben vooruit gezet naar 100 seconden voor middernacht. Op deze wijze geven zij uiting aan hoe acuut de dreiging is van een nucleaire holocaust en een klimaatcatastrofe. Als de mensheid niets verandert wacht er een apocalyps en wel zonder het vooruitzicht van een nieuw Jeruzalem, zoals in het laatste Bijbelboek.

Exact zeven weken later maakt de directeur-generaal van de World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, melding van het feit dat met de verspreiding van het nieuwe coronavirus, dat de ziekte covid-19 veroorzaakt, er nu sprake is van een pandemie. En het is net alsof toch nog onverwacht nu al apocalyptische tijden aanbreken: de mensheid, geconfron­teerd met een onzichtbare, dodelijke vijand, in de greep van een doodsangst.

En er waren al zo veel rode lichten die dit nieuwe tijdperk van de angst kenmerken. Door technologische ontwikkelingen zal er geen enkele vorm van privacy – een elementair gegeven van vrijheid – blijven bestaan en hebben al dan niet onzichtbare machten een volledige controle over ons leven. Algoritmen bepalen (beter: manipuleren) de informatie die we krijgen en een nieuwe generatie robots kan voor massale werkloosheid zorgen. De dystopie van de film The Matrix (1999), die niet veel verschilt van Invasion of the Body Snatchers met als schrikbeeld dat mensen hun eigen persoonlijkheid kwijtraken, is geleidelijk aan steeds meer science en steeds minder fiction. Angstverschijnselen als depressie, burn-out en stress nemen epidemische vormen aan. Jaarlijks overlijden in een ‘vreedzaam land’ als de VS 50.000 mensen door wapengeweld, sterven er elke dag 177 mensen aan een overdosis en is suïcide de tweede doodsoorzaak onder jongeren.

Het is geen toeval dat veertig jaren na dato Francis Ford Coppola opnieuw zijn film Apocalypse Now uitbrengt en Sam Mendes furore maakt met zijn even aangrijpende film 1917. Beide films verbeelden op een briljante wijze de waanzin en de angst.

In zijn klassieker The Meaning of Anxiety (1950) waarschuwt de psycho­loog Rollo May om signalen die de angst afgeeft altijd serieus te nemen en nooit te negeren en weg te stoppen. Alleen zo kunnen de oorzaken worden gevonden en op hun realiteitswaarde worden getoetst, opdat we de angst kunnen overwinnen en de bestaande bedreigingen ongedaan maken.

‘Ooit waren mensen slaaf, nu worden ze ongemerkt robots’

Is technologie, net als de doos van Pandora, een bedreiging en oorzaak van angst? Heidegger meende van wel. Voor hem kan er geen twijfel bestaan dat als het filosofische denken plaats moet maken voor het berekenende technologische denken, technologie onze wereld zal vernietigen. Ooit waren mensen slaaf, nu worden ze ongemerkt robots en gereduceerd tot een functie van de technologie. Het ontembare verlangen om de natuur de baas te worden en de obsessie met economisch gewin zullen de natuur kapot maken. Zie de atoombom; zie de klimaatcrisis, zie de Matrix. Maar als dit alles zo is, is het dan onvermijdelijk of is er wel een denkbaar alternatief? Zo ja, wat dan?

Niet lang na de Eerste Wereldoorlog, waarmee het eerste tijdperk van de angst begint, is er in 1929 in Davos een beroemd geworden filosofische discussie tussen de toen nog jonge Heidegger en de al oude joodse filosoof Ernst Cassirer als onderdeel van de Davoser Hochschulkurse in het statige Grand Hotel Belvédère over de aloude vraag: Wat is de mens? De inzet van het duel is niets minder dan wat Kierkegaard nog als een vermoeden uitsprak: heeft ons wereldbeeld, ons Europese beschavingsideaal waaraan wij de waarden ontlenen die het leven zin geven en waardoor wij met elkaar in vrijheid kunnen samen-leven, heeft dat nog een fundament of is dat weg en zal zo ook ons beschavingsideaal verdwijnen?

Heidegger die met zijn in 1927 gepubliceerde Sein und Zeit voor tal van intellectuelen de moderne filosoof bij uitstek is, stelt in navolging van Nietzsche:

‘Nee, er is geen fundament! Wat als fundament moet doorgaan – de tradi­tionele metafysica met haar transcendente waarden – dat is schijn. Er is slechts dat naakte bestaan, mensen zijn gedoemd tot vrijheid en zullen de moed moeten opbrengen om hun angst te omhelzen en meer authentiek te zijn.’

‘Ja,’ antwoordt Cassirer, ‘er is wel een fundament, er moet ook een funda­ment zijn, en dat is wat kunst, cultuur, Bildung ons bieden. Daar vinden we de geestelijke waarden en zo ons vermogen om ons zelf te overwinnen opdat we meer zijn dan wat we ook zijn: dierlijke wezens. Zonder dit metafysisch-culturele fundament kunnen we niet vrij zijn en zal een liberale democratie ook niet kunnen blijven bestaan.’

Cassirer laat er hoffelijk maar duidelijk geen misverstand over bestaan dat de filosofie van zijn hooggeleerde opponent altijd zal leiden tot fatalisme, irrationalisme en een gevaarlijke politieke mystiek kan oproepen. Echter, in de ogen van de aanwezigen onder wie Emmanuel Levinas, verliest Cassirer het debat. De oude Jood is niet van deze tijd. Heeft de Eerste Wereldoorlog niet onomstotelijk het gelijk van Heidegger aangetoond? Er zijn geen essen­ties, er is alleen dat naakte bestaan en de angst, het niets, en onze vrijheid.

Alle filosofie heeft politieke consequenties, want uiteindelijk is politiek niets anders dan de maatschappelijke weergave van de wereld van de ideeën. Zo is het een maatschappelijk feit geworden dat het hedendaagse liberalisme zonder het metafysisch fundament dat Cassirer verdedigde, geërodeerd is tot niets meer dan de politieke verdediging van mensenrechten en de economie van de vrije markt.

Nancy Pelosi en Joe Biden

Kan de liberale democratie zoals wij die na de Tweede Wereldoorlog in het Westen zijn gaan koesteren, blijven bestaan indien de liberale instituties die het fundament van onze democratie zijn, zelf geen fundament meer hebben? Dit omdat het bestaan van absolute morele en geestelijke waarden wordt ontkent en de vraag naar de zin van het leven als maatschappelijk irrelevant wordt beschouwd want een individuele aangelegenheid? Alle politieke ontwikkelingen in dit nieuwe tijdperk van de angst wijzen op een negatief antwoord. Want wat is de reden dat in steeds meer landen massaal de voorkeur wordt gegeven aan ‘de sterke man’ en ‘eigen volk eerst’? Welke angst drijft deze mensen? Vanwaar de weerzin tegen het bestaande liberalisme?

Twee prominente liberale politici in de VS, Joe Biden en Nancy Pelosi, zijn beiden van mening dat, had Donald Trump in november 2020 opnieuw de presidentsverkiezingen gewonnen, dat het karakter van Amerika voorgoed zou hebben veranderd. Van de leidende liberale democratie zal, zo vrezen zij, Amerika de leidende antiliberale democratische natie worden. En als dat zo is, wat zijn daarvan dan de geopolitieke gevolgen? Zal de ‘eigen volk eerst’-politiek de angst voor ‘the clash of civilisations‘ aanwakkeren, of zal het juist de angstgevoelens bij de eigen bevolking wegnemen en meer gemeenschapszin stichten? Uiteraard met uitsluiting van allen die niet tot die gemeenschap kunnen worden gerekend. En hoe kan het dat het liberalisme, ooit een bron van hoop en vrijheid, nu bij een groot deel van de massa juist de angst voor de vrijheid versterkt?

Met het kapitalisme is iets soortgelijks aan de hand. Tot aan de grote recessie van 2008 werd het geglobaliseerde kapitalisme algemeen geaccepteerd als het enige economische model dat de welvaart van de volkeren dient en alle mensen van armoede zal verlossen. Steeds minder mensen zijn daar nu nog van overtuigd. Bij hen overheerst de angst dat het ‘Wall Street-kapitalisme’ als de dominante economische ideologie alleen maar de sociale ongelijk­heid, de economische onzekerheid en de klimaatcrisis zal vergroten. En dat altijd weer gevolgd door nog meer ressentiment, nog meer xenofobie, nog meer angst en wanhoop. Maar wat is het alternatief dat zowel welvaart als welzijn voor iedereen mogelijk maakt, en welke politiek is bij machte dat te realiseren?

De generatie millennials lijkt het meest kwetsbaar te zijn voor de angsten die ons tijdperk teisteren. Zij althans zijn zich van hun eigen angsten bewust, in tegenstelling tot degenen die Kierkegaard omschreef als ‘succesvolle, aangepaste zelfzuchtigen die hun angsten diep hebben weggeborgen’.

Opgegroeid met de fantasiewereld van de Disney-films en het mantra Hakuna Matata, en tot de jaren des onderscheids komend met The Matrix, komen zij juist ‘Under Pressure’ als we worden geconfronteerd met wat Queen en Bowie zingen:

It’s the terror of knowing / what the world is about / watching some good friends / screaming: let me out!

Wat Hermann Hesse in 1927 in zijn roman Steppenwolf schreef, geldt in hoge mate ook voor de millennials: ‘Er zijn tijden waarin de gehele generatie klem raakt tussen twee tijden, twee wijzen van leven, met als gevolg dat voor hen het vermogen zichzelf te begrijpen, de bestaande moraal, geborgenheid en onschuld verloren gaan.’

De wereld waarin zij opgroeien is bureaucratisch, technocratisch en amoreel. Ze worden geconfronteerd met studieschulden, onbetaalbare woningen, constante stress om te presteren en vaak genoeg zich te moeten aanpassen aan de uniformiteit van een geestloze organisatie. De sociale media (een perfecte contradictio in terminis) heeft de angst niet genoeg ge-liked te worden opgeroepen. Met de klimaatveranderingen op komst ziet het er eerder naar uit dat hun ‘sunny bright future‘ er een zal zijn van een genade­loos brandende zon in de woestijn. En met Elvis Costello zullen zij terecht zich de vraag stellen: ‘So where are the strong? And who are the trusted?‘, omdat ze maar al te goed beseffen dat het tijdperk van de angst waarin zij moeten leven, het gevolg is van zowel de besluiten als de besluiteloosheid van de bestaande elites. Waarom hebben de elites, die met de kennis van twee wereldoorlogen zoveel beter hadden moeten weten, in plaats van de oorzaken van de angst weg te nemen, blind voor de gevolgen, die alleen maar laten bestaan?

Ook al is dit dan ook het tijdperk van de selfies, de belangrijkste vraag die zij dagelijks in hun eigen spiegel zien, is de vraag naar hun eigen identiteit: Wie ben ik? Wanneer ben ik mezelf? Wat zal nu mijn leven zinvol maken?

De waarden, tradities en politieke ideologieën die hun ouders en groot­ouders nog vormden, bestaan niet meer. Zij zijn te zeer gecorrumpeerd en ongeloofwaardig geworden. Is het dan toch het door Nietzsche voorspelde nihilisme de oorzaak dat op de meest existentiële vragen, de noodkreet van het menselijk hart, zoveel jongeren in plaats van een antwoord depressies krijgen, en zichzelf of anderen gaan doden?

Apocalyps, afgeleid van het Griekse woord apokalypsis, betekent open­baring. Wat openbaren de angsten opgeroepen door de pandemie van het coronavirus over ons menselijk wezen en ons wereldbeeld?

Amor mundi. How to end the age of anxiety?

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in de winters van 1915/16 en 1916/17, verzorgde prof. dr. Sigmund Freud op zaterdagavonden aan de universiteit van Wenen zijn openbare colleges Inleiding in de psychoanalyse. Algauw worden deze lezingen van de grondlegger van een geheel nieuwe wetenschap enorm populair. Het is voor iedereen een zware tijd en de behoefte aan inzicht in wie de mens is en waar de mens toe in staat is, is groter dan ooit. En Freud is de geboren docent. Hij spreekt rustig, zijn betoog is helder, en hij laat geen facet van de menselijke psyche onbesproken.

In zijn negende college over ‘droomcensuur’ — het feit dat we zelfs in onze dromen onze meest aanstootgevende verlangens kunnen verdringen — gaat hij ook nader in op de illusie als zouden de meeste mensen deugen. Wat Freud betreft is dat gebeuzel alleen serieus genomen door naïevelingen die zich hebben bekwaamd in de kop in het zand te steken. Freud:

‘Misschien […] trekt u zich terug op het argument dat het toch onwaarschijnlijk is dat men het kwaad in de menselijke constitutie zo grote plaats moet toekennen. Maar geven uw eigen ervaringen u het recht om dat te zeggen? […] Weet u niet dat alle transgressies en uitspattingen waarover wij ‘s nachts dromen, elke dag opnieuw door wakkere mensen werkelijk als misdrijven worden begaan? En wendt u het oog nu af van het individuele, om het op de grote oorlog te richten die nog steeds Europa verwoestend in de greep heeft, denkt u eens aan de extreme bruutheid, wreedheid en leugenachtigheid die thans in de beschaafde wereld opgang mogen maken? Gelooft u echt dat zo een handvol gewetenloze strebers en verleiders gelukt zou zijn al deze boze geesten te ontketenen, als de miljoenen volgelingen niet medeschuldig waren?’

Het kwaad bestaat, wil Freud maar duidelijk maken, en de angst voor het kwaad is meer dan gerechtvaardigd. De vraag is alleen hoe daarmee om te gaan.

Een jaar later in het volgende wintersemester verzorgt Freud twee colleges over angst, want: ‘Het staat vast dat het angstprobleem een knoop­punt is waarin de meest uiteenlopende en gewichtige vragen samenkomen, een raadsel waarvan de oplossing overvloedig licht zou moeten werpen op ons gehele zielenleven.’ En met ons zielenleven, zo mogen we toevoegen, ook een licht op de wereld waarin wij leven, want uiteindelijk zijn wij met elkaar die wereld.

De angst in het tijdperk van de angst is de angst voor het bestaan: de vrees voor het niets; de idee dat je zelf niets voorstelt; dat deze wereld je niets te bieden heeft of juist dat je bestaan bedreigt wordt door alle kwade krachten in de wereld.

Dit tijdperk van de angst zal echter alleen ten einde komen indien we de wereld weer kunnen liefhebben: amor mundi. Dat zal echter alleen geschieden als we eerst weer ons zelf leren kennen en een zin in ons bestaan ontdekken. Alleen dan zal de chaos te vermijden zijn van een maatschappij vol van losse individuen, zonder een gemeenschappelijk moreel fundament, regelmatig overspoeld door angstaanvallen. De paradox, aldus zowel Freud als Kierkegaard, is dat je daarom juist de angst niet mag negeren. Je moet je er niet door laten beheersen, maar je mag het ook niet negeren. Je moet de angst in je greep zien te krijgen door er de confrontatie mee aan te gaan.

Ons tijdperk van de angst kenmerkt zich echter onder meer door massale ontkenning van de angst; het escapisme in materieel succes, het opgaan in de massa, amusement, drugs, lawaai… Heidegger drukt het nog pregnanter uit: ‘De grootste angst is de angst voor het denken’. Denken, zelfbewustzijn is altijd je ook bewust zijn van je angsten, onzekerheden, de dood. En zoals Tolstoj de brave bureaucraat Ivan Iljitsj laat ontdekken: pas op zijn sterfbed, zo onverwacht getroffen door kanker, realiseert hij zich dat, omdat hij zich altijd braaf heeft aangepast aan wat familie en collega’s van hem verwachtten, omdat hij altijd gericht was op de volgende carrièrestap en het nooit een probleem vond om te leven zoals het hoort, namelijk aangenaam en correct, dat om dit alles zijn hele leven niets anders is geweest dan een reusachtige leugen waarin alles wat zogenaamd belangrijk is, niet echt blijkt te zijn. Te veel krachten in de politiek, media en commercie hebben onmiskenbaar een groot belang bij de instandhouding van deze gedachteloze, geestloze massamaatschappij. Dus hoe kan de ontkenning van de angst ongedaan worden gemaakt opdat de angst echt overwonnen kan worden?

‘Waaraan ontleent dit bestaan zijn waarde?’

Freud detecteert nog een gevaar waardoor de angst verborgen blijft en zo nooit overwonnen kan worden: religie. Religie is voor Freud niets anders dan de presentatie van een illusie, een relict uit de kindertijd van de mens­heid zonder enig waarheidsgehalte. Überhaupt moet Freud niets hebben van wereldbeschouwingen. Of ze nu religieus, filosofisch of politiek gekleurd zijn, je wordt er niets wijzer van. Wat hem betreft is het hebben van een wereldbeschouwing te vergelijken met: ‘Als de wandelaar zingt in het donker, loochent hij dat hij bang is, maar hij ziet er geen zier helderder om.’ Volgens Freud kan alleen de wetenschap waarheid bieden. Al is die waarheid over jezelf en je bestaan soms pijnlijk en biedt ze nooit troost, het is de enige echte kennis die mensen de kracht kan geven niet onder hun angsten te blijven lijden en zelf iets van hun leven te maken. Dat Carl Jung, ooit zijn meest geliefde discipel, zijn eigen psychologie wel weer gaat verbinden met godsbeelden en zo in de ogen van Freud zijn psychoanalyse reduceert tot een soort van semi-religieuze therapie, acht Freud onvergeeflijk. Psychotherapie is wat Freud betreft sowieso een handeling die te vaak en te veel het narcisme bij patiënten activeert, of ze blij maakt met het ‘ik ben OK, jij bent OK’, in plaats van ze de waarheid te vertellen.

Niet bang zijn, de confrontatie met de angst aangaan, weten dat je over­geleverd bent aan de totale vrijheid, want er bestaan geen richtinggevende essenties, dat is de filosofie van het existentialisme dat in de twintigste eeuw, het eerste tijdperk van de angst, furore maakt. Maar waaraan ontleent dit bestaan dan zijn waarde? Als die er niet is, waarom zou je dan blijven leven en geen suïcide plegen? En hoe komt het dat twee van de beroemdste existentialistische filosofen, Heidegger en Sartre, beiden niet de verleiding konden weerstaan om zelf aanhanger te worden van totalitaire politiek, respectievelijk nazisme en stalinisme? Twee politieke religies geboren uit de angst voor de vrijheid!

Misschien valt er meer te leren van de beatgeneration die in de tweede helft van de twintigste eeuw op hun eigen wijze het tijdperk van de angst wilde bestrijden.

Allereerst door creativiteit. Zij lieten een nieuwe cultuur bloeien vol van poëzie, muziek, schilderkunst, films, literatuur. De kunsten als de beste wijze om een betekenisvol iets te scheppen en alle mogelijkheden ver voorbij het bestaande te verkennen. Onze maatschappij (en daarmee ons onderwijs) hecht echter meer aan innovatie dan aan creatie, meer aan economie dan aan cultuur, meer aan kunstmatige intelligentie dan aan het leven van de geest.

Ten tweede door liefde. Het is geen toeval dat het refrein van Elvis Costello’s lied is: ‘What’s so funny about peace, love and understanding?‘ En het is evenmin toeval dat in de laatste strofe van Under Pressure wordt gezongen:

Can’t we give ourselves one more chance?

Why can’t we give love one more chance?

Why can’t we give love give love give love?

Give love give love give love give love give love

Cause love is such an old fashioned word

And love dares you to care

For people on the edge of the night

And love dares you to change our way

Of caring about ourselves

This is our last dance

Tja, waarom niet? Waarom lijkt het vermogen om lief te hebben en zo de angst uit te bannen als een soort van alchemie die helaas maar weinigen echt weten te beoefenen? Is het de angst die het onmogelijk maakt?

Ten slotte, en niet verrassend ondanks de tegenwerpingen van Freud, is er een ware opleving van spiritualiteit bij deze beatgeneration. Het boek The Courage to Be van de theoloog Paul Tillich werd vrijwel onmiddellijk na publicatie in 1955 een klassieker. Tillich beschrijft het tijdperk van de angst; bespreekt de relevantie van de existentialistische filosofie en alle nieuwe kunst om mensen de ogen te openen voor de werkelijkheid waarin zij leven, en hij betoogt dat de voornaamste oorzaak van de twintigste-eeuwse angst de alom ervaren betekenisloosheid is en dat is niets anders dan het gevolg van de dood van God de eeuw daarvoor… Deze God, zo vervolgt hij, is niets anders dan een bij conservatieven geliefd godsbeeld van de Autoritaire Alwetende Almachtige Tovenaar — die steeds minder zijn toverkunsten laat zien. De angst, aldus Tillich, kan alleen overwonnen worden als iedereen weer moed heeft, dat wil zeggen, durft te vertrouwen dat er een transcendente morele macht is waarvoor wij de moed moeten hebben die op aarde werkelijkheid te laten zijn.

Dat was ook de boodschap, precies een jaar eerder, van een dominee die tot een van de helden van de twintigste eeuw mag worden gerekend: Dr. Martin Luther King. Op 28 februari 1954 houdt hij een preek in Detroit en daarin vertelt hij het volgende:

I want you to think with me this morning from the subject: rediscovering lost values. Rediscovering lost values. There is something wrong with our world, something fundamentally and basically wrong. […] The trouble isn’t so much that we don’t know enough. The trouble isn’t so much that our scientific genius lags behind, but our moral genius lags behind.

The great problem facing modern man is that, that the means by which we live, have outdistanced the spiritual ends for which we live. So we find ourselves caught in a messed-up world. The problem with man himself and man’s soul. We haven’t learned how to be just and honest and kind and true and loving. And that’s the basis of our problem. […]

This is a moral universe. It hinges on moral foundations. If we are to make of this a better world, we’ve got to go back and rediscover that precious value that we’ve left behind. All reality has spiritual control. In other words, we’ve to go back and rediscover the principle that there is a God behind the process.’

Maar kan geloof, eenmaal verloren, ooit weer herwonnen worden? In onze seculiere wereld zullen we veel ontvankelijker zijn voor de raad van de zoon van een dominee, Kierkegaard, die ons voorhoudt: ‘Men meent dat de wereld een republiek nodig heeft en men meent een nieuwe maatschappelijke orde nodig te hebben, en een nieuwe religie. Maar niemand bedenkt dat juist deze door veel kennis in de war gebrachte wereld een Socrates nodig heeft.’

Dat zal zeker zo zijn. Maar waar is die nieuwe Socrates? En hoeveel invloed kan hij of zij hebben als de oude Socrates dankzij het cultureel analfabetisme al nauwelijks meer wordt gekend?

In ons pogen dit tijdperk van de angst te beëindigen voordat het te laat is, is het wellicht het meest praktisch om te beginnen met gehoor te geven aan de raad welke een groot staatsman gaf in de donkerste dagen van het eerste tijdperk van de angst. Op 4 maart 1933 houdt president Franklin D. Roosevelt zijn eerste inaugurele rede welke hij begint met de even eenvoudige als wijze raad: ‘The only thing we have to fear is… fear itself.

Dit zou een begin kunnen zijn deze wereld weer lief te hebben door ons te verzetten tegen alle politiek en machten die ons alleen maar bang willen maken. En vervolgens kunnen we dan die grote vragen stellen: Wie ben ik? Wat maakt mijn leven de moeite van het leven waard? Hoe maken we de bedreigingen ongedaan en overwinnen we de angst van dit tijdperk?

‘Op eenvoudige vragen bestaan geen eenvoudige antwoorden’, schreef Albert Camus al in Le mythe de Sisyphe, zijn eigen zoektocht naar de zin van het leven. Maar dat mag geen reden zijn om al deze vragen niet te stellen. Want al wordt het leven er dan moeilijker door, het wordt er ook betekenisvoller door. En is dat niet de eerste stap naar een nieuw tijdperk zonder angst?

Je hoeft geen psycholoog te zijn om te weten dat angst de dominante mense­lijke emotie is, en je hoeft ook geen historicus te zijn om te beseffen dat er nooit een tijdperk is geweest waarin mensen zonder vrees hebben geleefd. Altijd was er wel de vrees voor het lot, de komst van de barbaren, honger, armoede, de hel en de eeuwige angst voor de dood. En toch vat in 1947 de dichter W.H. Auden de twintigste-eeuwse tijdgeest perfect samen als hij zijn grootste prozagedicht publiceert met als titel: The Age of Anxiety. Precies een jaar later schrijft Albert Camus een kort essay onder dezelfde titel: Le siècle de la peur, welke hij begint met de opmerking: ‘De zeventiende eeuw was het tijdperk van de wiskunde, de achttiende die van de natuurwetenschappen, de negentiende die van de biologie, maar de twintigste eeuw is de eeuw van de angst.’Voor Auden en Camus onderscheidt hun tijdperk van de angst zich van voorafgaande tijdperken doordat er in hun tijd na twee wereldoorlogen iets fundamenteels vernietigd is: de waarde van de mens; de menselijkheid zelf, het vertrouwen in de mensheid. Het menselijk individu is oog in oog komen te staan met de naaktheid van het menselijk bestaan, zijn verlatenheid en leegte. Eeuwenoude tradities zijn gebroken en niets lijkt er nog te zijn waar men enig houvast aan kan ontlenen om, voorbij de slagen van het lot, het leven enige zin te geven. Het menselijk bestaan is absurd geworden. Dat is ook de stelling die Camus in 1941 verdedigt met zijn essay over Le mythe de Sisyphe waarin hij onomwonden stelt: ‘De filosofie heeft maar één werkelijk serieus probleem: de zelfmoord. Het oordeel of het leven al dan niet waard is geleefd te worden, houdt het antwoord in op de belangrijkste vraag die de filosofie stelt.’Dat er een tijdperk van de angst zou aanbreken waarin de geestelijke waarden en betekenis van het menselijk bestaan verloren zouden gaan, was al decennia eerder door Nietzsche aangekondigd met zijn voorspelling over de komst van het nihilisme, en nog voor hem ook al door de Deense denker Søren Kierkegaard. In 1844 publiceert hij zijn verhandeling Het begrip angst, in 1848 De ziekte tot de dood en in die jaren maakt hij de aantekening: ‘Het is mij te moede als een arme huurder, die een kamertje heeft gehuurd onder de dakspanten van een geweldig gebouw, waaraan steeds verder wordt gebouwd en dat steeds verder wordt verfraaid, terwijl hij tot zijn ontzetting meent te bespeuren dat de fundamenten het begeven.’De essentie van het mens-zijn is zoek, wat overblijft is een bestaan, een existentie die wordt overspoeld door de gewaarwording van het eindeloze niets: er is geen zin, er is geen betekenis, je bent helemaal vrij — maar wat moet je met die vrijheid?De Eerste Wereldoorlog is het begin van het tijdperk van de angst. De daarop volgende roaring twenties trachten met veel kabaal de demonen van de angst te bezweren, maar in feite zijn zij niets anders dan een maskerade voor wat de schrijver en filosoof Hermann Broch typeerde als de ‘vrolijke Apocalyps’, omdat hij de nieuwe werkelijkheid wel onder ogen wilde zien. Er ontstaat een nieuwe kunststroming, het Expressionisme, dat in al zijn facetten de nu alles overheersende angst wil tonen. De nieuwe filosofie van Jaspers, Heidegger en Sartre, het existentialisme, is in aansluiting op het denken van Kierkegaard de filosofie van deze angst; de ervaring dat ieder individu even vrij als eenzaam is en in die verlatenheid op zoek moet naar zijn eigen zelf en de zin van zijn bestaan. Nu had wederom Nietzsche al voorspeld dat je een Übermensch moet zijn voor deze bovenmenselijke taak om zelf nog enige betekenis te vinden in een wereld die absurd is en een bestaan dat nooit zonder tragiek is. Nietzsche voorzag ook al dat het ‘gewone volk’ (academici en gegoede burgerij voorop), voorbij alle ratio en vol ressentiment om wat hen ontnomen is, of dreigt ontnomen te worden, zich zullen vastklampen aan de vermeende zekerheden waar zij hun identiteit aan ontlenen. Een angstcultuur wordt zo politiek. Een van de eersten die daarvan de psychologie analyseert is Wilhelm Reich met zijn in 1933 gepubliceerde Die Massenpsychologie des Faschismus, een boek dat in nazi-Duitsland onmiddellijk verboden wordt. Reich toont aan dat er helemaal geen idee achter het fascisme schuilt (de idee dat dat wel zo is, is een misverstand dat tot op de dag van vandaag in de academische wereld bestaat), en dat het fascisme niets anders is dan ‘de georganiseerde politieke expressie van de karakterstructuur van de gemiddelde mens die verlangt naar autoriteit, op wil gaan in de massa, niet zelf wil denken, laat staan eigen verantwoordelijkheid accepteert’. Een andere oud-leerling van Freud, Erich Fromm, vat in 1941 de psychologie van het fascisme samen in één zin: angst voor de vrijheid.Na een Tweede Wereldoorlog is de angst niet alleen niet verdwenen, ze is alleen maar groter geworden. De Koude Oorlog wakkert de vrees voor een nucleaire holocaust aan. De grootste angst echter manifesteert zich in het zich afsluiten voor, het niet willen weten van angst en onzekerheden door zich over te geven aan geesteloosheid, want angst kan alleen bestaan bij wie zich bewust is van zichzelf en de wereld. 5 Kierkegaard, de filosofische grootvader van het existentialisme, is de eerste die dit maatschappelijk verschijnsel constateert: ‘Er is in de geesteloosheid geen angst, daarvoor is ze te tevreden en te geestloos. […] Door het zien van de meeste mensen om zich heen, door het druk te krijgen met allerhande wereldse aangelegenheden, door te gaan begrijpen hoe het er aan toegaat in de wereld, vergeet zo’n mens zichzelf, vergeet hoe hij, in goddelijk opzicht, heet. Zo durft hij niet langer op zichzelf te vertrouwen, vindt het gewaagd zichzelf te zijn, vindt het veel gemakkelijker en veiliger te zijn zoals de anderen, een na-aper te worden, nummer te worden, mee opgenomen in de massa. […] Ze gebruiken hun talenten, verzamelen geld, doen wereldse zaken, maken slimme berekeningen, etc. etc., worden misschien vermeld in geschiedenisboeken, maar zichzelf zijn ze niet. Ze hebben, naar de geest beschouwd, geen zelf, geen zelf waarvoor ze alles kunnen wagen, geen zelf voor God — hoe zelfzuchtig ze verder ook mogen zijn.’Maar, waarschuwt Kierkegaard: ‘Hoewel er nu in de geesteloosheid geen angst is, omdat met de geest ook de angst is uitgesloten, is de angst er toch, alleen wacht ze.’ De angst wacht, verborgen voor het bewustzijn. Maar zodra dit individu op een of andere wijze met een crisis wordt geconfronteerd die zijn vermeende zekerheden aantast, dan zal die weggestopte angst als in een explosie zich manifesteren. Depressies, paniek, ressentiment, gevoelens van onmacht of agressie, kunnen dan algauw mateloos zijn.In de tweede helft van de twintigste eeuw, een honderd jaar na het werk van Kierkegaard, wordt dit fenomeen van de geesteloosheid die de angst moet buitensluiten ook waargenomen door psychologen als Rollo May, Erich Fromm, Ronald Laing en filosofen als Herbert Marcuse en Alan Watts. Wat na de verschrikkingen en vernietiging van twee wereldoorlogen een ‘gezonde samenleving’ (Erich Fromm) had moeten worden met individuen die juist hun geest willen ontwikkelen, zichzelf durven zijn, weloverwogen eigen keuzes maken, medemensen en natuur liefhebben, en hun creatieve vermogens gebruiken om hun bestaan betekenisvol en hun samenleving harmonieus te laten zijn, is niet zo. ‘Tot nu toe hebben we gefaald’, zo constateert Fromm in 1955. Hij en de anderen zien dat mensen vooral bang zijn zichzelf te zijn en zich eerder gedragen als zich almaar aanpassende robots dan als zelfstandige mensen. Hun eigenwaarde wordt niet bepaald door wie men is, maar door wat men heeft in termen van succes en sociaal prestige. De persoonlijke waarde is een marktwaarde geworden; de eigenwaarde meer gerelateerd aan hoeveel je verdient dan aan je vermogen om lief te hebben, te denken en creatief te zijn. De korte route naar dit succes is de aanpassing aan ‘wat men vindt’, en de eigen leegte — en de daarmee gepaard gaande angst — zo goed mogelijk te negeren met behulp van consumptie en entertainment. Totdat dat niet meer kan, en de angst als een tikkende tijdbom explodeert. Tegelijkertijd ontstaat er in diezelfde tijd een tegenbeweging van een tegencultuur. Het is een cultuur van protest; de revolte van jongeren, de beatgeneration die zich gedragen weten door een levensgevoel dat zich verzet tegen de bestaande sociale normen en autoriteiten, en tegen de bestaande geesteloosheid, en tegen de bestaande politiek en economie. Het is een levenswijze welke de filosofie van het existentialisme verwelkomt om de eigen angst niet langer te ontkennen maar juist te benoemen, en zo ernaar streeft zo authentiek mogelijk zichzelf te zijn. Onvermijdelijk gaat dat ook gepaard met het cultiveren van een narcisme en hedonisme (Christopher Lasch). Het protest tegen de maatschappij komt onder meer tot uiting in films als Invasion of the Body Snatchers uit 1956, naar het gelijknamige sciencefiction-verhaal van Jack Finney dat een jaar eerder verscheen. In het verhaal wordt planeet Aarde overmeesterd door buitenaardse wezens die van slapende mensen lichaam en brein overnemen. Deze nieuwe wezens in de gedaante van een mens zijn niets anders dan lege hulsels; poppen zonder enige emotie en eigen persoonlijkheid. De film is zo populair dat er in 1978 en 1993 nieuwe versies van worden uitgebracht. Het meest luide protest — letterlijk en figuurlijk — tegen het tijdperk van de angst klinkt in de wereld van de rockmuziek. Pete Seeger en Bob Dylan worden de troubadours van de beatgeneration; The Doors, Pink Floyd en de Patti Smith Group laten zich eind jaren zestig, begin jaren zeventig met hun tegengeluid horen. Het sentiment in die tijd wordt op prachtige wijze vertolkt in 1979 door Elvis Costello met de song van Nick Lowe Peace, Love and Understanding, met daarin de strofes: AIn 1981 verenigen David Bowie en Queen hun creatieve krachten en compo­neren gezamenlijk een lied dat tijdloos zal worden, omdat het op een briljante wijze de tijdgeest van het tijdperk van de angst verklankt: Under Pressure. Terwijl David Bowie en Freddy Mercury zingen: It’s the terror of knowing / What this world is about […] Insanity laughs under pressure we’re cracking, toont de begeleidende videobeelden van een geestloze massa, explosies, ineenstortende gebouwen en bruggen, gehypnotiseerde individuen, armoede, werkloosheid, protesten, wandelende skeletten en angstaanjagende wezens. In klank, woord en beeld: dit is het tijdperk van de angst!Apocalypse now? Causes of anxiety in our age.Zoals de periode tussen de twee wereldoorlogen het interbellum wordt genoemd, zo mogen we de periode tussen 9 november 1989 en 15 september 2008 het interanxietas noemen. Op de eerste datum valt de Berlijnse Muur en komt er een einde aan de Koude Oorlog en het communisme in Europa. Nagenoeg de gehele westerse wereld raakt ervan overtuigd dat vanaf nu voor de gehele wereld de toekomst aan het liberalisme, kapitalisme en de democratie zal zijn. Er volgt een economische bloeiperiode, tot aan die tweede datum: 15 september 2008. Op die dag moet de Lehman Brothers Bank met een belegd vermogen van ca. 600 miljard dollar zijn faillissement aanvragen. Het is het begin van het einde van het globalisme, het einde van een blind vertrouwen in de financiële machten, en het markeert de opkomst van wat het ‘populisme’ is gaan heten. Een kleine twintig jaar beleefde het Westen een soort van reprise van de roaring twenties, leek de angst verdwenen — totdat de paniek uitbreekt en een nieuw tijdperk van de angst aanbreekt. De laatste stelling wordt overigens niet door iedereen gedeeld. Het meest prominent is president Donald Trump. Op de jaarlijkse bijeenkomst in Davos van alle machtigen, rijken en allen die daar graag bij willen horen, houdt op 21 januari 2020 president Trump zijn gewillige gehoor voor dat er helemaal geen nieuw tijdperk van de angst is. Integendeel: De vermaarde Amerikaanse wetenschapper Steven Pinker, een man die in bijna alles de tegenpool van Trump is, is het in dit opzicht helemaal met zijn president eens. In zijn boek Enlightenment Now (2018) trekt ook Pinker ten strijde tegen alle ‘prophets of doom’, omdat in zoveel opzichten (armoede, honger, ziekten, oorlogsgeweld) het nooit zo goed is gegaan. Pinker is ervan overtuigd dat met ‘science, technology and money’ de mensheid alle toekomstige uitdagingen aankan. Overal waar men zich bezighoudt met innovatie, Sillicon Valley voorop, is de overtuiging van Pinker gemeengoed: mens en wereld zijn in elk opzicht maakbaar en er kan geen probleem zijn waar — in ieder geval op termijn — wetenschap en technologie dankzij beschikbare middelen geen oplossing voor zullen bieden. Echter, precies één dag na de lofzang van president Trump op Amerika en de ondernemende geest vol optimisme, maakt het internationaal geres­pecteerde Bulletin of the Atomic Scientists van onder andere dertien Nobelprijswinnaars bekend dat zij hun Doomsday Clock hebben vooruit gezet naar 100 seconden voor middernacht. Op deze wijze geven zij uiting aan hoe acuut de dreiging is van een nucleaire holocaust en een klimaatcatastrofe. Als de mensheid niets verandert wacht er een apocalyps en wel zonder het vooruitzicht van een nieuw Jeruzalem, zoals in het laatste Bijbelboek.Exact zeven weken later maakt de directeur-generaal van de World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, melding van het feit dat met de verspreiding van het nieuwe coronavirus, dat de ziekte covid-19 veroorzaakt, er nu sprake is van een pandemie. En het is net alsof toch nog onverwacht nu al apocalyptische tijden aanbreken: de mensheid, geconfron­teerd met een onzichtbare, dodelijke vijand, in de greep van een doodsangst. En er waren al zo veel rode lichten die dit nieuwe tijdperk van de angst kenmerken. Door technologische ontwikkelingen zal er geen enkele vorm van privacy – een elementair gegeven van vrijheid – blijven bestaan en hebben al dan niet onzichtbare machten een volledige controle over ons leven. Algoritmen bepalen (beter: manipuleren) de informatie die we krijgen en een nieuwe generatie robots kan voor massale werkloosheid zorgen. De dystopie van de film The Matrix (1999), die niet veel verschilt van Invasion of the Body Snatchers met als schrikbeeld dat mensen hun eigen persoonlijkheid kwijtraken, is geleidelijk aan steeds meer science en steeds minder fiction. Angstverschijnselen als depressie, burn-out en stress nemen epidemische vormen aan. Jaarlijks overlijden in een ‘vreedzaam land’ als de VS 50.000 mensen door wapengeweld, sterven er elke dag 177 mensen aan een overdosis en is suïcide de tweede doodsoorzaak onder jongeren. Het is geen toeval dat veertig jaren na dato Francis Ford Coppola opnieuw zijn film Apocalypse Now uitbrengt en Sam Mendes furore maakt met zijn even aangrijpende film 1917. Beide films verbeelden op een briljante wijze de waanzin en de angst. In zijn klassieker The Meaning of Anxiety (1950) waarschuwt de psycho­loog Rollo May om signalen die de angst afgeeft altijd serieus te nemen en nooit te negeren en weg te stoppen. Alleen zo kunnen de oorzaken worden gevonden en op hun realiteitswaarde worden getoetst, opdat we de angst kunnen overwinnen en de bestaande bedreigingen ongedaan maken. Is technologie, net als de doos van Pandora, een bedreiging en oorzaak van angst? Heidegger meende van wel. Voor hem kan er geen twijfel bestaan dat als het filosofische denken plaats moet maken voor het berekenende technologische denken, technologie onze wereld zal vernietigen. Ooit waren mensen slaaf, nu worden ze ongemerkt robots en gereduceerd tot een functie van de technologie. Het ontembare verlangen om de natuur de baas te worden en de obsessie met economisch gewin zullen de natuur kapot maken. Zie de atoombom; zie de klimaatcrisis, zie de Matrix. Maar als dit alles zo is, is het dan onvermijdelijk of is er wel een denkbaar alternatief? Zo ja, wat dan?Niet lang na de Eerste Wereldoorlog, waarmee het eerste tijdperk van de angst begint, is er in 1929 in Davos een beroemd geworden filosofische discussie tussen de toen nog jonge Heidegger en de al oude joodse filosoof Ernst Cassirer als onderdeel van de Davoser Hochschulkurse in het statige Grand Hotel Belvédère over de aloude vraag: Wat is de mens? De inzet van het duel is niets minder dan wat Kierkegaard nog als een vermoeden uitsprak: heeft ons wereldbeeld, ons Europese beschavingsideaal waaraan wij de waarden ontlenen die het leven zin geven en waardoor wij met elkaar in vrijheid kunnen samen-leven, heeft dat nog een fundament of is dat weg en zal zo ook ons beschavingsideaal verdwijnen? Heidegger die met zijn in 1927 gepubliceerde Sein und Zeit voor tal van intellectuelen de moderne filosoof bij uitstek is, stelt in navolging van Nietzsche: ‘Nee, er is geen fundament! Wat als fundament moet doorgaan – de tradi­tionele metafysica met haar transcendente waarden – dat is schijn. Er is slechts dat naakte bestaan, mensen zijn gedoemd tot vrijheid en zullen de moed moeten opbrengen om hun angst te omhelzen en meer authentiek te zijn. »Ja,’ antwoordt Cassirer, ‘er is wel een fundament, er moet ook een funda­ment zijn, en dat is wat kunst, cultuur, Bildung ons bieden. Daar vinden we de geestelijke waarden en zo ons vermogen om ons zelf te overwinnen opdat we meer zijn dan wat we ook zijn: dierlijke wezens. Zonder dit metafysisch-culturele fundament kunnen we niet vrij zijn en zal een liberale democratie ook niet kunnen blijven bestaan.’ Cassirer laat er hoffelijk maar duidelijk geen misverstand over bestaan dat de filosofie van zijn hooggeleerde opponent altijd zal leiden tot fatalisme, irrationalisme en een gevaarlijke politieke mystiek kan oproepen. Echter, in de ogen van de aanwezigen onder wie Emmanuel Levinas, verliest Cassirer het debat. De oude Jood is niet van deze tijd. Heeft de Eerste Wereldoorlog niet onomstotelijk het gelijk van Heidegger aangetoond? Er zijn geen essen­ties, er is alleen dat naakte bestaan en de angst, het niets, en onze vrijheid. Alle filosofie heeft politieke consequenties, want uiteindelijk is politiek niets anders dan de maatschappelijke weergave van de wereld van de ideeën. Zo is het een maatschappelijk feit geworden dat het hedendaagse liberalisme zonder het metafysisch fundament dat Cassirer verdedigde, geërodeerd is tot niets meer dan de politieke verdediging van mensenrechten en de economie van de vrije markt. Kan de liberale democratie zoals wij die na de Tweede Wereldoorlog in het Westen zijn gaan koesteren, blijven bestaan indien de liberale instituties die het fundament van onze democratie zijn, zelf geen fundament meer hebben? Dit omdat het bestaan van absolute morele en geestelijke waarden wordt ontkent en de vraag naar de zin van het leven als maatschappelijk irrelevant wordt beschouwd want een individuele aangelegenheid? Alle politieke ontwikkelingen in dit nieuwe tijdperk van de angst wijzen op een negatief antwoord. Want wat is de reden dat in steeds meer landen massaal de voorkeur wordt gegeven aan ‘de sterke man’ en ‘eigen volk eerst’? Welke angst drijft deze mensen? Vanwaar de weerzin tegen het bestaande liberalisme?Twee prominente liberale politici in de VS, Joe Biden en Nancy Pelosi, zijn beiden van mening dat, had Donald Trump in november 2020 opnieuw de presidentsverkiezingen gewonnen, dat het karakter van Amerika voorgoed zou hebben veranderd. Van de leidende liberale democratie zal, zo vrezen zij, Amerika de leidende antiliberale democratische natie worden. En als dat zo is, wat zijn daarvan dan de geopolitieke gevolgen? Zal de ‘eigen volk eerst’-politiek de angst voor ‘the clash of civilisations’ aanwakkeren, of zal het juist de angstgevoelens bij de eigen bevolking wegnemen en meer gemeenschapszin stichten? Uiteraard met uitsluiting van allen die niet tot die gemeenschap kunnen worden gerekend. En hoe kan het dat het liberalisme, ooit een bron van hoop en vrijheid, nu bij een groot deel van de massa juist de angst voor de vrijheid versterkt? Met het kapitalisme is iets soortgelijks aan de hand. Tot aan de grote recessie van 2008 werd het geglobaliseerde kapitalisme algemeen geaccepteerd als het enige economische model dat de welvaart van de volkeren dient en alle mensen van armoede zal verlossen. Steeds minder mensen zijn daar nu nog van overtuigd. Bij hen overheerst de angst dat het ‘Wall Street-kapitalisme’ als de dominante economische ideologie alleen maar de sociale ongelijk­heid, de economische onzekerheid en de klimaatcrisis zal vergroten. En dat altijd weer gevolgd door nog meer ressentiment, nog meer xenofobie, nog meer angst en wanhoop. Maar wat is het alternatief dat zowel welvaart als welzijn voor iedereen mogelijk maakt, en welke politiek is bij machte dat te realiseren? De generatie millennials lijkt het meest kwetsbaar te zijn voor de angsten die ons tijdperk teisteren. Zij althans zijn zich van hun eigen angsten bewust, in tegenstelling tot degenen die Kierkegaard omschreef als ‘succesvolle, aangepaste zelfzuchtigen die hun angsten diep hebben weggeborgen’. Opgegroeid met de fantasiewereld van de Disney-films en het mantra Hakuna Matata, en tot de jaren des onderscheids komend met The Matrix, komen zij juist ‘Under Pressure’ als we worden geconfronteerd met wat Queen en Bowie zingen: It’s the terror of knowing / what the world is about / watching some good friends / screaming: let me out!Wat Hermann Hesse in 1927 in zijn roman Steppenwolf schreef, geldt in hoge mate ook voor de millennials: ‘Er zijn tijden waarin de gehele generatie klem raakt tussen twee tijden, twee wijzen van leven, met als gevolg dat voor hen het vermogen zichzelf te begrijpen, de bestaande moraal, geborgenheid en onschuld verloren gaan.’De wereld waarin zij opgroeien is bureaucratisch, technocratisch en amoreel. Ze worden geconfronteerd met studieschulden, onbetaalbare woningen, constante stress om te presteren en vaak genoeg zich te moeten aanpassen aan de uniformiteit van een geestloze organisatie. De sociale media (een perfecte contradictio in terminis) heeft de angst niet genoeg ge-liked te worden opgeroepen. Met de klimaatveranderingen op komst ziet het er eerder naar uit dat hun ‘sunny bright future’ er een zal zijn van een genade­loos brandende zon in de woestijn. En met Elvis Costello zullen zij terecht zich de vraag stellen: ‘So where are the strong? And who are the trusted?’, omdat ze maar al te goed beseffen dat het tijdperk van de angst waarin zij moeten leven, het gevolg is van zowel de besluiten als de besluiteloosheid van de bestaande elites. Waarom hebben de elites, die met de kennis van twee wereldoorlogen zoveel beter hadden moeten weten, in plaats van de oorzaken van de angst weg te nemen, blind voor de gevolgen, die alleen maar laten bestaan? Ook al is dit dan ook het tijdperk van de selfies, de belangrijkste vraag die zij dagelijks in hun eigen spiegel zien, is de vraag naar hun eigen identiteit: Wie ben ik? Wanneer ben ik mezelf? Wat zal nu mijn leven zinvol maken? De waarden, tradities en politieke ideologieën die hun ouders en groot­ouders nog vormden, bestaan niet meer. Zij zijn te zeer gecorrumpeerd en ongeloofwaardig geworden. Is het dan toch het door Nietzsche voorspelde nihilisme de oorzaak dat op de meest existentiële vragen, de noodkreet van het menselijk hart, zoveel jongeren in plaats van een antwoord depressies krijgen, en zichzelf of anderen gaan doden? Apocalyps, afgeleid van het Griekse woord apokalypsis, betekent open­baring. Wat openbaren de angsten opgeroepen door de pandemie van het coronavirus over ons menselijk wezen en ons wereldbeeld?Amor mundi. How to end the age of anxiety?Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in de winters van 1915/16 en 1916/17, verzorgde prof. dr. Sigmund Freud op zaterdagavonden aan de universiteit van Wenen zijn openbare colleges Inleiding in de psychoanalyse. Algauw worden deze lezingen van de grondlegger van een geheel nieuwe wetenschap enorm populair. Het is voor iedereen een zware tijd en de behoefte aan inzicht in wie de mens is en waar de mens toe in staat is, is groter dan ooit. En Freud is de geboren docent. Hij spreekt rustig, zijn betoog is helder, en hij laat geen facet van de menselijke psyche onbesproken. In zijn negende college over ‘droomcensuur’ — het feit dat we zelfs in onze dromen onze meest aanstootgevende verlangens kunnen verdringen — gaat hij ook nader in op de illusie als zouden de meeste mensen deugen. Wat Freud betreft is dat gebeuzel alleen serieus genomen door naïevelingen die zich hebben bekwaamd in de kop in het zand te steken. Freud: Het kwaad bestaat, wil Freud maar duidelijk maken, en de angst voor het kwaad is meer dan gerechtvaardigd. De vraag is alleen hoe daarmee om te gaan.Een jaar later in het volgende wintersemester verzorgt Freud twee colleges over angst, want: ‘Het staat vast dat het angstprobleem een knoop­punt is waarin de meest uiteenlopende en gewichtige vragen samenkomen, een raadsel waarvan de oplossing overvloedig licht zou moeten werpen op ons gehele zielenleven.’ En met ons zielenleven, zo mogen we toevoegen, ook een licht op de wereld waarin wij leven, want uiteindelijk zijn wij met elkaar die wereld. De angst in het tijdperk van de angst is de angst voor het bestaan: de vrees voor het niets; de idee dat je zelf niets voorstelt; dat deze wereld je niets te bieden heeft of juist dat je bestaan bedreigt wordt door alle kwade krachten in de wereld.Dit tijdperk van de angst zal echter alleen ten einde komen indien we de wereld weer kunnen liefhebben: amor mundi. Dat zal echter alleen geschieden als we eerst weer ons zelf leren kennen en een zin in ons bestaan ontdekken. Alleen dan zal de chaos te vermijden zijn van een maatschappij vol van losse individuen, zonder een gemeenschappelijk moreel fundament, regelmatig overspoeld door angstaanvallen. De paradox, aldus zowel Freud als Kierkegaard, is dat je daarom juist de angst niet mag negeren. Je moet je er niet door laten beheersen, maar je mag het ook niet negeren. Je moet de angst in je greep zien te krijgen door er de confrontatie mee aan te gaan. Ons tijdperk van de angst kenmerkt zich echter onder meer door massale ontkenning van de angst; het escapisme in materieel succes, het opgaan in de massa, amusement, drugs, lawaai… Heidegger drukt het nog pregnanter uit: ‘De grootste angst is de angst voor het denken’. Denken, zelfbewustzijn is altijd je ook bewust zijn van je angsten, onzekerheden, de dood. En zoals Tolstoj de brave bureaucraat Ivan Iljitsj laat ontdekken: pas op zijn sterfbed, zo onverwacht getroffen door kanker, realiseert hij zich dat, omdat hij zich altijd braaf heeft aangepast aan wat familie en collega’s van hem verwachtten, omdat hij altijd gericht was op de volgende carrièrestap en het nooit een probleem vond om te leven zoals het hoort, namelijk aangenaam en correct, dat om dit alles zijn hele leven niets anders is geweest dan een reusachtige leugen waarin alles wat zogenaamd belangrijk is, niet echt blijkt te zijn. Te veel krachten in de politiek, media en commercie hebben onmiskenbaar een groot belang bij de instandhouding van deze gedachteloze, geestloze massamaatschappij. Dus hoe kan de ontkenning van de angst ongedaan worden gemaakt opdat de angst echt overwonnen kan worden?Freud detecteert nog een gevaar waardoor de angst verborgen blijft en zo nooit overwonnen kan worden: religie. Religie is voor Freud niets anders dan de presentatie van een illusie, een relict uit de kindertijd van de mens­heid zonder enig waarheidsgehalte. Überhaupt moet Freud niets hebben van wereldbeschouwingen. Of ze nu religieus, filosofisch of politiek gekleurd zijn, je wordt er niets wijzer van. Wat hem betreft is het hebben van een wereldbeschouwing te vergelijken met: ‘Als de wandelaar zingt in het donker, loochent hij dat hij bang is, maar hij ziet er geen zier helderder om.’ Volgens Freud kan alleen de wetenschap waarheid bieden. Al is die waarheid over jezelf en je bestaan soms pijnlijk en biedt ze nooit troost, het is de enige echte kennis die mensen de kracht kan geven niet onder hun angsten te blijven lijden en zelf iets van hun leven te maken. Dat Carl Jung, ooit zijn meest geliefde discipel, zijn eigen psychologie wel weer gaat verbinden met godsbeelden en zo in de ogen van Freud zijn psychoanalyse reduceert tot een soort van semi-religieuze therapie, acht Freud onvergeeflijk. Psychotherapie is wat Freud betreft sowieso een handeling die te vaak en te veel het narcisme bij patiënten activeert, of ze blij maakt met het ‘ik ben OK, jij bent OK’, in plaats van ze de waarheid te vertellen. Niet bang zijn, de confrontatie met de angst aangaan, weten dat je over­geleverd bent aan de totale vrijheid, want er bestaan geen richtinggevende essenties, dat is de filosofie van het existentialisme dat in de twintigste eeuw, het eerste tijdperk van de angst, furore maakt. Maar waaraan ontleent dit bestaan dan zijn waarde? Als die er niet is, waarom zou je dan blijven leven en geen suïcide plegen? En hoe komt het dat twee van de beroemdste existentialistische filosofen, Heidegger en Sartre, beiden niet de verleiding konden weerstaan om zelf aanhanger te worden van totalitaire politiek, respectievelijk nazisme en stalinisme? Twee politieke religies geboren uit de angst voor de vrijheid!Misschien valt er meer te leren van de beatgeneration die in de tweede helft van de twintigste eeuw op hun eigen wijze het tijdperk van de angst wilde bestrijden. Allereerst door creativiteit. Zij lieten een nieuwe cultuur bloeien vol van poëzie, muziek, schilderkunst, films, literatuur. De kunsten als de beste wijze om een betekenisvol iets te scheppen en alle mogelijkheden ver voorbij het bestaande te verkennen. Onze maatschappij (en daarmee ons onderwijs) hecht echter meer aan innovatie dan aan creatie, meer aan economie dan aan cultuur, meer aan kunstmatige intelligentie dan aan het leven van de geest. Ten tweede door liefde. Het is geen toeval dat het refrein van Elvis Costello’s lied is: ‘What’s so funny about peace, love and understanding?’ En het is evenmin toeval dat in de laatste strofe van Under Pressure wordt gezongen: Tja, waarom niet? Waarom lijkt het vermogen om lief te hebben en zo de angst uit te bannen als een soort van alchemie die helaas maar weinigen echt weten te beoefenen? Is het de angst die het onmogelijk maakt? Ten slotte, en niet verrassend ondanks de tegenwerpingen van Freud, is er een ware opleving van spiritualiteit bij deze beatgeneration. Het boek The Courage to Be van de theoloog Paul Tillich werd vrijwel onmiddellijk na publicatie in 1955 een klassieker. Tillich beschrijft het tijdperk van de angst; bespreekt de relevantie van de existentialistische filosofie en alle nieuwe kunst om mensen de ogen te openen voor de werkelijkheid waarin zij leven, en hij betoogt dat de voornaamste oorzaak van de twintigste-eeuwse angst de alom ervaren betekenisloosheid is en dat is niets anders dan het gevolg van de dood van God de eeuw daarvoor… Deze God, zo vervolgt hij, is niets anders dan een bij conservatieven geliefd godsbeeld van de Autoritaire Alwetende Almachtige Tovenaar — die steeds minder zijn toverkunsten laat zien. De angst, aldus Tillich, kan alleen overwonnen worden als iedereen weer moed heeft, dat wil zeggen, durft te vertrouwen dat er een transcendente morele macht is waarvoor wij de moed moeten hebben die op aarde werkelijkheid te laten zijn. Dat was ook de boodschap, precies een jaar eerder, van een dominee die tot een van de helden van de twintigste eeuw mag worden gerekend: Dr. Martin Luther King. Op 28 februari 1954 houdt hij een preek in Detroit en daarin vertelt hij het volgende: Maar kan geloof, eenmaal verloren, ooit weer herwonnen worden? In onze seculiere wereld zullen we veel ontvankelijker zijn voor de raad van de zoon van een dominee, Kierkegaard, die ons voorhoudt: ‘Men meent dat de wereld een republiek nodig heeft en men meent een nieuwe maatschappelijke orde nodig te hebben, en een nieuwe religie. Maar niemand bedenkt dat juist deze door veel kennis in de war gebrachte wereld een Socrates nodig heeft.’Dat zal zeker zo zijn. Maar waar is die nieuwe Socrates? En hoeveel invloed kan hij of zij hebben als de oude Socrates dankzij het cultureel analfabetisme al nauwelijks meer wordt gekend?In ons pogen dit tijdperk van de angst te beëindigen voordat het te laat is, is het wellicht het meest praktisch om te beginnen met gehoor te geven aan de raad welke een groot staatsman gaf in de donkerste dagen van het eerste tijdperk van de angst. Op 4 maart 1933 houdt president Franklin D. Roosevelt zijn eerste inaugurele rede welke hij begint met de even eenvoudige als wijze raad: ‘The only thing we have to fear is… fear itself.’Dit zou een begin kunnen zijn deze wereld weer lief te hebben door ons te verzetten tegen alle politiek en machten die ons alleen maar bang willen maken. En vervolgens kunnen we dan die grote vragen stellen: Wie ben ik? Wat maakt mijn leven de moeite van het leven waard? Hoe maken we de bedreigingen ongedaan en overwinnen we de angst van dit tijdperk?’Op eenvoudige vragen bestaan geen eenvoudige antwoorden’, schreef Albert Camus al in Le mythe de Sisyphe, zijn eigen zoektocht naar de zin van het leven. Maar dat mag geen reden zijn om al deze vragen niet te stellen. Want al wordt het leven er dan moeilijker door, het wordt er ook betekenisvoller door. En is dat niet de eerste stap naar een nieuw tijdperk zonder angst?

Catégories
Insurance for Pets

Ban on animal abuse previously imposed by new law – Insurance for Pets


Also read
Why Joost Eerdmans wants a lifelong ban on pets after abuse or neglect

When the judge imposes a ban on keeping animals under the new law, it will take effect immediately. This prevents an appeal, so that animals are no longer at risk. In addition to the ban on keeping animals, the court can also impose an area ban, so that animal abusers cannot, for example, come near stables or children’s farms.

Ministers also want to punish biting incidents involving dogs more severely. From now on, inciting a dog will be seen as a crime. The maximum sentence for this goes from six months to one year.

Bill

The proposal has been ready since October 2018. The bill will now go to the Council of State and parliament will then have to consider it. The fact that the law is only now going to the Council of State, Schouten attributes to carefulness: « It had to be sorted out. » According to the minister, everything is aimed at sending the proposal to the chamber as quickly as possible. « So that we can really put a stop to this. »

Also read
Inciting animals against each other becomes a criminal offense

Catégories
Insurance for Pets

There is no danger from cats with coronavirus – Insurance for Pets


The case was found in the veterinary laboratory of the Vetsuisse Faculty of the University of Zurich, as the FSVO announced on Thursday.

Individual cases of the new corona virus in cats and dogs are known worldwide. Almost all of these animals came from households with people who tested positive for Sars-Cov-2. This also applies to cats that tested positive in Switzerland. It was examined as part of a research project.

The FSVO continues to write that the risk that pets will be infected with the new corona virus is rated as very low. An examination of cats is usually not necessary. It can be assumed that the animals became infected through close contact with an infected person.

Comply with hygiene rules
That is why it is important that infected people adhere to the general hygiene rules with cats. The following hygiene rules are important: No close contact between animals and people, no licking their faces, no sleeping of the animals in the owner’s bed, washing hands regularly and thoroughly cleaning food bowls and resting places.

For animal welfare reasons, it is strongly advised not to wash or disinfect the animals or put on face masks.

Infected cats show no symptoms or if they do, they usually show mild symptoms. Symptoms of the disease were usually not observed in infected dogs.

Catégories
Insurance for Pets

Coronavirus France : vaccin gratuit, non-obligatoire, chiffres – Insurance for Pets


COVID FRANCE DIRECT – « La situation s’améliore progressivement » annonce Jean Castex qui a présenté la stratégie de vaccination : les personnes âgées et à risque seront prioritaires. Le vaccin devrait être disponible fin décembre, il sera gratuit, et non obligatoire, l’ouverture à toute la population est prévue au printemps. Chiffres et infos du jour.

[Mise à jour du jeudi 3 décembre à 20h35] « La situation sanitaire de notre pays s’améliore progressivement », a annoncé Jean Castex au début de sa conférence de presse jeudi. Toutefois, « La situation reste fragile, le niveau de circulation du virus et le nombre de personnes en réanimation restent supérieurs à ce qu’ils étaient en mai dernier« . Le Premier ministre a annoncé la stratégie vaccinale de la France. Les premières doses disponibles d’ici quelques semaines, seront destinées aux personnes âgées en Ehpad et à leurs personnels à risques. A partir du printemps, la vaccination sera ouverte à tous, gratuitement. Toujours confinée, la France connait un allègement des restrictions depuis le 28 novembre, avec la réouverture des commerces non essentiels (magasins de vêtements, librairies…) et la mise en place d’une nouvelle attestation pour pouvoir notamment se déplacer dans un rayon de 20 kms autour de son domicile, pendant 3 heures. Au 3 décembre, 2,2 millions de Français ont été dépistés positifs à la Covid-19 au total. 12 696 nouvelles contaminations ont été enregistrées en 24 heures et 324 nouveaux décès. Le gouvernement a dévoilé sa stratégie sur les vaccins. Nombre de cas de Covid-19 en France, évolution, décès, cartes pour suivre l’épidémie par département et région, clusters, R0 en France, contagion du coronavirus… Chiffres et infos du jour.

Dernières infos en direct :

 • « La vaccination permet de réduire la mortalité face au virus, et les formes graves« , souligne le ministre de la santé Olivier Véran lors de la conférence de presse jeudi sur la présentation de la campagne vaccinale de la France. « Le vaccin sera non-obligatoire, gratuit et devra respecter un haut niveau de sécurité » rassure le ministre. Le vaccin Pfizer BioNtech sera le premier à arriver sur le marché. 2 injections sont à prévoir, à 21 jours d’intervalle, précise le ministre.
 • Jean Castex a annoncé la stratégie du gouvernement sur les vaccins, jeudi, lors d’une conférence de presse. La vaccination sera gratuite pour tous. La campagne de vaccination démarrera dans quelques semaines, par les personnes âgées en Ehpad et par les personnes à risque travaillant dans ces établissements, a indiqué le Premier ministre. Cela représente 1 million de doses. Au fur et à mesure des livraisons (des vaccins), « entre février et le printemps » précise Jean Castex, la vaccination sera proposée aux personnes présentant un risque, et à certains personnels de santé. 14 millions de personnes sont concernées. A partir du printemps, la vaccination sera ouverte à toute la population. 200 millions de doses sont prévues, pour vacciner 100 millions de personnes. Il faut compter 2 injections à quelques semaines d’intervalle, précise Jean Castex. Les médecins généralistes sont « au coeur du dispositif ». La vaccination est « à ce stade » préconisée pour les personnes majeures.
 • Dès vendredi 4 décembre, les lieux de cultes pourront accueillir les fidèles avec la règle d’un siège sur 3, et d’une rangée sur 2, le temps du confinement, soit jusqu’au 15 décembre.
 • Réveillon de noël de l’An. Jean Castex s’inspire des règles dans les pays voisins et recommande 6 adultes réunit à table, sans compter les enfants.
 • Des dépistages massifs du Covid-19 vont être organisés à Saint-Etienne, à Lille et au Havre, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran sur Twitter : « Nous préparons avec les collectivités territoriales des opérations de dépistage massif au Havre, à Saint-Étienne et dans une commune de la métropole lilloise. D’autres suivront. Notre objectif: identifier les foyers de diffusion du Covid-19, briser les chaînes de contamination. »
 • Valérie Giscard d’Estaing mort du Covid-19. L’ancien président de la République Française, Valérie Giscard d’Estaing est mort du Covid-19 à l’âge de 94 ans, a-t-on appris mercredi 2 décembre au soir. Il s’est éteint « entouré de sa famille » dans sa propriété d’Authon dans le Loir-et-Cher. Il est mort « des suites du Covid » a ensuite précisé sa famille.
 • Trois essais de vaccins en France en décembre. A partir de la mi-décembre, trois essais de vaccins contre le Covid-19 devraient démarrer en France sur près de 2200 volontaires recrutés cet automne par l’intermédiaire de la plateforme Covireivac mise en place par l’Inserm, a indiqué mercredi l’Institut dans un communiqué. Les essais de phase 3 concerneront les vaccins d’AstraZeneca et l’université d’Oxford, et celui de Janssen, filiale de Johnson&Johnson, sous réserve des autorisations nécessaires de l’agence du médicament ANSM et d’un Comité des protections des personnes. Le troisième essai concerne le vaccin du laboratoire américain Moderna dans sa phase 2, sur 180 volontaires, à partir de fin décembre ou début janvier.
 • Un isolement après des vacances au ski ? Le gouvernement envisage une période d’isolement de sept jours pour les Français rentrant du ski à l’étranger (Suisse, Espagne…) pendant les fêtes avec des contrôles aléatoires à la frontière, a affirmé Jean Castex ce mercredi. 
 • Fin des attestations. Dès le 15 décembre, le confinement sera probablement remplacé par un couvre-feu de 21h à 7h du matin. Pour sortir pendant ce laps de temps, il faudra se munir d’une attestation. « Pour le reste de la journée, nous pourrons nous déplacer sans remplir d’attestation » à partir du 15 décembre, réaffirme Jean Castex, interviewé sur RMC et BFMTV le mercredi 2 décembre.
 • Réouverture des stades. Les stades ne pourront pas accueillir de spectateurs avant le 15 décembre, c’est sûr, a précisé Jean Castex. Les salles de sport ne pourront pas rouvrir avant le 20 janvier 2021.

​​​​​​Quelles sont les mesures pour freiner l’épidémie Covid-19 en France ?

Pour freiner la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19 en France, Emmanuel Macron a annoncé un confinement entré en vigueur dans la nuit du jeudi 29 octobre minuit et jusqu’au 1er décembre. Les mesures prises ont été associées à un ralentissement de l’épidémie à partir du 18 novembre, sur tout le territoire. En conséquence, le Président a annoncé mardi 24 novembre un allègement des restrictions à partir de samedi 28 novembre. Le ministre de la Santé Olivier Véran a déclenché le plan blanc au niveau national le 29 octobre. Cela implique la déprogrammation des hospitalisations non-urgentes dans tous les hôpitaux. Samedi 7 novembre, les députés ont adopté la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021.

Etapes du déconfinement de la France présentées par Jean Castex le 26 novembre © Twitter Jean Castex

Le couvre-feu instauré depuis le début de mois d’octobre n’aura pas suffi à freiner l’épidémie. Le Président de la République, Emmanuel Macron, a ainsi annoncé, le 28 octobre, un deuxième confinement de la population du jeudi 29 octobre, à minuit, jusqu’au 1er décembre au minimum. Face à l’amélioration de la situation épidémique, il a annoncé mardi 24 novembre un allègement des restrictions.

Calendrier des nouvelles mesures © Présidence de la République / Twitter Emmanuel Macron

Un allègement du confinement en 3 étapes :

Emmanuel Macron a annoncé mardi 24 novembre lors d’une allocution télévisée un allègement des restrictions du confinement. Au regard de l’évolution sanitaire et des risques liés à certaines activités, la levée du confinement sera progressive et devra se faire par paliers comme l’a confirmé Jean Castex le 26 novembre :

Depuis le samedi 28 novembre : tous les commerces et services à domicile ont pu rouvrir jusqu’à 21 heures avec un protocole sanitaire strict. Les déplacements pour promenade ou activité physique en extérieur sont désormais permis dans un rayon de 20 kilomètres et pour trois heures. Les activités extra-scolaires en plein air seront autorisées. Il y a également eu la réouverture des auto-écoles, l’autorisation des visites immobilières et services à domicile. Les bibliothèques et archives sont de nouveau ouvertes. Les offices des cultes doivent respecter la règle des 1 siège sur 3, et 1 rangée sur 2, le temps du confinement. 

A partir du 15 décembre (si les objectifs sanitaires sont atteints) : fin du confinement mais mise en place d’un couvre-feu insaturé de 21h à 7h sur l’ensemble du territoire, à l’exception des 24 et 31 décembre. Les activités extra-scolaires en extérieur seront autorisées. Les salles de cinéma, théâtres, musées pourront rouvrir dans le cadre de protocoles sanitaires stricts, en respectant le couvre-feu à 21 heures (les billets de spectacle ou de cinéma pourront servir de justificatif). Conservatoire et musique pourront proposer des cours (sauf les cours de chant).

 A partir du 20 janvier (si les objectifs sanitaires sont atteints) « Si le nombre de contaminations demeure en dessous de 5 000 cas par jour, alors les salles de sport et les restaurants pourront rouvrir, et le couvre-feu pourra être décalé. Les lycées pourront être pleinement rouverts avec la totalité des élèves présents durant les cours. Quinze jours plus tard, ce sont les universités qui pourront reprendre les cours, avec, là aussi, une présence physique de tous les élèves. Nous ferons ainsi le point tous les 15 jours sur la situation sanitaire et déciderons alors si nous pourrons prendre des mesures supplémentaires d’ouverture » a annoncé le chef de l’Etat.

→ Un point tous les 15 jours afin d’ajuster les restrictions et les allègements, pour « éviter une troisième vague et un troisième confinement« . 

Jusqu’au 15 décembre, les déplacements sont interdits sauf dans les cas suivants et sur attestation individuelle à remplir à chaque sortie pour :

 • Les déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou les universités (ou établissements d’enseignement supérieur) pour les étudiants ou les centres de formation pour adultes et les déplacements professionnels ne pouvant être différés.

 

 • Les déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr) et les livraisons à domicile.
 • Les consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés et l’achat de médicaments.
 • Les déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d’enfants.
 • Les déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

« Le pic des nouvelles contaminations et des hospitalisations de la seconde vague a été franchi »

 • Les déplacements brefs, dans la limite de 3 heures quotidiennes et dans un rayon maximal de 20 kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.
 • Les convocations judiciaires ou administratives et rendez-vous dans un service public (Pôle Emploi, CAF, mairie, préfecture…).
 • La participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative (maraudes, aide alimentaire).
 • Des attestations permanentes sont nécessaires pour les déplacements domicile travail et pour amener les enfants à l’école.

Une amende forfaitaire de 135 euros sera appliquée en cas de non-respect du confinement. Elle pourra aller jusqu’à 3 750 euros en cas de récidive.

Selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement au jeudi 3 décembre 2020, en France : 

• 2 257 331 personnes ont été contaminées par le coronavirus (+12 696 en 24 heures)

• 54 140 personnes sont décédées en France (+324 en 24 heures à l’hôpital)

• 3 425 patients Covid-19 sont en réanimation (-63 en 24 heures).

• 26 703 patients Covid-19 sont hospitalisés (-310 en 24 heures).

 

 

« Les mesures de freinage que nous avons prises ont permis de ralentir nettement la circulation du virus. Alors que nous comptions près de 45 000 nouveaux cas par jour début novembre, nous sommes redescendus, en moyenne sur les 7 derniers jours, à 17 000 cas par jour » a indiqué Jean Castex lors de la conférence de presse jeudi 26 novembre. Dans son dernier bilan épidémiologique du 26 novembre, Santé Publique France confirme que « les indicateurs de suivi de l’épidémie montrent une diminution importante de la circulation du Sars-CoV-2 en France » même si les indicateurs se maintiennent à un niveau élevé. La diminution se confirme au niveau hospitalier (nouvelles hospitalisations et admissions en réanimation). « Le pic des nouvelles contaminations et des hospitalisations de la seconde vague a été franchi » informe l’agence. Par contre, le nombre de nouveaux décès liés à la COVID-19 reste très élevé en semaine 47 (16-22 nov), et plus de 53 000 décès survenus en milieu hospitalier et ESMS ont maintenant été rapportés depuis le début de l’épidémie en France.

→ L’indicateur utilisé pour suivre l’évolution de l’épidémie de coronavirus en France est le taux d’incidence soit le nombre de patients ayant un test PCR positif pour 100 000 habitants par semaine sur les 7 derniers jours. Au 3 décembre, ce taux a baissé à 96. Plus aucun département ne se trouve au dessus du seuil d’alerte à cette date.

Evolution constatée et prévisionnelle du nombre de cas de Covid-19 confirmés par jour en France présentée le 26 novembre par Jean Castex © Twitter Jean Castex

Le gouvernement suit également l’évolution du taux d’occupation des lits en réanimation par des patients Covid-19 (sur les capacités initiales).

Taux d’occupation des lits en réanimation en France au 2 décembre © Gouvernement.fr

Jeudi 3 décembre, Santé publique France rapporte un total de 2 257 331 confirmés de coronavirus depuis le début de la pandémie. Le pic épidémique de la première vague a été observé la semaine du 6 au 12 avril, soit 15 jours après la mise en œuvre des mesures de confinement de la population générale, le 17 mars 2020. Le pic de la deuxième vague est passé, indique Emmanuel Macron le 24 novembre dans son allocution télévisée, trois semaines après le reconfinement, soit du 16 au 20 novembre

Nombre incident de cas confirmés de Covid-19 par semaine, rapportés à Santé publique France, du 11 mai au 22 novembre 2020 (données au 25 novembre 2020)

Nombre incident de cas confirmés de COVID-19 par semaine, rapportés à Santé publique France, du 11 mai au 22 novembre 2020 (données au 25 novembre 2020), France entière © Santé Publique France

Nombre de cas confirmés de COVID-19 chez les résidents et le personnel en ESMS (établissements sociaux et médico-sociaux) par semaine calendaire, du 20 juillet au 15 novembre, en France

Nombre de cas confirmés de COVID-19 chez les résidents et le personnel en ESMS par semaine calendaire, du 20 juillet au 22 novembre 2020, en France © Santé Publique France

Avec la reprise de l’épidémie de coronavirus constatée en octobre, le suivi du nombre supplémentaire de nouveaux cas de Covid-19 est un indicateur important. Au 3 décembre, 12 696 nouvelles personnes ont reçu un test positif au Covid-19 sur les dernières 24 heures. L’objectif du Président de la République de tomber à 5 000 nouveaux cas positifs en 24 heures d’ici le 15 décembre pour pouvoir déconfiner la France a été atteint une première fois lundi 30 novembre. Les prochains jours seront décisifs si le bilan se maintient ou poursuit sa baisse.

« Nous avons franchi le pic hospitalier la semaine dernière, a déclaré Olivier Véran le 26 novembre. La charge hospitalière et en réanimation a commencé à se réduire. (…) On peut dire que ça va mieux mais l’épidémie n’est pas derrière nous, la seconde vague n’est pas terminée. » La diminution des déclarations de nouvelles admissions en réanimation observée à partir du 9 novembre se poursuit dans toutes les régions de France, confirme Santé Publique France le 26 novembre. Mercredi 3 décembre, 3 425 personnes sont hospitalisées en réanimation (-63 en 24 heures) et la diminution se poursuit. Le plan blanc est réactivé sur tout le territoire national depuis le 29 octobre. Le temps de doublement du nombre hebdomadaire d’admissions en réanimation est de 30 jours.

Nombre hebdomadaire de patients COVID-19 admis en service de réanimation pendant leur hospitalisation, par semaine d’admission en réanimation, depuis le 24 février 2020, France, données au 24 novembre 2020 © Santé Publique France

Les plus forts taux d’admissions en réanimation sont rapportés en Auvergne-Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Bourgogne-Franche-Comté, en Hauts-de-France et en Île-de-France.

Profil des personnes admises en ce moment en réanimation : 72% sont des hommes, l’âge médian est de 68 ans. 88% des patients présentent au moins une comorbidité. L’âge médian des personnes décédées est de 75 ans.

Selon les chiffres communiqués par le gouvernement, consolidés avec l’Agence Santé Publique France et les ARS (Agences régionales de Santé), voici l’évolution des hospitalisations (dont la réanimation) et des décès en France par région.

Evolution des hospitalisations (dont en réanimation) et décès à l’hôpital du Covid-19 par région au 3 décembre (source : Santé publique France)

Régions Hospitalisations en cours Evolution des nouveaux patients sur les  dernières 24 H Réanimation Soins intensif Evolution des nouveaux patients sur les  dernières 24 H Décès
Île-de-France 5 337 -95

719

+4 11 054
Grand Est 2 453 +55 286 +12 4 894
Auvergne-Rhône-Alpes 5 264 +53 614 -12 5 464
Hauts-de-France 2 655 +24 357 +8 3 634
Bourgogne-Franche-Comté 1 718 -4 221 -3

1 997

Provence-Alpes-Côte d’Azur 2 523 +12 373 +5 2 875
Occitanie 1 568 +9 253 +4 1 749
Bretagne 538 +4 69 NC 569
Nouvelle-Aquitaine 1 349 +5 170 +4 1 311
Normandie 1 169 -17 100 -2 1 198
Centre Val-de-Loire 900 +5 119 +1 1 061
Pays de la Loire 950 -4 98 +2 1 026
Corse 38 +1 6 -1 112
Martinique 32 NC 8 NC 41
Guadeloupe 95 -1 9 +1 164
La Réunion 62 NC 9 +1 50
Guyane 15 +1 1 NC 66
Mayotte 9 -3 3 -1 35
TOTAL 26 703 +196 3 425 +24

37 326

Si les nouveaux cas de coronavirus baisse en France, le nombre de nouveaux décès reste très élevé, souligne Santé Publique France dans son point du 26 novembre. Jeudi 3 décembre, 54 140 personnes sont décédées du coronavirus depuis le début de l’épidémie (+324 en 24h à l’hôpital). 93% ont 65 ans ou plus, 55% sont des hommes. La France a franchi la barre des 40 000 morts samedi 7 novembre et celle des 50 000 le 24 novembre. Au niveau national, le nombre hebdomadaire de décès a diminué de 24% en semaine 47 (16-22 novembre) par rapport à la semaine précédente. Cette diminution fait suite à plusieurs semaines d’augmentation

Les plus forts taux de décès de patients Covid-19 par région rapportés à la population (/100 000 habitants) sur la semaine du 16 au 22 novembre sont observés en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val de Loir

Nombre hebdomadaire de nouveaux décès à l’hôpital de patients COVID-19 par semaine de décès, depuis le 19 mars 2020, France, données au 22 novembre 2020

Nombre hebdomadaire de décès à l’hôpital de patients COVID-19 par semaine de décès, depuis le 19 mars 2020, France, données au 24 novembre 2020 © Santé Publique France

Globalement, les régions les plus touchées par l’épidémie de Covid-19, au 22 novembre sont l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. A celles-ci s’ajoute le Grand Est pour le taux d’hospitalisations les plus élevés. 

Au 2 décembre, 100 départements ont un nombre de cas de Covid-19 au-dessus du seuil d’alerte de 50/100 000 habitants et sont en niveau de vulnérabilité « élevé ». 

Niveau de vulnérabilité par département et évolution, France, au 2 décembre 2020

Niveau de vulnérabilité par département et évolution, France, au 2 décembre 2020 © Santé Publique France © Santé Publique France © Santé Publique France

 

Au 1er décembre, Santé Publique France rapporte 3 240 clusters en cours d’investigation dont 1 422 en Ehpad. 

Les taux de reproduction du virus appelés « R-effectifs » ou « Reff » permettent de décrire la dynamique de l’épidémie : lorsque le Reff est significativement supérieur à 1, ceci signifie que l’épidémie est en progression, lorsqu’il est égal à 1, l’épidémie se stabilise, lorsqu’il est significativement inférieur à 1, l’épidémie régresse. Au 2 décembre, le R effectif est toujours en baisse à 0.56. Comment ce nombre est-il calculé ? 

Le dépistage du Covid-19 est réalisé en France par RT-PCT et par tests antigéniques. Au 2 décembre, le taux de positivité est en baisse et s’établit à 13%. Le taux national d’incidence des cas confirmés par RT-PCR (nombre de nouveaux cas rapporté à la population) était de 151 cas/100 000 habitants en semaine 47 (16-22 novembre) et en forte diminution par rapport au taux consolidé de la semaine précédente, indique Santé Publique France le 26 novembre. 590 laboratoires testent par PCR les Français sur l’ensemble du territoire et sont soutenus par les pharmacies (pour les tests antigéniques). 

Comme il n’y a ni vaccin, ni médicament efficace contre le coronavirus, le meilleur moyen de s’en protéger est l’application de gestes barrières : mesures d’hygiène, réduction des contacts (salut sans embrassade et sans serrer les mains, maintien de la distance physique, regroupements à éviter), port approprié du masque (bouche et nez couverts), aération des endroits clos. Les personnes contacts de cas confirmés doivent respecter les périodes d’isolement. Les personnes âgées ou atteintes de pathologies chroniques (atteintes respiratoire, cardiaque, obésité, diabète…) sont appelées à la plus grande prudence tant que le virus circule.

Si au début, on ne parlait que de fièvre, toux sèche, rhume, état grippal et de fatigue, les symptômes de l’infection par le coronavirus ont évolué. On sait désormais que le virus peut avoir des effets sur la peau (urticaire, lésions inflammatoires sur les orteils), la sphère digestive (vomissements, diarrhées…), l’odorat, le goût et même le cerveau. « Sur 100 personnes atteintes du coronavirus, 90 ne vont pas développer de symptômes » a informé le ministre de la Santé le 5 novembre.

 • Si vous présentez des symptômes (toux, fièvre, mal de tête) : évitez les contacts, restez à domicile, prenez du paracétamol si besoin, appelez un médecin pour prendre rendez-vous dans l’éventualité qu’il vous fasse passer un test de dépistage. 
 • Appeler le 15 en cas de difficultés respiratoires : « Si cette toux et cette fièvre s’accompagnent d’une gêne respiratoire qui devient permanente avec souffle court, difficulté à inspirer et à expirer, d’une aggravation importante de la toux, cela peut signifier une évolution de la maladie sous la forme d’une pneumopathie. Il s’agit alors d’une urgence respiratoire potentielle et comme dans tous les cas d’urgence, il faut alors appeler le 15 qui prendra les meilleures dispositions pour répondre à la situation », prévient le Dr Patrick Aubé, médecin généraliste.  
DATES CLÉS DE L’ÉPIDÉMIE EN FRANCE
 • 31 décembre 2019, l’Organisation mondiale de la Santé en Chine est informée de plusieurs cas de pneumonies dans la ville de Wuhan. 44 personnes sont infectées entre cette date et le 3 janvier 2020.
 • 7 janvier 2020, les autorités chinoises identifient un « nouveau type de coronavirus ».
 • 13 janvier, un cas importé est recensé en Thaïlande.
 • 15 janvier, le virus cause la mort d’une première personne à Wuhan, un homme de 69 ans. 
 • 23 janvier, trois villes chinoises dont Wuhan sont placées en quarantaine.
 • 25 janvier, trois personnes contaminées sont recensées en France, deux à Paris et une Bordeaux. Ce sont les premiers cas enregistrés sur le continent européen.
 • 30 janvier, l’Organisation mondiale de la Santé décrète l’urgence de santé mondiale. Cette mesure n’avait été décrétée que 5 fois depuis sa création (pour Ebola (deux fois), la grippe H1N1, Zika et la poliomyélite). 
 • 23 février, la France déclenche le plan ORSAN, un dispositif exceptionnel d’organisation des soins.
 • 28 février, la France passe en stade 2 de l’épidémie.
 • 11 mars, l’OMS classifie de pandémie la diffusion de la maladie à coronavirus Covid-19 dans le monde.
 • 12 mars, le président de la République Emmanuel Macron annonce la fermeture nationale des crèches et établissements scolaires de France à compter du 16 mars et « jusqu’à nouvel ordre ».
 • 14 mars, la France passe au stade 3 de l’épidémie.
 • 16 mars : la France met en place un dispositif de confinement interdisant les déplacements.
 • 18 mars le premier transfert de patients Covid-19 en France est réalisé grâce à l’Armée, par voie terrestre et aérienne. 
 • 26 mars, un premier cas jeune meurt en France, une adolescente de 16 ans, en Ile-de-France originaire de Morsang-sur-Orge.
 • 27 mars, le confinement de la population française est renouvelé jusqu’au 15 avril.
 • 13 avril, Emmanuel Macron annonce le prolongement du confinement jusqu’au 11 mai.
 • 11 mai, la France commence son déconfinement.
 •  15 juin, toute la France passe en zone verte, sauf Mayotte et la Guyane. A Paris, les restaurants et bars peuvent rouvrir complètement.
 • 22 juin, les écoles sont de nouveaux obligatoires en France pour tous les élèves. Les cinémas, salles de jeux, casinos rouvrent. Les sports collectifs peuvent être autorisés tout en respectant certaines conditions sanitaires.
 • 10 juillet, la France a franchi la barre des 30 000 morts. Dans la nuit du 10 au 11 juillet à minuit, l’état d’urgence sanitaire prend fin en France.
 •  20 juillet, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics clos en France.
 • 8 octobre, le plan blanc est réactivé dans les hôpitaux d’Ile-de-France.
 • 17 octobre à 0h01, la France repasse en état d’urgence sanitaire et un couvre-feu est instauré dans 9 territoires (Paris-Ile-de-France, Rouen, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Saint-Etienne, Toulouse).
 • 24 octobre à 0h01 : extension des mesures de couvre-feu à 38 nouveaux départements français.
 • 29 octobre à 0h01 : reconfinement national pour 4 semaines, jusqu’au 1er décembre au minimum.
 • 28 novembre : première étape d’allègement du confinement avec la réouverture des commerces non essentiels.

Cet article est mis à jour quotidiennement par Aurélie Blaize, Anaïs Thiébaux et Samantha Pagès. 

Catégories
Insurance for Pets

Stuck for days at 8 meters in height, this cat waits in vain for the arrival of help unable to intervene – Insurance for Pets


Posted on 12/03/2020 at 10:53 am

Written by Alexander Godin the category Miscellaneous factsPhoto d’illustration

It has been 4 days since a cat has been stuck in a tree several meters high, in a town of Loiret. After having contacted the emergency services in vain, the inhabitants of the residence where he is located do not know what to do to save the animal.

Magalie Nottin and the other inhabitants of the residence L’Orée des Bois, situated at Saint-Jean-de-Braye (45), feel destitute in front of the distress of a chat, trapped in 8 meters high for days.

The residents noticed last Sunday (November 29, 2020) that, after leaving the home of its owner, the feline in question had found itself stuck in one of the trees of the residence, a tree, as reported France Blue.

At the moment, no one knows if the animal is unharmed or if he was injured. The only certainty is that he  » screams death day and night », Worries Magalie Nottin. « We must help this cat, help him down, do something! She continues. Especially since he could not do anything manger ni to drink since.

She indicates that she and her neighbors tried to bring in the rescue, without results. They informed  » the SPA, the technical services of the town hall of Saint-Jean-de-Braye, the municipal police, the fire department, the pound, pruners … « , more nobody could intervene so far.

Contacted by France Blue Orleans, the firefighters of Loiret (SDIS 45) replied that this kind of situation was not more considered as  » emergency and rescue mission  » For years.

For its part, the town hall refrain from acting because the tree is located in a private property.

Also read: Attacked by a dog, this cat will only have a break once her litter has been fully found!

It is therefore dead end for the time being. The cat did still not been rescued as of this writing. Hope that as for Lullaby in Chicago, people with adequate means of intervention can put an end to their Calvary et al’anguish inhabitants.


Catégories
Insurance for Pets

The L214 association denounces animal abuse in a pig farm highlighted by Herta – Insurance for PetsThe animal defense association L214 is broadcasting a new video on Friday, December 3, shot in a pig farm located in Limoise, in the Allier. The breeding in question is highlighted by Herta to illustrate its « Preference line ». L214 announces to file a complaint against the breeding for « mistreatment » towards the animals and for « consumer deception » against Herta, which markets deli and delicatessen products.

The association was able to shoot a video in this farm, particularly in the maternity wards, where « sows give birth to chain piglets ». We see the animals « locked in cages barely larger than their bodies« so much so that the sows « struggle to get up ».

« Under these conditions, we see that they happen to run over one of their young when lying down. »

Association L214

Communicated

Pictures also show piglets « that are born in an environment of metal, plastic and concrete« . Many of them die at birth. In the video, the breeder can be seen picking up piglets « dead by the dozen, and kill piglets deemed too puny by smashing their skulls ».

Of « conditions of extreme promiscuity » which favor « aggression between animals » for L214. « Instead of giving pigs more room and litter, we systematically cut their tails to prevent them from biting and injuring themselves », deplores the association which recalls that « this breeding practice is prohibited by regulation ».

« He is a breeder that we have been helping and supporting for some time », reacts on franceinfo, Arnaud de Belloy, general manager of Herta, who affirms that there was « a recent audit » on the breeding in question. « There is a real need to help breeders who frankly want to improve, we must stop criticizing them », annoys the boss of the brand.

« We will see what is in conformity and what is linked to assemblies [de la vidéo de L214] and if there are deviations, we will take the necessary actions. « 

Arnaud de Belloy, Managing Director of Herta

to franceinfo

While warning against possible « montages » of the video that would tend to exaggerate the situation, Arnaud de Belloy says he takes « this very seriously ». According to him, the members of L214 are « Anti-breeding professionals. They are doing their propaganda. We will see what is happening and we will answer all the elements ».

For the association, it is indeed an intensive breeding in « Deplorable breeding conditions for pigs and not in accordance with regulatory requirements ». « Herta is lying to us », claims L214 which points to a communication of the company which does not conform to reality. The brand emphasizes « its commitments », engaged in the “Préférence sector” since 2013, which « initiates an approach more respectful of the environment and animal welfare ».

For his part, Arnaud de Belloy defends his commitments which are implemented at the cost of« investments to improve our products ». « We want to develop sectors that are as virtuous as possible, but not everything is done overnight, we never said we were perfect », he retorts.

L214’s investigation also focused on pigs that go to the slaughterhouse, and which are « stored on a quay for more than 19 hours without food and without having the place to lie down all at the same time. The loading is done by blows of electric prod », details the association. Pictures also show « a whole arsenal of medicinal products, including antibiotics which have expired for 10 years ».

Catégories
Insurance for Pets

Bird flu in Witmarsum: transport ban to Harlingen – Insurance for PetsBird flu (H5) was diagnosed at a farm with broilers in Witmarsum. It is probably a ‘highly pathogenic’ variant of bird flu; that is, it can lead to serious illness or death in birds. The company is being culled to prevent the virus from spreading. In total, this concerns approximately 90,000 animals.

The transport ban applies in this area.

The culling is carried out by the Dutch Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA). There are no other poultry farms within a radius of 1 kilometer around the company. In the area of ​​3 kilometers around the infected farm in Witmarsum there are 3 other poultry farms. These companies are sampled and examined for avian flu.

Transport ban

There are also 10 other poultry farms in the 10 kilometer zone around this company. Minister Schouten of Agriculture, Nature and Food Quality has immediately declared a transport ban for poultry farms in this zone of 10 kilometers around the company in Witmarsum. A transport ban covers poultry, eggs, poultry manure and used bedding, but also other animals and animal products from farms with commercially kept poultry.

Children’s farms

National measures, such as the obligation to house commercially kept poultry, are still in force. Zoos, petting zoos and owners of hobby birds are also obliged to shield their poultry and waterfowl so that these animals do not come into contact with wild waterfowl and their excrement. This can be done, for example, by keeping the animals in an aviary or by housing them in a run. The zoos and children’s farms can be visited.

The existing hygiene protocol for visitors to visit commercial poultry farms has already been expanded. This means, among other things, that visitors are only allowed to enter the stable or yard after having taken strict hygiene measures. There is also a ban on the display of ornamental poultry and water birds.

Catégories
Insurance for Pets

Anti-flea agent causes damage to aquatic environment – Insurance for Pets


Pesticides used to treat dogs and cats against fleas and ticks cause widespread pollution in the English rivers, English scientists said. The scientists have found two neurotoxic pesticides – fipronil and imidacloprid – in high concentrations in water samples taken from 20 English waterways.

Anti-flea agent causes damage to aquatic environment | Photo: Tony Worrall Photography / flickr

Research water samples

The Environment Agency collected data from water samples taken between 2016 and 2018 at 20 locations across England. In total, data from 1322 individual water samples were analyzed by experts from the University of Sussex research team.

The average fipronil concentration in the rivers sampled thus exceeded the safety margin five times. Imidacloprid has been shown to pose a moderate risk in most rivers; there was a high environmental risk in seven of the twenty rivers sampled. The highest levels of pollution were found downstream right after the wastewater treatment plants.

The findings of this study indicate that England’s rivers are routinely and chronically polluted. The harmful impact of the chemicals and mixtures with the associated toxic breakdown products is very worrying. Presumably, the two pesticides, which are used to treat pets, end up in the water through the household sewer.

Anti-flea and tick remedy

According to Veterinary Medicines Directorate (VMD), which funded the study, there are sixty-six approved veterinary medicines containing fipronil or in combination with other parasiticides in use in the UK. And twenty-one products with imidacloprid alone or in composition with another substance. In the Netherlands too, there are numerous products with pesticides freely available from (online) shops or on prescription from veterinarians. Product names such as: Frontline (Merial), Flea Free (Exil), Effipro (Virbac), Fiprorec (Beaphar), Advantage and Seresto (Bayer), are common agents used in dogs and cats.

Throughout the year, animal owners are frequently reminded by media reports, commercials or animal experts to provide preventative flea and tick treatments for their animals. Hereby are often promoted agents with a pesticide composition because of their thorough effectiveness. The poison is very effective for repelling fleas and ticks, at the same time it is very harmful for other (micro) organisms.

Middle

Researchers indicate that pets treated with a fipronil flea product release the chemicals when the animals are washed. The product ends up in public waterways via the sewer. It is also possible that it ends up in the sewer by washing hands after administration of the agent. In addition, it is possible that by stroking the pet or washing bedding or other surface with which the treated animal has come into contact, residues may end up in the waste water. The rainwater that has come into contact with a treated dog during a walk is also a risk of contamination of the aquatic environment.

Historically, fipronil had limited use before it was banned by the European Union for agriculture and arable farming in 2017. This is to prevent damage from human consumption. But this doesn’t rule out human consumption, according to researchers at the University of Sussex:

« Residues of imidacloprid and fipronil may still be present on imported food, although the amounts are probably very low. »

According to experts, the by-products of fipronil are even more harmful to the environment than fipronil itself. One of the researchers, Dr. Rosemary Perkins from Sussex University:

‘Our results, showing that fipronil and its toxic degradation products are present in almost all freshwater samples tested, are extremely concerning’

Imdacloprid (neonicotinoid type) is known to be responsible for a decrease in the number of bees around the world. This substance causes brain damage in bees, affecting the ability to search for nectar and pollen. As a result, the use of imidacloprid outdoors was banned by the European Commission in 2018.

Minimal environmental risk assessment

The use of parasite products for pets has grown significantly over the years. Millions of dogs, cats and small pets routinely treated several times a year. Despite the prevalence of chemicals in pet flea and tick treatments, there is a minimal environmental risk assessment for use in pets. Dr. Perkins:

“We have identified a number of steps that can be taken to minimize or prevent environmental damage from flea and tick treatments for pets.

These range from introducing more stringent regulations such as prescription only, to considering a more judicious and risk-based approach to pest control in pets. For example by stopping the use of preventive chemicals all year round. The research team recommends a re-evaluation to identify the environmental risks of parasite pesticides for pets. In addition, it is recommended that the risk assessment for approval of the anti-flea and tick products be re-examined. In any case, it is clear that the pesticides are doing more harm than initially recognized.

Sources:

© AnimalsToday.nl Jessica Slotman

Catégories
Insurance for Pets

ZZF gives tips about the festival for people and animals – Insurance for Pets


Enlarge featured image

Wiesbaden (ots) – To be on the go is currently not indicated and so many German citizens make a virtue out of necessity. “We stay inside and make ourselves really comfortable,” is what you hear a lot these days. Pets can benefit from this, because the pandemic will bring changes for them too. Master and mistress are in the home office or on short-time work, there are few interpersonal contacts. In addition to the effect that the home is upgraded and redesigned, the animal friends get more attention and caresses.

A cozy home – also for animals

As an Amazon partner, we earn from qualifying purchases / Last updated on December 1st, 2020 / Affiliate links * / Placement according to Amazon sales rank / Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or one of its affiliates

The presentation of the products was implemented with the AAWP plug-in.

Christmas during the corona pandemic can be a nice occasion to bring joy to the animal roommate and to meet his need for a cozy home. A new aviary for the budgies, a larger terrarium for the gecko, more hiding places in the rabbit enclosure, a cozy blanket for the cat or a generous scratching post? Each species has its own needs. Maybe one or the other two-legged friend gives himself a piece of nature for his home and equips it with an aquarium with a school of fish.

When selecting pet supplies, the Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe eV (ZZF) recommends that you seek advice from specialist pet shops: “Toys for rodents and other pets should be made of suitable materials,” explains ZZF President Norbert Holthenrich. “Natural materials such as wood, rubber, latex or cotton are harmless. Toys made from special plastics are also suitable for some pets.  » Toys that split easily or are so small that they can be swallowed while chewing should not be chosen. For several small gifts, the pet shop even offers Advent calendars for animals.

Christmas feasting for four-legged friends

For treats at the festival, it is advisable to rely on animal-friendly food. Here you can pamper your darlings with functional snacks. Examples are delicious Nicholas chew bones or a beef stick gift box for the dog, as well as chewing strips for dental care or drops against bad breath.

There is also a large selection for house cats: from salmon pate and cheese rolls, crispy food with fish, shrimp or calamari to yoghurt drinks for healthy intestinal flora, there is everything a cat’s heart desires, and often without additives such as flavor enhancers, preservatives or colorings.

A variety of sprout mixes with buckwheat, pumpkin and cucumber seeds as well as crackers with calcium or mineral-rich herbs spoil ornamental birds at the festival. For rodents, Christmas becomes the culinary highlight of the year with delicious sticks, cheese pies or baskets with mixed fruit and vegetables. “The calorie content of the snacks should definitely be included in the daily ration of feed so that the animals do not gain weight,” recalls ZZF President Norbert Holthenrich.

Animals are not Christmas presents

Even if dogs, cats and other pets can offer consolation in times of restricted contact, they should not be given away as a Christmas surprise. So that spontaneously acquired animals do not end up in the shelter due to excessive demands, animal lovers should plan the purchase of a pet carefully.

It is best to clarify many questions in the family council before purchasing an animal. So everyone should agree with the new animal roommate, because after all, a pet doesn’t stay in the family for just a few weeks. Who walks the dog several times a day, who cleans the guinea pig enclosure, who feeds and plays with the cat? It is a question of periods of ten to 20 years, for individual animal species – such as turtles – even half a century.

As a gift under the Christmas tree, a nice guide book about the desired animal or a voucher for the pet shop are suitable. There you can get advice in peace and after careful consideration you can choose a suitable pet.

References

Newsroom:
Press contact: Central Association of German Zoological Companies (ZZF)
Antje Schreiber
Press spokeswoman Tel +49 (0) 611/44 75 53-14
Eva Schmidt
PR officer Tel +49 (0) 611/44 75 53-15
Mainzer Str. 10
65185 Wiesbaden
Email: presse@zzf.de
Internet: www.zzf.de

Catégories
Insurance for Pets

New US President Joe Biden has broken his foot – Insurance for Pets


Mr Biden, 78, twisted his ankle on Saturday slipping while he was with Major, one of his two German Shepherds.

Image caption,

Joe Biden twisted his ankle while playing with Major, one of his two German Shepherds

The Democrat visited an orthopedic surgeon in Newark, Delaware the next day « out of excess of caution. »

Her personal physician, Kevin O’Connor, said the first x-rays did not show an « obvious fracture, » but ordered a more detailed scan.

According to O’Connor, The following scan revealed that Mr. Biden suffers from « hairline fractures » of two small bones in the middle of his right foot.

Catégories
Insurance for Pets

Massive growth in pet insurance market is expected to witness huge growth by 2026 – Insurance for Pets


Animal Insurance Market is developing at a high average annual growth rate during the forecast period 2020-2026. The growing interest of individuals in this industry is the main reason for the expansion of this market.

Animal insurance The study of market is an intelligence report in which meticulous efforts are made to study accurate and valuable information. The data that has been examined is made considering both, the best existing players and the upcoming competitors. The business strategies of key players and new market sectors are studied in detail. Well explained SWOT analysis, revenue sharing and contact information are shared in this analysis report.

Get the PDF copy (including table of contents, charts and tables) of this report @:

Note – In order to provide more accurate market forecast, all of our reports will be updated prior to delivery taking into account the impact of COVID-19.

The main players profiled in this report are:

Petplan UK (Allianz), Nationwide, Trupanion, Petplan NorthAmerica(Allianz), Hartville Group, Pethealth, Petfirst, Embrace, Royal & Sun Alliance (RSA), Direct Line Group, Agria, Petsecure, PetSure, Anicom Holding, ipet Insurance, Japan Animal Club

The key questions this report answers:

 1. What will the market size and growth rate be during the forecast year?
 2. What are the key factors determining Animal Insurance Market?
 3. What are the risks and challenges facing the market?
 4. Who are the key providers in Animal Insurance Market?
 5. What are the trend factors influencing market shares?
 6. What are the main results of Porter’s five forces model?
 7. What are the global opportunities for the expansion of the Animal Insurance market?

Various factors are responsible for the growth trajectory of the market, which are studied in detail in the report. Furthermore, the report enumerates the restraints that threaten the global Animal Insurance market. It also assesses the bargaining power of suppliers and buyers, the threat posed by new entrants and substitute products, and the degree of competition that prevails in the market. The influence of the latest government directives is also analyzed in detail in the report. It studies the trajectory of the Animal Insurance market between forecast periods.

Get up to 20% off this premium report @:

The cost analysis of the global Animal Insurance market has been carried out keeping in view the expense of manufacturing, cost of labor, and raw materials, along with their rate of concentration in the market, suppliers and supplier. price trends. Other factors such as supply chain, downstream buyers, and sourcing strategy have been evaluated to provide a complete and in-depth view of the market. Buyers of the report will also be exposed to a market positioning study with factors like target customer, branding, and pricing taken into consideration.

The report provides information on the following pointers:

 1. Market penetration : Complete information on the product portfolios of the major players in the Animal Insurance market.
 2. Product Development / Innovation : Detailed overview of upcoming technologies, research and development activities and product launches in the market.
 3. Competitive assessment : In-depth assessment of market strategies, geographic and business segments of key market players.
 4. Market development : Comprehensive information on emerging markets. This report analyzes the market of various segments across geographies.
 5. Market diversification : Comprehensive information on new products, untapped geographies, recent developments, and investments in the Animal Insurance market.

Table of content

Global Animal Insurance Market Research Report 2020-2026

Chapter 1 Animal Insurance Market Overview

Chapter 2 Global Economic Impact on Industry

Chapter 3 Manufacturers Competition in the Global Market

Chapter 4 Global Production, Revenue (Value) by Region

Chapter 5 Global Supply (Production), Consumption, Export, Import by Regions

Chapter 6 Global Production, Revenue (Value), Price Evolution by Type

Chapter 7 Global Market Analysis by Application

Chapter 8 Analysis of Manufacturing Costs

Chapter 9 Industry Chain, Sourcing Strategy and Downstream Buyers

Chapter 10 Marketing Strategy Analysis, Distributors / Traders

Chapter 11 Analysis of Market Effect Factors

Chapter 12 Global Animal Insurance Market Forecast

Buy Exclusive Report @:

If you have any special requirements let us know and we will provide you with the report you want.


About A2Z Market Research:

The A2Z Market Research market research library provides syndication reports from market researches around the world. Buy-to-Buy Syndication Market research will help you find the most relevant business information.

Our research analyst provides business analysis and market research reports for small and large businesses.

The company helps its clients to formulate trade policies and to grow in this sector of the market. A2Z Market Research is not only interested in industry reports dealing with telecommunications, healthcare, pharmaceuticals, financial services, energy, technology, real estate, logistics, F&B, media, etc. but also your company data, country profiles, trends, information and analysis on the sector of your interest.

Contact us:

Roger Smith

1887 WHITNEY MESA DR HENDERSON, NV 89014

sales@a2zmarketresearch.com

+1 775 237 4147

Catégories
Insurance for Pets

a rare white penguin discovered in the Galapagos archipelago – Insurance for PetsA penguin considered « rare » because of its all-white plumage has been discovered in the Ecuadorian Galapagos archipelago, whose flora and fauna are unique in the world, the national park of the same name announced Thursday.

« It could be a genetic condition known as leucism, which causes a partial loss of pigmentation in the plumage or coat of animals, while the color of the eyes remains normal, unlike albinos », said the Galapagos National Park (PNG) in a statement.

Adding that animals with this particularity « are also more resistant to sunlight », the park clarified that « only genetic analyzes could confirm the diagnosis ». According to PNG, cases of albinism or leucism have already been recorded in the Galapagos among sharks, lizards, lobsters, finches, but this is the first penguin.

The animal was sighted a week ago by the naturalist guide Jimmy Patiño on Isabela, one of the islands of this archipelago located 1,000 km from the Ecuadorian coast. PNG and Charles Darwin Foundation collaborate for constant monitoring of Galapagos penguin population (Spheniscus mendiculus) in their nesting areas, as well as the control of introduced species, in order to ensure them the best conditions of survival.

The population of these penguins, the only ones living on the line of the equator and one of the smallest varieties in the world (35 cm), has grown from 1,451 specimens in 2019 to 1,940 in 2020, according to the latest. counting done in October, depending on the park.

The Galapagos, which served as a natural laboratory for the English scientist Charles Darwin for his theory of the evolution of species, take their name from the gigantic turtles that live there.Catégories
Insurance for Pets

Why the meat tax is a good idea – Insurance for PetsDiscussion about meat could be more factual.

cc-photo: Andreas Lischka

In an opinion piece on Nieuwehouw.nl, André Arfman, chairman of the Netherlands Agricultural Youth Contact (NAJK), calls for a fair discussion about meat consumption. He argues that ‘the correct facts’ are not always used, so that the meat tax is now ‘back’ on the agenda.

Alternatives
Arfman draws attention to the environmental impact of meat alternatives. According to him, this comparison is being forgotten, while meat would come out better. This statement is false. For example, Milieu Centraal shows, based on calculations by Blonk Consultants, the CO2 emissions of various animal and vegetable protein sources. Beans, veggie burgers, Quorn, nuts and tofu really come out as optimal for the climate. It is logical that the comparison is made a lot: it becomes clear how environmentally harmful meat is.

Water
Arfman emphasizes that most of the water for meat production comes from the sky. That is correct, but that does not mean that rainwater is unimportant. It is best to maintain the natural water cycle as much as possible. By using the rainwater for agricultural products of which we export up to 70 percent, according to WUR, we are doing ourselves short.

Arfman also mentions that more water is needed for some meat alternatives. It is true that a lot of water is needed for nuts, for example, and that this is problematic in areas where water is scarce. More efficient irrigation and relocation of production can be solutions. In addition, it is important to remember that nut trees are beneficial for CO2 absorption and other environmental criteria compared to meat.

This is confirmed by Oxford University, which has conducted the most comprehensive study ever on the environmental impact of 40 food products, using data from 38,700 farms in 119 countries. If we want to have a fair discussion, we will have to include all relevant factors in the sustainability analysis of products.

Amino acids
Then you could say that Arfman has a valid point about amino acids. Meat is nutritious as it provides all the essential amino acids. However, soy does this too. A study published in Nature shows that soy is therefore 90 percent more sustainable than beef.

However, when you eat a varied vegetable diet, you also get all the essential amino acids. So it is not necessary to eat meat or soy. It’s enough to vary slightly with legumes and grains, conclude researchers in the American Journal of Clinical Nutrition.

There is also no need to eat much larger amounts of plant foods unless people are just eating lettuce. But everyone understands that this is not a realistic scenario.

Import
Finally, Arfman confirms a widely held misunderstanding: local food is by definition more sustainable than food that comes from afar. However, this is not the case with animal products. The animal feed is largely obtained from far away, according to the national government.

Dutch cows, pigs and chickens are often fed with (among other things) South American vegetable proteins. You can better eat those vegetable proteins yourself if you want to be efficient. After all, a cow eats sixty kilos of feed per day, of which five kilos of concentrate, including soy. It is because of this high feed requirement that the University of Helsinki has come to the conclusion that imported plant foods are generally a lot more sustainable than local animal foods.

In short: I agree in essence with Mr Arfman. When we discuss meat, we can be honest about the nuances. Only in this way can we work together towards a food system that is of a high quality and environmentally sustainable for both farmers and society. One means that can help with this is a slightly higher meat price, whereby the extra yields partly go to farmers who want to increase sustainability.

A majority of the Dutch are in favor of this proposal and it has already been included in a number of election programs. In Germany, the agriculture minister is now working with German agricultural organizations on a similar proposal. NAJK would be pleased if it also wanted to look at this constructively.

Catégories
Insurance for Pets

Three boys arrested for severe mistreatment of multiple pets – Insurance for Pets


Three boys, two of fifteen and one of sixteen, from Raamsdonksveer and surroundings in Brabant were arrested on Saturday for serious abuse of several small pets. They shared videos of their actions on the internet, police said. A spokesperson does not rule out that some of the animals did not survive the abuse.

During the night from Thursday to Friday, the police received various reports that images of the assaults had been put online. The identity of the perpetrators was discovered and they were invited to the police station on Saturday. There they were arrested.

Horrible images

A police spokesperson does not want to say what exactly can be seen in the images and which animals it concerns. “It’s about horrible images. Given the seriousness of the abuse and the violent reactions that the acts have provoked, we will not make any further statements about this. ”

Also read: Kat Sjef comes to his end in a sad way, animal ambulance shocked: ‘He was completely skinned’

Images of the abuse can be seen on the website of Omroep Brabant. For example, the boys push a hedgehog into a well and swing a cat by its tail into the water.

According to the police, many people were disturbed by the film images and helped with the detection. A number of them have made threats with the images. According to the spokesman, those people will be prosecuted if their identity is discovered. « Playing or threatening to play your own judge is just as stupid and punishable as the boys, » said the police.

ANP
Image: Pixabay (for illustration)

Catégories
Insurance for Pets

Figures 2019: Mild penalties for animal welfare violations and trivialization of sheep – Insurance for Pets


The fact that animal welfare procedures have increased is good news for the Tier im Recht (TIR) ​​foundation. This number has been increasing for 20 years, which indicates that the implementation of the Animal Welfare Act is generally taken more seriously, according to a statement.

Big cantonal differences

There are differences between the cantons both in terms of the absolute number of animal welfare procedures and in relation to the number of inhabitants. In absolute terms, most of the proceedings took place in the cantons of Zurich (314), Bern (310) and Aargau (184).

However, there were fewer proceedings per 10,000 inhabitants in the Canton of Zurich in 2019 than the cantonal average, which is 2.19 cases per 10,000 inhabitants. The canton of Glarus tops this list, followed by Graubünden, Lucerne, St. Gallen and Solothurn.

Most commonly affects pets

51 percent of the registered animal welfare procedures concerned pets, followed by farm animals with just under 32 percent. The TIR suspects a large number of unreported cases in the experimental animals.

Mostly dogs or cattle

By far the largest number of animal welfare violations against dogs in 2019. In second place is cattle.

The possible penalty is rarely exhausted

The TIR criticizes that violations of the Animal Welfare Act are often only punished mildly. The communication speaks of trivialization. Fines of up to 20,000 francs would be possible for violations and up to three years imprisonment and fines with up to 180 francs daily rates for offenses.

Deficiencies in the cantons

In terms of content, the animal welfare penal system has difficulties with the distinction between cruelty to animals and other violations of animal welfare law. According to the TIR, not all cantons transmit their data to Animal welfare penal system to the Federal Food Safety and Veterinary Office (FSVO), which leads to a high number of unreported cases. Such deficiencies are less common in cantons, where special enforcement structures and competent specialist bodies have been created.

You can find the full analysis and other related documents here.

Sheep needs are underestimated

As part of this year’s analysis, the Tier im Recht (TIR) ​​foundation dealt more closely with the protection of sheep. The needs of these animals are often underestimated, as they are generally considered to be robust and frugal. «Even significant restrictions on the well-being of the proverbial silent sufferers are often hardly recognized or only recognized very late », writes the TIR.

Sheep need protection from the weather

It is especially important when keeping sheep outdoors, which is animal-friendly, to provide the animals with permanent protection from the weather. Here, the legal provision is interpreted in such a way that animal keepers only have to intervene if the welfare of the sheep is impaired. Cases of lack of weather protection in winter were only qualified as a violation and not as animal cruelty in 2019.

More controls on the Alps needed

The TIR criticizes that the law allows a reduced control frequency of summer sheep. This is despite the fact that more than 4,000 are estimated to perish or have to be redeemed because of injuries or illnesses. Therefore, increased controls are « urgently needed ». There was not a single procedure in 2019 due to insufficient supervision of damage during summer pasture.

Catégories
Insurance for Pets

Abandoned by its owners during a move, a Siberian Husky survives 14 days without water or food! – Insurance for Pets


Posted on 11/27/2020 3:03 PM

Written by Norman Bougéin the category RescuesPhoto d’illustration

The fact that a female dog locked up, deprived of water and food for 2 weeks, survived is literally a miracle. The animal in question had been abandoned by its owners, who had left the premises without worrying about its fate.

A Lawrenceville, in the State of Georgia (southern United States), a female dog was rescued after passing 14 days on a balcony, without water or food, reports the site Pepette.

It is a female Siberian Husky 2 years old. Emaciated and dehydrated, it was entrusted to refuge for county animals Gwinnett, where she received all the care she needed.

They are the deputies of the sheriff County who intervened to save the animal, after being warned by worried neighbors to see her day and night on the balcony of the apartment located on the 2e floor, where his masters stayed. The latter had deserted the place leaving the bitch there on her own, without any possibility of going out.

The police managed to identifier the owners of the Siberian Husky. A arrest warrant was thus issued against a certain Daniel Ugalde, 29 years old, and a young woman 5 years younger, answering the name of Nicol Moreno. The couple appear to be responsible for this act of animal cruelty for which he was being sued.

As for the bitch, she was offered to theadoption as soon as his state of health is deemed satisfactory.

To read also: Affected by a disease, fatal in 80% of cases, only the weakest puppy of the litter survives!

Spokesman for the Sheriff’s Office Gwinnett, Shannon Volkodav recalled that there was  » no reason to abandon an animal ». « If you are unable to properly care for your pet, Gwinnett County has a shelter you can take them to », She added, according to AJC.


Catégories
Insurance for Pets

can we choose our vet? – Insurance for Pets


When the owner of a cat or dog takes out an insurance contract for his little companion, he can freely choose his veterinarian, as we would for our attending physician. In addition, he can also decide to change veterinarian as soon as he wishes, either for geographical constraints or quite simply to turn to a more competent competitor or at more attractive prices. However, the choice of the veterinarian is not to be taken lightly. Let’s take stock to see more clearly.

Why choose a dedicated veterinarian for your animal?

Under article R242-48 of the Rural and Maritime Fisheries Code, the owner of a cat or a dog has the right to choose the veterinarian of his choice to ensure the care of his little companion and of change when it sees fit. Indeed, no insurer can refuse to reimburse a veterinary bill or to reduce the reimbursement rate if the owner of the insured animal consults another practitioner on an ad hoc or regular basis.

Nevertheless, despite the comfort of this freedom, it is however more interesting to choose a veterinarian and entrust him with the follow-up of his animal. This comfort is above all for the insured dog or cat. Indeed, if you always consult the same practitioner, your pet is more confident and the consultations go better. In addition, the specialist has the file of your little companion, which is the best solution to ensure the follow-up of his state of health. This file is indeed the means of identifying the characteristics of the animal, its sensitive points, its history and the care it will have received, which can help to promote the diagnosis of certain diseases or to better adapt a treatment according to allergies, etc.

How to choose your veterinarian?

The choice of the veterinarian is crucial and should not be made for the wrong reasons, simply by price or geographic criteria for example. Indeed, you entrust the health of your little companion to this practitioner, which is why you must feel confident and be sure that quality care will be provided to your dog or your cat.

A competent veterinarian

This is the essential criterion. It is important to consult a competent, qualified, but also passionate veterinarian who will not kick you out or refuse you a consultation because he has decided to go on a break while your pet is in an emergency situation.

Turn to a professional with sure gestures, who takes care of your animal, who knows how to reassure him, talk to him and treat him gently. He must also be able to clearly explain the situation of your little companion and help you understand what is going on in clear words.

A suitable establishment

A veterinarian may practice alone, in a clinic or a veterinary hospital center. If the veterinarian alone is often constrained by a busy schedule and has less equipment, it is more assured to follow up your cat or your dog than in a clinic or a hospital center, where your animal can. be examined by different veterinarians. On the other hand, the latter two have more meeting slots, more efficient and more equipment, but they also cost more.

A close practitioner

In an emergency, it is best to have a vet who is not too far from your home. We therefore advise you to make your choice as far as possible within a small geographical radius.

Extended hours

Some clinics and hospitals welcome animals 24 hours a day, 7 days a week, which is not the case for isolated veterinarians. However, in the event of a late or nocturnal emergency, this is a significant asset.

A day care service

If your animal is hospitalized or kept in consultation, it is better to ensure that your practitioner can ensure his follow-up and supervision, including outside consultations. Some establishments offer babysitting services at night and on weekends.

Efficient equipment

If your vet is helpless when your pet needs extensive care, you will quickly run into a problem. Indeed, it is important that your practitioner is equipped with compliant and sufficient veterinary equipment for complete care.

Reasonable rates

Veterinarians are free to set the price for their consultations and care themselves. You should know that these are high, because these animal practitioners have significantly higher costs than those of our doctors for humans. These fees are also a way to compete against the competition. Compare prices, which should be displayed for all to see, to set aside the more expensive practitioners.

Catégories
Insurance for Pets

a hundred cetaceans found unexplained stranded – Insurance for Pets


In September, some 380 pilot whales were unexplained stranded in a bay in Tasmania, in neighboring Australia.

Their death remains a mystery. Nearly a hundred cetaceans have died washing up on the remote islands of Chatam, in southern New Zealand, authorities in charge of preserving biodiversity announced on Wednesday (November 25th). Most of them were stranded this weekend on the beaches of this archipelago located about 500 kilometers east of the South Island.

According to Jemma Welch, who works for the ministry for biodiversity, 69 pilot whales were already dead when the authorities arrived and 28 « pilot dolphins » as well as three dolphins had to be euthanized, in order to prevent this stranding attracting great white sharks near the coast.

The Maori community held a ceremony in honor of their « soul », while their carcasses will decompose naturally, she said.

The Chatham Islands had already experienced New Zealand’s largest mass stranding when a thousand cetaceans were stranded in 1918. Although studied for decades by scientists, the reasons for these strandings remain unknown.

Pilot whales could deviate by following a sick herd member, researchers say. Bad weather conditions or the presence of predators could also force them to change their route.

In September, some 380 pilot whales died in a bay in Tasmania (Australia). Here too, the scientific community has not been able to explain why these marine mammals have washed up here and in such large numbers.

Catégories
Insurance for Pets

Toynbee Hall – Londense liefdadigheidsinstelling – Insurance for Pets


Toynbee Hall ontstaat in 1884 op initiatief van de predikant Samuel Barnett en diens vrouw Henrietta. Het is een vestiging in het verpauperde Oost-Londen waar studenten uit Oxford geacht worden zich in te leven in de wereld van de armen om met hen een gemeenschap te vormen. Aanvankelijk succesvol, maakt dit streven aan het begin van de twintigste eeuw plaats voor een meer wetenschappelijke aanpak van het sociale vraagstuk.

Gemeenschapsvorming en hiërarchie

Thomas Arnold, 1840 (Publiek Domein – wiki)

In de tweede helft van de negentiende eeuw groeit in Victoriaans Engeland het besef onder intellectuelen dat overbrugging van de klassentegenstellingen geboden is ter wille van het algemeen belang. Educatie gebaseerd op universele christelijke beginselen en de klassieken speelt daarin volgens hen een sleutelrol en zal nieuwe politici voortbrengen die zich verheffen boven de traditionele tegenstellingen. Aanhangers van deze gedachte worden wel beschouwd als behorend tot een aparte maatschappelijke klasse met eigen idealen naast die van de bestaande aristocratie, de middenklasse der ondernemers en de industriële arbeidersklasse. Het is deze nieuwe klasse die na 1880 de sociale hervormers voortbrengt verbonden aan Toynbee Hall. Hervormers die proberen de toenemende polarisatie tussen arbeiders en elite te overbruggen en het gemeenschapsgevoel in het uiteenvallende Britse Gemenebest te herstellen. Het zijn erfgenamen van de pedagoog Thomas Arnold, van 1828 tot 1841 rector van de Rugby kostschool. Arnold houdt zich vooral bezig met de bestudering van de christelijke moraal en hoewel hij geen fervent sportliefhebber is, ontwikkelt er zich onder zijn beheer wel rond het midden van de eeuw de variant van football die zijn naam ontleent aan die van zijn school. Het overbruggen van klassentegenstellingen impliceert volgens de Arnoldians niet het streven naar gelijkheid, maar naar een hiërarchische verhouding tussen de klassen, waarbinnen beide hun verantwoordelijkheden dienen te nemen en geacht worden wederzijdse verplichtingen na te komen.

Deze opvatting over de gewenste verhouding tussen de hogere en lagere klassen riekt naar het traditionele paternalisme dat heerste in rurale streken; een op economische factoren gebaseerde verhouding tussen landheer en pachters. De Arnoldians worden dan ook wel urbane jonkers (urban squires) genoemd, maar dat zijn zij niet. In hun relatie met de lagere klasse spelen economische factoren geen rol, zij baseren zich op het principe van wederzijdse onbaatzuchtigheid. Sociale hervorming betekent in hun ogen het leggen van een verbinding tussen mensen van hogere en lagere status met als oogmerk een versterkte gewaarwording van de waarde van het bestaan voor zichzelf en voor de gemeenschap als geheel. Hervormers dienen dan ook te gaan leven onder de minder bedeelden, niet slechts om hen terzijde te staan, maar vooral om ware gemeenschapszin te creëren, het komen tot een gemeenschap die een gezamenlijk doel nastreeft. Entamering van allerlei educatieve projecten speelt daarbij een belangrijke rol, maar, zo wordt wel gewaarschuwd: geef de armen geen geld.

The Bitter Cry of Outcast London an Inquiry Into the Condition of the Abject Poor

In deze traditie past ook het werk van Octavia Hill, ongekroonde koningin van de sociale hervorming in de tweede helft van de negentiende eeuw, die daadwerkelijk de arme Londense bevolking opzoekt, hen behoorlijke huisvesting biedt tegen een betaalbare huur en haar cliënten tracht op te voeden tot zelfstandigheid en een ordelijke en moreel aanvaardbare levensstijl. Aan haar werk en het in 1883 verschenen pamflet The Bitter Cry of Outcast London, ontlenen de grondleggers van Toynbee Hall inspiratie.

Onbaatzuchtigheid en geloofstwijfel

Het is vooral in Oxford waar onder docenten en afgestudeerden van het Balliol College het inzicht doorbreekt dat een universiteit niet slechts pure wetenschap dient te bedrijven, maar dat zij ook de verantwoordelijkheid heeft een generatie van capabele politieke leiders voort te brengen. Uitgesproken apostel van dit idee is Benjamin Jowett, rector van Balliol van 1870 tot aan zijn overlijden in 1893 en als Arnoldiaan ervan overtuigd dat onderwijs behalve het kweken van eruditie en geleerdheid, ook het besef moet doen groeien van iemands verplichtingen jegens de samenleving en de rol die hij daarin te vervullen heeft, een rol gebaseerd op onbaatzuchtigheid. Uiteraard is het Balliol College niet de enige plaats van waaruit deze kijk op de rol van educatie wordt uitgedragen. Dankzij de geschriften van Mathew Arnold, zoon van Thomas, verspreidt de Arnoldiaanse filosofie zich over het land. Hij stelt hoop in de verandering van de natie in een van lieflijkheid en helderheid, een natie waarin de muren tussen de maatschappelijke klassen geslecht worden zodat allen deel uitmaken van een nationale cultuur waarvan zij in dezelfde mate kunnen profiteren.

Sleutelfiguren binnen deze cultuur zijn niet de traditionele aristocraten of de staat, maar verlichte geesten die er altijd te vinden zijn die zich bewust zijn van hun ‘beste eigen ik’. Onbaatzuchtige autoriteiten die uitrijzen boven de belangen van hun eigen klasse en in staat om aan anderen het beste gedachtegoed dat ooit is voortgebracht over te dragen in woord, maar vooral in daad. Een van Mathew Arnolds meest vooraanstaande volgelingen is de filosoof Thomas Green die net als Arnold de gemeenschap wil bezielen door haar christelijke beginselen in te blazen. Maar als Green rond 1870 zijn boodschap begint te verspreiden als docent van het Balliol, stellen zijn leerlingen zich de vraag of zij hem wel kunnen volgen in geval geloofstwijfel zich van hen heeft meester gemaakt.

Green, die zich al eerder heeft afgekeerd van de christelijke orthodoxie, komt zijn studenten te hulp. Hij stelt dat verlies van het geloof geenszins inhoudt dat daarmee christelijke waarden niet kunnen of mogen worden onderschreven en onderstreept het belang van de ‘doelmatige aard van de christelijke levenswijze’. Niet het geloof, maar iemands handelwijze prevaleert.

Arnold Toynbee

Arnold Toynbee (Publiek Domein – wiki)

In 1875, als Green op het toppunt staat van zijn invloed als docent, laat Arnold Toynbee, zich inschrijven als student van het Balliol College. Toynbee kan beschouwd worden als een volgeling van Green die net als zijn leermeester meent dat individuele eerbiedwaardigheid, het volmaakte innerlijk, slechts bereikt kan worden door het eigen bestaan ten dienste te stellen van dat van de medemens. Hij bekwaamt zich als economisch historicus en leert op basis van zijn kennis van deze discipline zijn studenten de ‘ijzeren wetten’ te verwerpen die het laissez-faire vergoelijken en de economische realiteit niet als vanzelfsprekend te aanvaarden. In de voetsporen van Green hamert Toynbee op het belang van leiderschap van een onbaatzuchtige elite, maar ziet ook voor de staat een zekere rol weggelegd. Diens verantwoordelijkheid is gelegen in het treffen van voorzieningen wanneer individuen niet bij machte zijn die zelf te realiseren, zoals huisvesting en onderwijs opdat zij op basis daarvan hun verantwoordelijkheden als burger kunnen leren inzien en…

‘…een zuiverder en verhevener bestaan kunnen beginnen’.

Edward Caird (Publiek Domein – wiki)

In 1882 overlijdt Green op vijfenveertigjarige leeftijd en een jaar later sterft ook Toynbee op de zeer jeugdige leeftijd van dertig. Maar rector Benjamin Jowett vertrouwt erop dat de nieuwe generatie studenten de fakkel zullen overnemen en gewapend met het gedachtegoed van hun leermeesters zullen uitgroeien tot leiders die zelfzucht hebben ingeruild voor dienstbaarheid aan de samenleving. Ook met de dood van Jowett in 1893 komt er geen einde aan de door Green en Toynbee geïnspireerde nieuwe traditie. Het is Jowetts opvolger als rector, de Schotse filosoof Edward Caird, die Balliol-studenten oproept hun verantwoordelijkheid te nemen buiten de muren van het college. Hij predikt het ideaal van ‘Eenheid, broederschap, gepassioneerd enthousiasme voor de mensheid en de bereidheid alles te geven voor het gemeenschappelijk welzijn’. Daarmee plaatst Caird het Balliol College aan het front van een beweging die in Samuel Barnett, oprichter van Toynbee Hall, zijn voornaamste voorvechter heeft.

De Barnetts

Samuel Barnett (Publiek Domein – wiki)

Samuel Barnett ziet het levenslicht op 8 februari 1844 in Bristol als zoon van een fabrikant van ijzeren ledikanten en groeit op in een welgestelde omgeving. In 1862 wordt hij toegelaten tot het Wadham College in Oxford, een wat achtergebleven instituut, geleid door een reactionaire en evangelische rector en afgeschermd van invloeden vanuit Balliol. Barnett toont zich een wat burgerlijke, maar ijverige student die in 1866 een graad behaald in rechten en geschiedenis. Na twee jaar als docent in Winchester gewerkt te hebben, heeft hij voldoende gespaard om een reis te maken naar de Verenigde Staten waar hem de schellen van de ogen vallen. Wat hij hoort en ziet is voldoende om hem te genezen van het conservatisme, van het Toryisme dat hem met de paplepel is ingegoten. Hij raakt ervan overtuigd dat onderwijs de sleutel is tot maatschappelijke verheffing van mensen boven het niveau van welhaast dierlijke misère. Vanaf dat moment beschouwt Barnett Toryisme als louter bedoeld om dingen te laten zoals zij zijn en dat is hij niet van plan. Na zijn reis besluit hij predikant te worden. Niet slechts om het evangelie te verkondigen, maar ook om in een eenvoudige parochie handen en voeten te geven aan beschavingsarbeid. In 1867 wordt hij aangesteld als lekenassistent in de parochie van St. Mary die niet zo armetierig is als die in East End Londen, maar waar wel veel werk ligt te wachten.

Samuel en Henrietta Barnett, geportretteerd door Hubert von Herkomer in Toynbee Hall (Publiek Domein – wiki)

Barnett gaat aan de slag als onderwijzer en organisator van een werkmansclub in de overtuiging dat de Engelse Kerk ten doel heeft alle onderdelen van de samenleving te verenigen onder één christelijk dak. Daar maakt hij kennis met de filantrope Octavia Hill die haar experimenten start in deze parochie en ook met een leerlinge van Hill, Henrietta Rowland met wie hij in 1873 in het huwelijk treedt. Met hulp van Hill zoekt het gedreven echtpaar een eigen parochie. Dat leidt tot de aanstelling van Barnett in de parochie van St. Jude in het district Whitechapel, een van de meest armoedige sloppenbuurten (slums) van Londen, waar de misdaad welig tiert. In 1888 vermoordt Jack the Ripper er vijf prostituees en een jaar later komt Charles Booth tot de bevinding dat 40% van de bevolking leeft beneden de armoedegrens. Omdat de wijk na de pogroms van de Russische tsaar Alexander II in 1881 overspoeld is met berooide joodse vluchtelingen, heeft de Engelse Kerk nauwelijks vat op de bevolking waarvan een verwaarloosbaar percentage de kerk bezoekt.

Barnett zet zich aan een schier onmogelijke taak, maar hij maakt vorderingen. Gaandeweg neemt het kerkbezoek toe en hij organiseert voorzieningen als volwassenenonderwijs, een avondschool voor meisjes, een literaire vereniging, een jaarlijkse kunsttentoonstelling en een moederschapsvereniging. Om zijn parochianen te behoeden voor verkwisting introduceert hij de spaarpot en een pensioensysteem. Veel van wat Barnett opstart is bedoeld om zelfhulp te bevorderen. Ondanks deze successen is Barnett er niet van overtuigd dat zijn aanpak de oplossing kan zijn voor de enorme problemen waarmee East End Londen kampt. Maar Barnett en zijn vrouw zetten door, hoe slopend het werk vaak is.

Toynbee Hall krijgt vorm

Tegen het eind van de jaren zeventig wordt Barnett geïntroduceerd bij Benjamin Jowett van het Balliol College en verdiept hij zich in het denken over de rol van de elite in de samenleving zoals zich dat in Oxford ontwikkeld heeft. Plannen om deze filosofie handen en voeten te geven in de vorm van concrete actie beginnen langzaam vorm te krijgen. Samen met zijn vrouw bezoekt Barnett in Oxford Toynbee’s zuster die bevriend is met Henrietta en dat leidt tot een correspondentie tussen Barnett en Toynbee over de beperkingen die de Kerk ondervindt als motor voor herstel van de gemeenschap. Er volgen meerdere bezoeken aan Oxford waarbij de Barnetts van gedachten wisselen met vooraanstaande denkers als Green, Toynbee, Jowett en Caird. Sommigen van hen proberen het voorbeeld van de Barnetts te volgen en trekken erop uit om in East End hun ideeën in praktijk te brengen. In 1883 komt Barnett met het idee op de proppen van een universitaire vestiging in de probleemwijken. Hij stelt zich zo’n vestiging voor als een instituut waar gemeenschapsvorming wordt bevorderd met aan het hoofd een leider die blaakt van enthousiasme bijgestaan door pioniers, vers afgestudeerd aan de universiteit. Een onderkomen dat gevestigd is in een sloppenwijk zou een trefpunt voor alle maatschappelijke klassen moeten zijn. En de pioniers, gemotiveerd door sympathie voor en dienstbaarheid aan de bevolking, zouden erin slagen mensen de kracht en kundigheid te geven om zelf richting te geven aan hun bestaan. Barnett ziet zijn initiatief duidelijk niet als missiewerk zoals dat gedaan wordt door het Clergy Mission College – een initiatief van de Engelse Kerk – dat na het verschijnen van The Bitter Cry een campagne lanceert voor missiewerk met als doel om Londen te kerstenen.

Toynbee Hall 1902 (Publiek Domein – wiki)

In juli 1884 ziet de Universities’ Settlement Association het licht die geregistreerd wordt als een maatschappelijke onderneming. Doelstellingen van het genootschap zijn het voorzien in onderwijs en middelen voor recreatie en genietingen voor de mensen die leven in de armere wijken van Londen en andere grote steden, onderzoek naar de gesteldheid van de armen en aandacht voor en entamering van plannen om hun welzijn te bevorderen. Een verlaten pand dat dienst heeft gedaan als vakschool voor jongens in de nabijheid van Barnetts parochie wordt aangekocht voor 6.250 pond en rond de kerst van 1884 hebben de eerste pioniers er hun intrek genomen. De eer voor de naamgeving van de vestiging: Toynbee Hall komt toe aan Henrietta Barnett. Het genootschap aarzelt geen seconde en benoemt de dan veertigjarige Barnett tot directeur die zich in zijn werk laat leiden door de gedachte dat de duizenden arbeiders van East End onderwezen moeten worden via een individuele benadering met als doel hun gewoontes te veranderen die aan de basis liggen van Armoede, Onwetendheid en Zonde. Hij is ervan overtuigd dat met Toynbee Hall de ideale omgeving is, gecreëerd om mannen en vrouwen tot een beter begrip te brengen van Gods bedoelingen door rijk en arm samen te brengen. Armen kunnen tot verhevener gedachten worden gebracht en rijken tot een bescheidener leefwijze.

Hoogtijdagen

Gedurende zijn bewind als beheerder van Toynbee Hall houdt Barnett zich persoonlijk bezig met de werving van pioniers-bewoners die hij vooral rekruteert in Oxford. De start is veelbelovend en na anderhalf jaar meldt hij dat hij:

‘nogmaals de snaren van de vestiging heeft bespeeld en de mannen zich bereid vonden te dansen.’

Weer een jaar later toont hij zich onverminderd opgetogen en laat hij weten dat de Balliol-boys de beste zijn. Van 1884 tot 1900 verblijven er honderdentwee bewoners in Toynbee Hall die allen geacht worden er minsten drie maanden door te brengen. De gemiddelde verblijfsduur is hoog, tussen de anderhalf en twee jaar, zo vermeldt het jaarverslag over 1892. Om toegelaten te worden tot Toynbee Hall is het voldoende om de beginselen ervan te onderschrijven, de religieuze overtuiging van een kandidaat wordt niet getoetst waarmee Barnett het onderscheid accentueert tussen de arbeid van zijn organisatie en het missiewerk van de kerk. Barnett en zijn vrouw trekken ook associés aan die op deeltijdbasis tijd en talent ter beschikking stellen aan Toynbee Hall, bijvoorbeeld in de vorm van het geven van lezingen of het lobbyen en fondswerving in de universitaire wereld en onder de elite.

Straat in East End, 1902 (Publiek Domein – wiki)

Toynbee Hall biedt ruimte aan zestien mannelijke bewoners. Er is een leslokaal voor driehonderd toehoorders, een grote eetkamer, een conversatieruimte, een speciale tekenkamer en de nodige kantoortjes. De stijl waarin een en ander is uitgevoerd lijkt geenszins op die van een Londense club, maar heeft iets weg van een comfortabel landhuis, zij het dat alles eenvoud uitstraalt en het midden houdt tussen de luxe van West End Londen en de somberheid van Whitechapel. Het dagelijks leven wordt georganiseerd door een comité bestaande uit de directeur en enkele bewoners. Voor kost en inwoning wordt per week dertig shilling in rekening gebracht. Er wordt gezamenlijk en op gezette tijden geluncht en gedineerd aan een lange tafel. Ook andere zaken zijn strikt gereguleerd zoals het tijdstip waarop het licht uitgaat. Tennissen op zondag is verboden evenals dansen. Vrouwen worden niet toegelaten ofschoon Barnett een overtuigd feminist is en pleitbezorger van stemrecht voor vrouwen. Maar, zo schrijft zijn vrouw later in zijn biografie, Barnett vreest dat het toelaten van vrouwelijke bewoners de indruk wekt dat Toynbee Hall overvallen is door vrouwen, wat de meest capabele mannelijke studenten zal afschrikken zich er te vestigen. En zo is Henrietta de enige vrouw binnen de muren van Toynbee Hall die min of meer beschouwd wordt als een sekseloos wezen die een dienende rol vervult in de schaduw van haar man. Een volstrekt verkeerd beeld, maar de werkkracht van Henrietta lijdt er beslist niet onder. Ofschoon Barnett zijn uiterste best heeft gedaan om een omgeving te creëren waarin de eenvoudige mensen Whitechapel zich welkom kunnen voelen, is er toch kritiek. Sommige pioniers vinden het er veel te luxe en te comfortabel en ervaren de Hall als een universitaire oase waarvan de deuren gesloten lijken te zijn voor hen die leven in de morsige en armoedige onderkomens in de nabije omgeving en verlaten Toynbee Hall om echt onder de mensen te gaan wonen.

In de loop van de jaren tachtig en negentig komt een netwerk van educatieve projecten, organisaties en clubs van de grond, alles in het kader van de totstandbrenging van een machinerie ter bevordering van de verbinding tussen de hogere en lagere maatschappelijke klassen. Veel nadruk wordt gelegd op educatie om de achtergestelden tot verhevener gedachten te brengen. Lezingen worden georganiseerd met als onderwerp: De eerste vier regeringperiodes van de Tudors, Fysieke eigenschappen van lucht en water, Achttiende-eeuwse muziek, De werken van Händel, Bach en Scarlatti. Daarnaast zijn er praktische instructies voor het naaien van kleding, zelfredzaamheid en dergelijke. In 1883 gaat een cursus boekhouden van start.

Kaart van Whitechapel uit Charles Booth’s boek ‘Labour and Life of the People’ (1889)

Voor degenen die het zich kunnen veroorloven is er de Toynbee Traveller’s Club die buitenlandse tripjes organiseert vanaf 1902 en de Toynbee Workman’s Club, gericht op mensen met een smalle beurs. Voor jongeren zijn er jeugd- en sportclubs en avondlessen. In de zomermaanden worden kinderen uit East End Londen in de gelegenheid gesteld om een andere atmosfeer in te ademen onder auspiciën van het Children’s Country Holiday Fund, een organisatie die losstaat van Toynbee Hall, maar wel door de Barnetts is gesticht. En al deze activiteiten die door hen op de rails worden gezet ademen de sfeer van het pogen uit te vinden waar behoefte aan bestaat en hoe men de achtergestelden zoveel mogelijk in hun waarde kan laten. Dit in tegenstelling tot het missiewerk vanuit de kerk dat mensen verteld wat goed voor hen is. Een conclusie die getrokken kan worden op grond van een onderzoek dat Charles Booth verricht in Londen naar religieuze beleving van de inwoners aan het begin van de jaren tachtig. De programma’s van de Toynbee Hall zijn zo populair dat zij het beginsel van de een-op-een benadering geweld aan doen, want dat is niet houdbaar als er honderden belangstellenden afkomen op een avondconversatie. Dan is er geen kans op om elkaar te leren kennen en Barnett moedigt zijn volgelingen dan ook aan om kleinschalige bijeenkomsten te organiseren. Hoe dan ook, het educatieve programma is van een niet geringe omvang en trekt belangstellenden uit heel Londen. Ongeveer 70% is afkomstig uit de oostelijke sectoren van de stad. Het gebruik van de bibliotheek is indrukwekkend en bereikt na vijf jaar een bezoekersaantal van 13.000.

Toynbee Hall, bedoeld om een verbinding te leggen tussen hogere en lagere sociale klassen, blijkt ondanks alles niet echt aantrekkelijk te zijn voor de meest achtergestelden. Belangstellenden voor de educatieve programma’s hebben doorgaans elementair onderwijs achter de rug en komen uit arbeiders- en lagere regionen van de middenklasse. Maar dat feit deert Barnett niet. Voor hem zijn zij net zo goed als de allerarmsten toe aan verhoging van hun intellectuele en culturele niveau. Wat het effect is van al het goede dat Toynbee Hall biedt is vrijwel niets met zekerheid te zeggen, maar wel staat vast dat de pioniers, de gedreven intellectuelen uit de universitaire wereld, afknappen op hen die afkomstig zijn uit de eigenlijke doelgroep: de armen van Whitechapel. Zij leven in een andere wereld. Wat een belangrijke hobbel blijkt te zijn is dat deze mensen slechts geïnteresseerd zijn in direct profijt van hun komst naar de Hall en niet denken in termen van langetermijninvesteringen.

Daarbij komt dat Barnetts hiërarchische visie op volksverheffing, het idee dat de culturele leegte van de armen gevuld moet worden met de culturele rijkdom van de elite, hem het zicht ontneemt op het belang van de eigen volkscultuur voor de bevolking van Whitechapel. Hoewel zij waardering hebben voor wat Toynbee Hall te bieden heeft, wenden zijn zich ervan af en houden zij vast aan een leefwereld die door Barnett als inferieur wordt beschouwd. Gedurende het Interbellum zullen de socialisten die dan langdurig heer en meester zijn in hun Rode Wenen, precies dezelfde fout begaan. Ook daar wordt de arbeiderscultuur niet begrepen door de gedreven (socialistische) leiders en lijdt het idee om top-down de Neue Mensch te creëren schipbreuk.

Toynbee Hall aan het begin van de twintigste eeuw

“De gedrevenheid van Barnett wijkt voor de opkomende belangstelling voor de sociologie, voor de verwetenschappelijking van de sociale zorg.”

In 1902 publiceert Edward Urwick, de rechterhand van Barnett, een kritisch essay over het wel en wee van Toynbee Hall. Hij wijst erop dat de Hall de tijdelijk aanwezig zijnde academici isoleert van bewoners van de buurt waarom alles begonnen is. Het is als een hotel of een paleis dat geen buren heeft en de pioniers van Toynbee Hall zijn, aldus Urwick, feitelijk niet te onderscheiden van kamerhuurders in een comfortabele herberg. Urwicks vertrek uit de Hall is de voorbode van een toenemend gebrek aan enthousiasme van de kant van een nieuwe generatie wetenschappers om zich met hart en ziel in te zetten voor de realisatie van Barnetts idealen. Barnett legt de schuld daarvan bij de scholen en universiteiten die het aan de wil ontbreekt om jongelui hoogstaande ideeën in te prenten. Maar het is een onomkeerbaar proces wanneer het ontbreekt aan pleitbezorgers als Green, Toynbee en Jowett. Het idealisme van hen en Barnett wordt als ouderwets beschouwd en is geen concurrent voor atletiek en esthetiek die een sterkere aantrekkingskracht uitoefenen op de universitaire nieuwkomers. De tijden zijn veranderd en de belangstelling voor de programma’s van Toynbee Hall nemen aan het begin van de twintigste eeuw af. Het noopt Barnett tot een koerswijziging en Toynbee Hall wordt van een trefpunt waar elite en de lagere klassen tot elkaar kunnen komen en samenleven tot een centrum van onderwijsexperimenten, filantropische projecten en onderzoek naar de sociale omstandigheden in East End Londen. De gedrevenheid van Barnett wijkt voor de opkomende belangstelling voor de sociologie, voor de verwetenschappelijking van de sociale zorg. Barnett heeft als praktisch ingesteld mens, als doener, voor die vernieuwing weinig belangstelling en de onderzoeksactiviteiten van iemand als Charles Booth bekijkt hij met argwaan.

Barnett stelt zich niet de wetenschappelijke vraag naar hoe de werkelijkheid eruit ziet, maar vraagt zich liever af hoe die eruit zou moeten zien. Hij neemt in 1906 afscheid als directeur, aanvaardt een positie als kanunnik en wordt later benoemd tot onderdeken in Westminster. Samuel Barnett overlijdt in 1913. Henrietta overleeft haar man met drieëntwintig jaar en sterft in 1936.
George Landsbury, leider van de Labour Party en opgegroeid in East End Londen, merkt op in zijn autobiografie:

“De enige tastbare prestatie van Toynbee Hall [….] was het volstoppen van de bureaucratie van de regering met mannen en vrouwen die naar Oost-Londen togen vol vuur en enthousiasme voor het welzijn van de massa’s en ontdekten dat het bevorderen van hun eigen belangen en die van de armen het best gediend waren door Oost-Londen te verlaten en het in zijn eigen sop te laten gaarkoken, terwijl zij parlementslid werden, ministers van het kabinet en ambtenaren.”

Moderne logo van Toynbee Hall

Dat is een wel wat cynische kijk op Toynbee Hall, want Barnetts ideaal van gemeenschapsvorming via een-op-een relaties tussen arm en rijk mag dan niet realiseerbaar zijn gebleken, zijn sociale bewogenheid leeft voort bij veel van zijn volgelingen die belangrijke posities verwerven zoals William Beveridge die als student van Balliol en ingezetene van Toynbee Hall aan de basis heeft gestaan van een systeem van sociale zorg in Groot-Brittannië. Toynbee Hall speelt heden ten dage een belangrijke rol in de Londense samenleving, waar de bevolking terecht kan voor advies en steun. Daarnaast zijn overal in de wereld Barnetts ideeën een inspiratiebron geweest voor sociale activiteiten. Een Nederlandse loot aan de Toynbeestam is het welbekende Ons Huis.

~ Willem Peeters

Ook interessant: De sloppenwijken van Londen
…of: Rood Wenen (en de creatie van de ‘neue Mensch’)
Boek: De volksverheffers – Sociaal hervormers in Nederland en de wereld, 1870-1914

Video: Toynbee Hall: Building a future without poverty

Literatuur

-Baigent, E & Cowell, B., ‘Nobler imaginings and mightier struggles’, Octavia Hill and the remaking of British Society, Institute of Historical Research, University of London.
-Gruber, H., Red Vienna, Experiments in Working-Class Culture 1919-1934, Oxford University Press, New York 1991.
-Hill, O., Homes of the London Poor, Macmillan, Londen 1883 (reprint BookDepository.com)
-Meacham, S., Toynbee Hall and Social Reform 1880-1914, Yale University Press, New haven – London 1987.
-Mearns, A., The Bitter Cry of Outcast London: An Inquiry Into the Condition of the Abject Poor, Talbot Collection of British Pamphlets 1883.
-Smit, C., De Volksverheffers, Sociaal Hervomers in Nederland en de Wereld 1870-1914, Verloren, Hilversum 2015.
-Sorée, M & Snepvangers, M., Ons Huis, 100 jaar buurtwerk in Amsterdam, Snepvangers & Sorée Buro voor Historisch Onderzoek, Amsterdam 1992.

Catégories
Insurance for Pets

Again disturbances in Roosendaal, five people arrested | NOW – Insurance for Pets


The police arrested four men on Tuesday evening during disturbances in Roosendaal, during which heavy illegal fireworks were set off and stones were thrown at police cars. A fifth man was arrested on Wednesday morning. Heavy illegal fireworks have been found in his home.

Dozens of agents were present on Tuesday evening in the Roosendaal neighborhood of Langdonk due to serious fireworks nuisance earlier this week. Mayor Han van Midden imposed a ban on gathering together on Tuesday afternoon. The police were also allowed to search residents for fireworks from 6 p.m. on Tuesday.

Different groups gathered in the neighborhood. According to the police, the largest group consisted of 40 boys and men between the ages of fourteen and thirty, many of whom were not from Langdonk.

In addition to setting off illegal fireworks, including Molotov cocktails, and throwing stones at police cars, a flat has also been vandalized and fires set in trash cans. Nobody was hurt.

An eighteen-year-old boy from Breda was arrested at 20.20 at ‘t Zand for disturbing public order. Three men from Roosendaal, aged 20, 21 and 22, were also arrested around 11.30 p.m. for disturbing public order. The four receive an official report.

The fifth suspect was arrested in his home at around 6.30 a.m. on Wednesday, because a bag with heavy illegal fireworks was found there.

Catégories
Insurance for Pets

Tierschutzbund calls for a complete ban on fireworks: November 24, 2020, 1:27 p.m. – Insurance for Pets


In the run-up to tomorrow’s Corona summit, the German Animal Welfare Association warns of a half-hearted agreement on New Year’s Eve fireworks and instead calls for a nationwide ban. For animals, the Germans’ love of explosives at the turn of the year usually means a real nightmare anyway … A fireworks ban, which only applies to busy public spaces, could relocate the booze to private residential areas or nature this year and thus the negative effects on house and home Wildlife worse.

?? After the stressful Corona year, we are all looking forward to the turn of the year ?? an occasion to celebrate. But it doesn’t have to be a bang, it works quietly ?, says Thomas Schröder, President of the German Animal Welfare Association. When people are talking about Corona measures on New Year’s Eve, one should definitely not forget those who always suffer the most on this day: ?? A half-hearted ban would only strengthen the ruthless bang in front of private front doors or in the neighboring garden ?? and so that dogs, cats and small pets that live in large numbers with us in the cities are even more stressful than has always been the case before ??, warns Schröder and demands: ?? The federal government should set an example to the Take the Netherlands, which have already decided on a nationwide ban.

The deafening noise, the smell of burning and flashing lights in the sky terrify animals every New Year’s Eve. Most animal species, including dogs and cats, suffer particularly from rockets and bangers due to their sensitive hearing. Even permanent damage to the hearing is possible. Due to the unfamiliar noise it happens again and again that cats and dogs run away in panic and cannot find their way back ?? Outdoor cats are increasingly reported missing around New Year’s Eve. The turn of the year worries not only pets: Frightened wild animals in the urban area, especially wild birds, leave their sleeping places in the middle of the night under considerable stress. Pigs, cows or sheep, and horses in particular, are sensitive and can be seriously injured if they try to flee in a panic. Firecrackers near the edges of the forest, in clearings, in parks or farms where animals are kept should therefore be prohibited. Last but not least, there is an increased risk of fire in the area of ​​agricultural animal husbandry. Lots of fireworks end up in nature and cause lasting damage.

Because rockets and firecrackers are printed with toxic inks and contain heavy metals and other pollutants that can get into the soil and the water cycle. Due to the fine dust pollution, several German cities had already decided last year to prohibit firecrackers in densely populated areas. The first DIY stores and supermarkets also refrained from selling fireworks. For reasons of animal welfare, the German Animal Welfare Association has long been in favor of not using firecrackers.

Comments

November 24, 2020, 1:41 p.m.

Echter-Nordhaeuser | Fireworks ban !?

Someone still has to add their mustard.
Are we still alive or are we already dead.
Everything should and must be forbidden and we just vegetate ahead of ourselves.

November 24, 2020, 1:41 p.m.

Bifiwurst | Fireworks

I would rather think about a ban on alcohol, if you burn the BAM fireworks according to the instructions on the packaging, nothing can happen and the production and distribution of fireworks is an important branch in Germany to which many jobs are attached. As a result of the closure of restaurants etc. by the (PANDEMIC), enough citizens of our country have already become unemployed.

November 24, 2020, 1:46 p.m.

Fienchen | I would also be in favor of a fireworks ban.

When I think of the poor animals in the pet shop on Bochumer Straße … the birds, rabbits and guinea pigs are guaranteed to panic in their much too small cages. A residential area of ​​a special kind. When I think about it I feel sick.

November 24, 2020, 1.55 p.m.

takuma | People don’t think

If you only wanted to, you would have got rid of this crap worldwide decades ago.

November 24, 2020, 2:28 p.m.

Kitty Kat | Full support

for this ban. It’s long overdue. All reasons given are fully applicable.
But even without such reasons ….. I have never understood what is supposed to be great about it when it booms and smells pathetic. I cannot understand what fascinates adults about it. So you can definitely party without fireworks.

11/24/2020, 2.35 p.m.

Günther Hetzer | on the subject of pets

Since I don’t run the risk of stepping into « firecrackers » all year round and don’t stick them under my shoes, I’m more in favor of a ban on pets. 😀

November 24, 2020, 2.40 p.m.

OkBoomer | Bangs and fireworks ban YES !!

This crap should have been abolished years ago, especially where there are still so big bags over 18 that the animals throw the firecrackers after the animals days in advance.

Yes, people over 40 did that too, not least with my dog, which I was just able to pull away.

But they are « only animals » so you can, as Bifiwurst already shows so nicely, simply copy selfish comments from one post to the next, just so that you have said something that is not only stupid but also selfish.

Not only last year many animals ran away or even died at the turn of the year. Do you remember the little dachshund puppy …

Now there are 100pro again some super brains with the statement « Why do you go out with the animal on days like this? » …. BECAUSE THE ANIMALS HAVE TO GO TO THE LUB, of course you can solve them for one day at home without any problems but friends … Many dogs prefer to stop than to wet their own home, which is just as unhealthy for the animal as the noise of the fireworks.

But in this way and that the animals have to put back in this world. How well many a pre-commentator has become human.

Just to shake your head.

11/24/2020, 3:15 p.m.

muendh | Optimal would be …

if the firecrackers do not even come on the market and at the same time a ban on fireworks should be issued for New Year’s Eve. That should apply as long as the pandemic has not yet been combated.

Whoever is caught may have stuff from abroad, which is even specifically forbidden.

Then they should pay hefty fines if they are caught. Likewise, the med. Care from those who ignited these firecrackers also received billed as with private patients. Corona costs more than enough. The budget should not be burdened by such really dispensable expenses.

It’s just an exception in this pandemic time. After that, those who absolutely have to blow their money up can shoot again as they can afford it.

Nothing will be achieved with requests and recommendations. That has become clear recently.

November 24, 2020, 3:19 p.m.

N. Baxter | considered purely rational

it would be best for animals if humans were to be abolished …

11/24/2020, 3:46 p.m.

Marino50 | Prohibitions

Some commentators prefer it when the fireworks companies also go bankrupt. Sales are the main income of the year. The prudent residents are already popping into free spaces. Where do you think the firecrackers come from when they are banned in Germany? Would you prefer illegal Polish firecrackers? We are talking about ONE DAY a year! I don’t buy firecrackers anymore. But when my kids were younger, I did that too. People, everything cannot be banned. What will the Berliners do this year. There is certainly no celebration between the Brandenburg Gate and the Victory Column.

11/24/2020, 5:39 p.m.

henry12 | Pet ban

No more dog keeping without suitable proof of the suitability of the owner and character test of the dog, no more shitting of paths and meadows. That would at least be the beginning of the discussion.
I don’t care if simple minds are against fireworks. I don’t like the cheap hairstyles of the people here in the East, no worn and uncleaned shoes, no
Perfume bad from the discounter. Any questions ?

November 24, 2020, 6.13 p.m.

Kitty Kat | guess

I guess the Berliner will somehow survive that nothing is. But you can also pull it off.

November 24, 2020, 6.45 p.m.

tannhäuser | Does anyone else remember …

… the discussions in autumn 2015?

It was asked to not bully because our new fellow citizens could be reminded of their war experiences traumatized by such noise.

After the only shamelessly themed events on Cologne’s Domplatte, the topic was over from New Year’s Eve 2016 and only came back to the public when a little autistic Swede crouched around in front of the parliament of her home country because of the climate and in Germany the hearts of tobacco company heiresses how Reemtsma and Neubauer conquered.

I’m not a fan of firecrackers, but respect a time window for it on New Year’s Eve, let’s say 11pm to 3am.

That helps the manufacturers to secure their jobs and our tomcat, who has unfortunately died in the meantime, had no trauma either, but followed the hustle and bustle in the sky with great interest on the windowsill.

And colorful fireworks are different from senseless noise and cannon strikes on the street.

11/24/2020, 11:28 p.m.

Roof tile

The contribution has been saved and approval has been requested.

Catégories
Insurance for Pets

should we fear the circulation of the virus in pets? – Insurance for Pets


Less violent than the images of millions of mink remains buried in Denmark, a press release from the Ministries of Agriculture, Health and Ecological Transition confirmed, on November 22, the circulation of Covid-19 in a farm of Eure-et-Loir, and « The slaughter of all the 1000 animals still present on the farm and the disposal of products from these animals ». Among the three other French farms, one was found to be unharmed and two are still being analyzed.

If the tests were negative among the staff of these farms, a serological prevalence rate of 80%, well above the limit of 5%, was diagnosed among the herd of Eure-et-Loir. “The main concern is the transmission [du coronavirus] from mink to man, explains Gilles Salvat, Deputy Director General for Research at the National Agency for Health Security (ANSES), responsible for investigations. Slaughter is really a public health measure, more than animal health. « 

60,000 domestic ferrets in France

While humans appear to have infected mink first, reverse cases of infection have been identified in Denmark. « Receptive and sensitive «  to SARS-CoV-2, mustelids have, according to Gilles Salvat, “ACE2 receptors close to those in humans, those which serve as the entry gate for the virus into the cell. This is why ferrets are used a lot in laboratories: they are good models of human respiratory infections, for coronaviruses as for influenza. « 

Cohabiting with mink, weasel, polecat and other ermine in the mustelid family, ferrets do not only live in pharmacies: 60,000 domestic specimens were recorded in 2016 in the French national file I-CAD. And so many potential sources of infection in homes?

The risks of transmission at home would be incomparable with those of a farm, where the promiscuity of several thousand animals favors the « Creation of aerosol and respiratory droplets ». « With a sick ferret, alone, we are not sure that the quantity excreted [de virus] is sufficient to infect a human, confirms Gilles Salvat. Except very close contact, in an unventilated room.  » No case of human contamination by a domestic ferret has been observed.

« Animals are contaminated by humans, the reverse is very rare »

The risk of transmission would ultimately be much higher in the other direction. This applies to both the ferret and the hamster, unique « Other sensitive species receptive and sensitive in our surroundings », classifies the head of ANSES. We have also not identified a master infected by his cat or dog.

« Animals are contaminated by humans and the reverse is very rare, even if this virus originates from wild animals », observes Muriel Vayssier-Taussat, head of the animal health department at the National Research Institute for Agriculture, Food and the Environment (Inrae).

→ READ. The double scourge of the American mink

The microbiologist therefore calls for « Protect our animals so that they themselves are not contaminated, and that they transmit the virus between themselves or to humans ». Especially when the owner is positive for Covid-19! « You must then respect the same barrier gestures that you apply with members of your family: be very careful, avoid contact as much as possible, wear a mask when taking care of it, wash your hands before and after., she lists. But there is nothing to worry about either. The risk exists, but remains quite low. « 

Catégories
Insurance for Pets

a new insurance for dogs and cats – Insurance for Pets


In the fall of 2020, Generali France launched a new insurance offer aimed at pet owners. Wanting to establish itself in this still timid market in the country, the insurer offers three formulas to protect our little companions in an optimal way… and digitally!


 • In short :
 • In October 2020, Generali France launched a new insurance offer for pets, and more specifically dogs and cats.
 • The essentially digital offer comes in three distinct formulas.
 • In France, almost half of households have a pet, but owners rarely insure them.
 • The dog and cat insurance market is still little exploited in France, but we have seen the emergence of new players in recent months.
 • Its attractiveness seems obvious: there is everything to invent, and this creates possibilities, in particular to succeed in establishing itself as the market leader in France.

Insurance for pets: a market to conquer

In recent months, pet insurance seems to be gaining a lot of traction. In France, the number of players in this market continues to increase. One could for example quote Lovys, Assur O’poil or Otherwise. In October 2020, it was Generali’s turn to announce the launch of a new insurance offer for dog and cat owners. « My Animal Generali » completes the wide range of products of the insurer for individuals.

The pet insurance market is currently a land of opportunities for insurers.

In France, as the insurer points out, nearly 50% of households own a pet (Facco-Kantar / TNS study, 2017), with some 20 million dogs and cats. However, these are poorly covered: with 7% of dogs and 3% of cats insured. These figures would be lower than those of some of our European neighbors – with in particular against 35% of households with an insured dog or cat in the United Kingdom (SantéVet / Ipsos, 2018). In the second edition of their national survey « The French and their pets », published in 2018, SantéVet and Ipsos specify that 37% of dog owners and 29% of cat owners consider animal health insurance useful and very useful.

Always with the aim of adapting its offers to the realities of the contemporary market, Generali therefore opts for personalized and digital insurance, accessible from online customer areas in order to facilitate the procedures for policyholders and accelerate reimbursements. In its official press release, Generali insists on the character  » little exploited »Of the insurance market for pets. A factor which obviously gives many possibilities to insurance players, who can more easily impose themselves by offering different and attractive offers.

Generali, the key informationGenerali is one of the leaders in the insurance market in France, where it has been established since 1832. Today, it has some 9,000 employees and general agents. In 2019, Generali France recorded a turnover of 13.3 billion euros. The Generali Group, for its part, is one of the key players in insurance and asset management around the world. In 2019, in the ranking of the 250 most respected companies in the world by Forbes, Generali was the highest ranked insurance company compared to its direct competitors.

Pet insurance: what does Generali offer?

In view of the reality of this market in France, insurers have a lot to gain by trying to impose themselves there. For Caroline Bruzac, director of insurance solutions for the personal market at Generali France, the objective is clear: “ Our ambition is to come and fill a significant need in an underinsured market. Cats and dogs are the life companions of all of our customers: families and seniors. So we really believe in the potential of this product. This is the first Generali France product launch which is aimed at all our distribution networks and the reception they have given is excellent. ».

It is therefore important to create offers adapted to our time, and it is not surprising to note that that of “My Animal Generali” is essentially digital. Contract management is done via the customer area or the mobile application. Everything can be managed at your fingertips: consulting contracts, declaring and monitoring claims. In addition, distributors can also take care of everything from a dedicated online platform.

The “My Animal Generali” offer comes in three distinct formulas, detailed in the table below:

« My Animal Generali » formulas
Prudent formula Cunning Formula Advised Formula
Prevention package (coverage of foreseeable expenses) 30 euros per year 40 euros per year 60 euros per year
Coverage rate for medical and surgical costs 60% (up to 1,200 euros per year) 80% (up to 1,600 euros per year) 90% (up to 2,000 euros per year)
Annual deductible 0 euros 20 euros 60 euros
Death benefit option 200 euros 400 euros 600 euros

The original painting is directly available on the official Generali website.

The guarantees offered in each formula are the same, only the rates of deductibles, coverage and ceilings vary. So, they all include a prevention package, with no excess, provided for current costs, insurance in the event of illness or accident to cover veterinary costs, but also various assistance services. Finally, it is possible to take an optional death benefit, i.e. a lump sum paid to the owner in the event of costs linked to the death of the animal.

Generali undertakes to process refund requests within 72 hours.

Catégories
Insurance for Pets

vet alerts ferret owners, who are « related to mink » – Insurance for Pets« I tell ferret owners to be careful and not to get too close to their animal », alert Sunday November 22 on franceinfo Loïc Dombreval, veterinarian and LREM deputy for the Alpes-Maritimes, president of the « Animal condition » group at the National Assembly. He was reacting to the slaughter of 1,000 mink in a farm in Eure-et-Loir affected by Covid-19, after similar cases in Denmark. « The ferret is part of the same family as the mink, the mustelids » and « There are a number of ferrets in France, they are pets. We have to take a closer look to see if this ferret would not possibly be a carrier of the coronavirus », insists Loïc Dombreval. According to data from the Icad (identification of domestic carnivores), there are nearly 60,000 pet ferrets in France.

Franceinfo: Is slaughtering all this breeding in Eure-et-Loir wise?

Loïc Dombreval: I think exactly like Julien Denormandie [ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation]. Unfortunately, I don’t think we have much choice, I’ve been asking for the closure of mink farms for much longer. But for reasons which relate to the conditions in which are raised these animals which are unworthy. Add to this the coronavirus with its health risks of transmission of the disease from mink to humans and from humans to mink. So I say: yes, we must close these farms without delay. We cannot wait five years as it is programmed today by the Ministry of Ecological and Solidarity Transition. We have to do it as quickly as possible. Now next year at the latest.

Can you explain to us how the Covid-19 could have affected the minks?

Mink are part of a family of animals called mustelids and which have a peculiarity, which is that they have a respiratory virus receptor identical to ours, identical to that of the human species. And so the transmission of the coronavirus in particular, which is a virus with a respiratory tropism, is extremely simple, very easy between man and animal and animal and man. What happened in Denmark, where there was probably transmission of Covid from the breeder to the animal. These animals are crammed into conditions which are unworthy conditions. The virus mutated within the mink, then was transmitted mutated back to humans. This poses a real question in relation to the vaccine strategy that is envisaged. If the virus has mutated, that complicates matters. Since the Dutch episode, since it started with the Netherlands with 150 farms that have closed and mink slaughtered, then Denmark, with the addition of a mutation, I had alerted in June by saying it is necessary that ‘in France, we are seriously concerned about this problem. Let us look at the health of the farms and close the farms if necessary. This is the case today with this breeding, there are indeed four in France. We have to look at it carefully and take the precautionary measures that are absolutely essential.

Do we have to monitor other species today? I am thinking, for example, of ferrets which have these same coronavirus receptors as the minks you are telling us about?

The ferret is part of the same family as the mink, the mustelids, it is exactly the same family. You have to look at the way in which the virus spreads in the animal. And so, I tell ferret owners to be careful and not to get too close to their animal. There are a number of ferrets in France, it is a pet. We have to take a closer look to see if this ferret would not possibly be a carrier of the coronavirus. There are a lot of ferrets today in France and I think you have to watch carefully, without panicking. The hunters also use the ferret, there too, caution.

You asked a few weeks ago, in a letter to President Emmanuel Macron, to integrate veterinarians into the Scientific Council to talk about Covid-19. Have you been heard?

It would seem that there is indeed the will, both of the President of the Republic, but also of the Minister of Agriculture and the Minister of Health, to include a veterinarian in the Scientific Council. The coronavirus shows the closeness that exists between human health and animal health. It is all extremely linked. Other diseases are transmissible from animals to humans, these are called zoonoses. Most of the emerging diseases that are seen in humans have an animal source. And so it is important to mix the knowledge and the different health approaches that veterinarians can have with that of doctors, among others. It was veterinarians who discovered the first coronavirus in 1931; Since then they have become accustomed to dealing with epidemics in large populations, with epidemics that spread extremely quickly. They are used to doing it with little money. They do it well, they protect a lot of people on a daily basis from communicable diseases like bird flu, for example. They have real expertise. Veterinarians are not magicians, but their approach to problems will be of great benefit to the Scientific Council.

Catégories
Insurance for Pets

Chantal het Hart: From now on, call zoos animal prisons – Insurance for PetsLast update 16:52


Who wouldn’t run away if you’ve been locked up innocently all your life?

In a garden you think of flowers, plants, grass, worms, insects, a pond with frogs, hedgehogs, moles, pear trees and blue tits. You could call it a zoo. When you think of a prison, you think of people who have done something criminal. People who are locked up because they break the law again and again or because they took another person’s life. You could therefore compare a prison with the concept of what we know as ‘zoo’.

Because what are the similarities between a prison and a zoo? In a zoo we lock up animals, just like we do with prisoners. The difference, however, is that the animals we lock up in a zoo are completely innocent, unlike inmates who have been found guilty of a criminal offense. On top of that, we keep them locked up for life, that is, until the day they die. A person, on the other hand, is only imprisoned for life when he is found guilty of murder, a terrorist attack or an attack on the king or government.

cc-photo: Anrita1705

When we lock up completely innocent animals for life, can we still speak of zoos? Shouldn’t we rethink the concept of the zoo and rename it an animal prison? And shouldn’t we give animals the right to a fair trial? Because who protects the animal? Last week, two more chimpanzees (great apes) were shot in what I call an animal prison. Grandpa monkey and grandson had fled after one of the animal prison guards had not closed their cells properly. They smelled the scent of freedom and they were gone. Blame them. What would you do? Who wouldn’t run away if you’ve been locked up innocently all your life? I hated to read that grandpa monkey and grandson were shot dead within 15 minutes after their escape by shooting dangerous animal prison guards.

The reason? Grandpa monkey and grandson had been guilty of imposing behavior such as hitting the chest with fists, as Tarzan does. That behavior could be an indication that they might be biting off the face of an animal jailer. Excuse me, isn’t that part of the risk of the profession? You might wonder whether we as a society should still allow parents and children to visit animal prisons. Apparently it is dangerous! For humans and animals. The monkeys in the animal prison have been killed in an extremely immoral way. Why didn’t the animal prison guards calm the monkeys and distract them with food and try to get them back to their cells? Why was it not decided to anaesthetize the monkeys with a very high dose of ketamine? A much higher dose than usual. Why was it not decided to anaesthetize the animals with curare instead of ketamine?

Why are great apes treated differently by law than humans when 98% of the DNA corresponds to that of a human? Have the police already launched an independent investigation into the deaths of these great apes? My head is dizzy with the questions. You may wonder whether it is so educational to teach children that we lock up animals for life. And you might ask yourself whether it is really educational to expose children to animals that exhibit psychologically disturbed behavior such as zoochosis. You may not know, but some of the animals in animal prisons are given antidepressants and antipsychotics because they suffer mentally in captivity. Is this what we want to teach our kids about animals? Let’s stop to teach kids that keeping animals in prison for life is normal. Let’s stop putting animals in animal prisons. Let’s not make normal, which is not normal.

Catégories
Insurance for Pets

Looking for a boss: Flipje is not photogenic, but he is a nice cuddle – Insurance for Pets


This sweet gentleman is called Flipje. He was brought into the shelter after walking into a store all by himself. Unfortunately, no one has come to pick up Flipje anymore, so his caretakers are looking for a new home for dear Flip.

They soon found a new owner for Flip at the Haags Dierencentrum, but unfortunately he also returned quickly. He couldn’t be home alone and he wasn’t very friendly to the cats that already lived there.

Senior

Thanks to his chip they found out that Flipje is already quite old. A real senior. This was quite a surprise, because you really wouldn’t say that in terms of behavior. He is a bit quieter, but still loves to take nice walks.

Unfortunately nothing is known about Flip’s past. Why wouldn’t he have been picked up again? Someone must miss him, right? Fortunately for Flipje, he ended up in the shelter. There they are now looking for an owner who promises to love him very much.

Behaviour

Because he has been placed for a while, they now know a bit more about Flipje. For example, he has trouble staying home alone. A new owner must take this into account. If Flipje does not have to stay alone, he is toilet trained. As soon as he has to be alone for a while, he pees in the house. It is very variable with other dogs. He has a very big mouth towards other dogs.

Old age comes with defects, they say. This is also the case with Flipje. He has a heart murmur and they also recently found out that he has spondylosis.

Doesn’t this stop you from giving this sweetheart a nice home? Do you want to cuddle with Flipje all day long? Then quickly contact the Hague animal center. Flipje can’t wait! Ps: Flipje is not very photogenic

Send an email with your details such as: family situation, any other pets to: [email protected]

Also read:

Cash is less than 1 year old and has already had three owners. He is now looking for a forever home

This cheerful bouncing ball is Cash. He has already had three owners in his short life, before …

Wanted: owner: Black cats like Jacky also deserve a nice home

Black cats find it slightly more difficult than other cats to find an owner. it seems …

Catégories
Insurance for Pets

Im Überlebensmodus – wie Corona die Kanaren lahmlegt – Insurance for Pets


„Eines Tages“, sagt Oliver, „möchte ich da unten beerdigt werden.“ Er zeigt auf einen weißen Fleck direkt an der Steilküste und fügt an: „Es ist der Friedhof mit der schönsten Aussicht überhaupt.“ Ob es nicht etwas frustrierend sei, auf ein Milliardengrab zu schauen, wird er gefragt. Oliver überlegt, lacht dann und fragt zurück: „Wegen der Schiffe? Ja, die Gesellschaften können einem wirklich leidtun:“

Oliver Rodriguez ist waschechter Tinerfeño, wie die Einwohner Teneriffas genannt werden. Ein lebenslustiger junger Mann. Er lacht viel. Das ist seine Natur. Trotzdem wirkt er manchmal nachdenklich. Denn er gehört zu den abertausenden Kanarios, die momentan nicht arbeiten können. Auch sein Job hängt am Tourismus. Und so kann er sich mit all jenen identifizieren, die eigentlich auf den sechs verwaisten Kreuzfahrtschiffen arbeiten sollten, auf die er nun schaut.

Sinnbild der Krise

Die Szenerie wirkt surreal. Die Schiffe liegen nur wenige Hundert Meter von Teneriffas Küste entfernt vor Anker und drehen sich nahe der Playa de las Teresitas, dem vielleicht bekanntesten Strand der Insel, im Beisein ihrer Konkurrenz langsam im Wind. Eigentlich müssten sie ein paar Kilometer weiter im Hafen andocken und das große Geschäft mit ihren durchchoreographierten Tagestouren machen. Doch genau wie Teneriffas Hotels, sind auch die schwimmenden Vergnügungsmaschinen verwaist. Und aus Kostengründen ankern sie nun hier.

Die lokale Wirtschaft ist auf die abertausenden Kurzzeit-Gäste ausgelegt. Teneriffas Hauptstadt merkte das Wegbleiben schon früh. Bisher mussten bereits rund 500 Geschäfte schließen. Sie lebten zu teils beträchtlichen Anteilen von der Kaufkraft der Kreuzfahrer. Lokale Einzelhandelsverbände rechnen mit weiteren Schließungen. Und auch die hier lebenden Mitarbeiter der großen Reiseunternehmen, die im Auftrag die Tagestouren zu bekannten Punkten der Insel anbieten, haben nichts zu tun. Denn die Schiffe bringen seit Monaten keine Besucher mehr.

Als Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit kamen

Oliver hat an diesem Tag Zeit. „Eigentlich habe ich jeden Tag Zeit“, sagt er. Denn er bezieht ERTE, eine Art Pendant zum deutschen Kurzarbeitergeld. Unter normalen Umständen würde er jetzt in der Seilbahnstation auf dem Teide, Spaniens höchstem Berg, stehen. Er ist einer der Mitarbeitenden mit direktem Touristenkontakt. Sie helfen bei Fragen oder Problemen und kassieren auch manchmal. Auf die ganzen Geschichten und Eigenarten der verschiedenen Nationalitäten seiner Gäste angesprochen, lacht er nur. Es ist ein Lachen, das vieles erahnen lässt, aber doch nichts verrät. Denn Stereotypen mag er nicht.

Was er hingegen mag, das ist sein Job. „Der mit Abstand beste der Welt“, sagt Oliver. „Also normalerweise.“ Denn jetzt gehört er zu den Verlierern der Corona-Krise auf den Inseln. Seine Arbeitszeit wurde auf null gestellt. Und das ist auf mehreren Ebenen schmerzlich. Denn er liebt die morgendlichen Fahrten zum Teide hoch. „Kein Tag ist gleich – auch wenn meine Freunde denken, dass die Stunde Fahrt langweilig ist.“ Noch im Januar hat er sich extra dafür ein neues Auto gekauft. „120 Caballos“, ordnet er die Leistung seines Motors ein. In einem Eifel-Dorf würde das unter den Jugendlichen als Angeberei gelten. Doch wer den Aufstieg zum Teide einmal untermotorisiert hinter sich gebracht hat, versteht schnell, warum Oliver genau dieses Detail erwähnt.

Viele der oft schwachbrüstigen Mietwagen stehen derzeit still. Im Hinterland des Flughafens gibt es einen Platz, an dem Dutzende Autos eng geparkt in der Sonne schmoren. Denn an Tourismus ist auf dem Archipel nicht ansatzweise in dem Maße zu denken, das der aktuellen Hauptsaison-Zeit gerecht würde. Alles begann zwei Monate nach Olivers Investition, als die Kanarischen Inseln von der Pandemie getroffen wurden. Und so werden auch nicht alle Mitarbeitenden an der Seilbahn-Station benötigt. Er stieß als letzter zu seinem Team. Und damit war klar, dass er auch der erste sein würde, der in Kurzarbeit geschickt wird.

Plan B gegen die Krise

Oliver erzählt das mit der Leichtigkeit, die vielen Tinerfeños nachgesagt wird. Doch er ist anders. Ihn scheint nichts aus der Ruhe zu bringen. Standfest ist er ohnehin. Seine amtlichen Waden lassen die Kilometer erahnen, die er schon in den Bergen seiner Heimat abgerissen hat. Doch anstatt auf die Krise zu schimpfen, schaut Oliver nach vorn. Nicht nur jetzt grade, auf die zusammen mehrere Milliarden Euro teuren Luxusdampfer, sondern auch bezogen auf sein Leben.

„Ich habe Tourismus studiert. Hier haben ja fast alle irgendwie damit zu tun“, sagt er. Bei ihm ist das trotzdem naheliegender. Denn seine Heimat ist zugleich seine größte Leidenschaft. „Ich brauche einen Plan B – falls ich meinen Job nicht zurückbekomme.“ Also fing er an, sein umfangreiches Wissen über Teneriffa zu professionalisieren. Auf der Rückbank seines Autos liegen mehrere Ringbücher. Er lernt aktuell sämtliche Hauptstraßen aller Inseln auswendig. Das sei Teil der Prüfung für die Touristenführer-Lizenz, sagt er. Die Freizeit für das Projekt habe er schließlich. Und damit könnte er sich selbstständig machen.

Der (noch) verhinderte Fremdenführer

Doch jetzt möchte er erst einmal weiterfahren. Der Weg führt über die Bergkämme des Anaga-Gebirges. Es bildet den nordöstlichen Zipfel Teneriffas. Und in der Region kennt Oliver jeden Stein. „Gleich kommt der ‚Wettertunnel’“, sagt er. Der Spitzname ist in der Lage begründet. Oft komme es vor, dass man bei Sonne in den Hügel hineinfahre und es auf der anderen Seite regne. Doch heute ist das anders. Der Himmel ist auf beiden Seiten gleich bewölkt. Es ist stürmisch. Und das ist sinnbildlich für die aktuelle Lage, in der die Kanarischen Inseln wegen der Covid-19-Pandemie stecken.

Oliver sagt, dass gleich ein Fels erscheine, der aussieht, wie ein Löwe im Profil. Und er hat Recht. Wie so oft an diesem Tag. Der 25-Jährige erklärt seine Heimat so souverän wie ein Touristenführer mit mehreren Dekaden Praxiserfahrung auf dem Buckel. Und doch wirkt er dabei keinen Moment abgeklärt. Im Gegenteil: Seine Art, die eigene Heimat zu beschreiben, ist lebendig und voller Anekdoten. Es ist eine aus Leidenschaft und Interesse entstandene Professionalität, die so niemand lernen kann.

Mitten im Anaga-Gebirge auf Teneriffa steht ein Fels, der an einen Löwen im Profil erinnert. Foto: Johannes Bornewasser

Vorbei am „Löwen-Fels“ wird Olli, wie ihn einige Freunde nennen, nachdenklich. „Der Weg, den wir grade fahren, ist noch gar nicht so alt.“ Sein Opa stammt aus Taganana, dem Dorf, das die nächste Station sein wird. Dort habe er sich mal mit einer alten Dame unterhalten. Sie erlebte die Zeit, in der bitterste Armut herrschte. Die Frau musste ihr Kind beerdigen. Es war einfach verhungert. „Die Toten sind dann über Tage nach La Laguna auf der anderen Seite getragen worden“, sagt er. „Und wir fahren den Weg mal eben in ein paar Minuten mit dem Auto.“

Eine Krise in der Krise

Die traurige Geschichte bringt ihn auf das zweite, alles überstrahlende Thema dieser Tage auf den Kanarischen Inseln. Während er seinen gelben Flitzer mit dem geballten Kanaren-Wissen auf Fahrersitz und Rückbank die engen Bergpässe hinunter jagt, sagt Oliver: „Die Zeiten damals waren extremer. Die Menschen hatten ja wirklich nichts. Da konnte kein Nachbar dem anderen helfen. Es gab einfach gar nichts. Und heute? Heute geht es uns trotz Corona zumindest verhältnismäßig gut.“ Das sportlich abgestimmte Auto und die gut ausgebaute Bergstraße sind der unausgesprochene Beweis dafür.

Es störe ihn, dass rechtsextreme Parteien grade wachsenden Zuspruch haben. Bei der vergangenen Wahl holte die rechtspopulistische VOX zwar keinen Sitz, doch neben der gefühlten oder tatsächlichen Perspektivlosigkeit gehört vor allem das Thema Migration zu den Gründen. „Ja, es kommen viele Migranten an, derzeit. Aber anstatt sich aufzuregen, muss man doch darüber nachdenken, warum sie fliehen“, sagt Olli. Sie seien jetzt in einer ähnlichen Situation wie die eigenen Vorfahren vor Jahren. „Sich über Menschen aufzuregen, die nichts haben, verstehe ich nicht.“ Und die Leute in Kapitulation einfach auf die Straße zu setzen – zunächst sogar ohne Wasser oder einen Ratschlag – sei auch keine Lösung. Genau das nämlich tat die lokale Politik auf Gran Canaria kürzlich, nachdem die Aufnahmelager überliefen. Man schickte die Menschen wortarm weg. Hilfe? Fehlanzeige! Es ist genau das, was die kanarische Regierung grade auch Madrid vorwirft. Diverse Ersuchen laufen seit Monaten ins Leere.

Kürzlich habe er ein Video gesehen, auf dem gekenterte Migranten gerettet wurden. „Du siehst jemanden, der plötzlich schreit: ‚Wo ist mein Baby?‘ Mir ist das Herz gebrochen, weil die Antwort klar war“, sagt er und bleibt für einen Moment in sich gekehrt. „Europa braucht doch Lösungen – und keine Populisten, die nur die Probleme benennen, ohne echte Ansätze zu haben.“ Olivers Weltoffenheit und klare Haltung zum aktuellen Geschehen lässt fast vergessen, dass er gerade einmal 25 Jahre jung ist.

Sonnenuntergänge und Sandstürme

Nach kurzem Schweigen schaut er einmal mehr nach vorn. „Siehst du da diesen braunen Schimmer? Das ist eine Calima. Ein Sandsturm.“ Der Fingerzeig geht in Richtung Osten. Dort, ein Stück hinterm Horizont, liegt die Sahara. Und tatsächlich ziehen regelmäßig Sandstürme mit heißer, trockener Luft vom afrikanischen Kontinent über die Inseln. Oliver öffnet das Fahrerfenster und hält die Hand heraus. Er nickt bestätigend. „Fühl auch mal“, sagt er. „Es ist wirklich richtig warm, plötzlich.“

Aus dem Archiv: Calima über den Kanaren

Ohne darauf zu warten, möchte er nun wissen, wie die Deutschen eigentlich zu einem richtig entlegenen Ort sagen, den man nur schwer erreicht. Während er noch über die Antwort lacht, rumpelt sein Peugeot schon über eine provisorische Schotterpiste. Dann sagt er: „Wenn die Wellen nicht so hoch wären, könnten wir jetzt da runter zum Strand gehen. Hier musst du dir mal einen Sonnenuntergang ansehen. Es ist der schönste der Insel!“ Oliver zeigt den Hang hinab auf die Playa de Benijo. Zu sehen sind tatsächlich nur Wellen. Schwer zu erahnen, dass hier jemand die Sonne genießen könnte. Doch momentan fehlen ohnehin die Touristen, die sich am leicht rauen Wetter, das für ein paar Tage zumindest den Norden der Insel einhüllt, stören könnten.

Die Playa Benijo (r.) ist insbesondere abends beliebt, wenn die Sonne über den Berghängen (l.) untergeht. Bei rauem Wetter kann sie von Wellen überspült werden. Foto: Johannes Bornewasser

Wenig später bittet Oliver in der nahegelegenen Bar Africa zum Mittagessen. Es gibt Tapas und gebratenen Oktopus. „Hättest du nicht gedacht, dass man in einer Garage so gut essen kann, oder?“ Dann lacht Oliver wieder, als er hört, dass man in Deutschland ein Restaurant auch nach seinem Äußeren bewertet – und dieses hier eher durchs Raster gefallen wäre. Das Lachen wiederholt sich, als er beim Zwischen-Kaffee in den Bergen erfährt, dass viele Deutsche auch an beliebten Aussichtspunkten eher skeptisch sind, da sie damit rechnen, schlechte Qualität zu überhöhten Preisen serviert zu bekommen. „Das ist hier wirklich anders. Hier sind wir mit der Familie regelmäßig“, sagt er und zeigt auf den Speisesaal im hinteren Bereich des Restaurants.

Oliver Rodriguez ist ein lebenslustiger junger Mann. Er ist gebürtiger Tinerfeño. Foto: Johannes Bornewasser

Das Restaurante La Cueva besteht auf den ersten Blick nur aus einer Terrasse und der Fassade. Der Speisesaal ist von außen nicht zu erahnen. Denn er wurde in den Fels hineingegraben. „Normalerweise ist hier viel los“, sagt Oliver. Der Wirt bestätigt knapp, erzählt dann aber, dass Oliver soeben den ersten Gast des Tages hergebracht habe.

Am nahegelegenen Aussichtspunkt zeigt Olli auf den an der Küste liegenden Ort Punta del Hidalgo. „Da sind auch immer viele Deutsche. Nur im Moment ist es ziemlich leer.“ Die riesige Aussichtsplattform könnte problemlos 30 Menschen fassen. Doch als Oliver seinen Satz beendet, ertönt nur Meeresrauschen aus der Tiefe.

Der Mirador de Aguaide ermöglicht einen schönen Blick über das Anaga-Gebirge und Punta del Hidalgo. Normalerweise gibt es viele Besucher. Heute ist es menschenleer. Foto: Johannes Bornewasser

Langeweile im Lockdown

Die Lage rund um Corona sei „furchtbar“. Bis zu 40 Prozent aller Einnahmen seien auf den Inseln mit dem Tourismus verknüpft. „Und jetzt ist kaum jemand da.“ Natürlich gebe es einige Deutsche, die Eigentum auf den Inseln haben. „Und sicher auch ein paar Briten.“ Aber die Wirtschaft brauche auch den Umsatz der Hotels. Und die seien überwiegend leer.

Auf dem Rückweg nach La Laguna, wo Oliver lebt, erzählt er von der Zeit des Lockdowns. „Wir durften von Mitte März bis Ende Mai nicht raus. Nur einkaufen oder zur Apotheke. Irgendwann hast du zu Hause Routine.“ Morgens habe man über das Mittagessen gesprochen, dann vormittags alles vorbereitet. „Aber der Nachmittag hat sich wirklich gezogen. Da kam dann schon Langeweile auf“, sagt er. Doch auch wenn Teneriffa insbesondere im Ballungszentrum rund um Santa Cruz und La Laguna weiter viele Corona-Fälle registriert, ist das Thema Lockdown erst einmal vorbei.

Er erzählt nun lieber von der Familie. Die Mutter spreche fließend deutsch. Sie arbeitet ebenfalls im Tourismus. Auch seine Cousinen beherrschen die Sprache perfekt. Sie sind in Deutschland geboren und aufgewachsen und die Ältere, Jasmin, lebt weiterhin in der Nähe von Düsseldorf. Auch er spricht eigentlich deutsch, traut sich aber oft nicht so recht. Die Sätze, die er dann sagt, klingen perfekt. „Fahr unbedingt mal in den Süden und schau dir die Lage selbst an. Es ist furchtbar“, sagt er in bestem Deutsch. Dann endet die Rundfahrt durch Teneriffas Nordosten.

Fußball ohne Gäste

Zurück in Puerto de la Cruz führt der Weg zu einem, der schon vieles gesehen hat. Dragan Dimoski betreibt eine kleine Bar. Eigentlich ist es eine Kult-Kneipe für Fußball-Freunde. Rund um den Tresen hängen Schals, Trikots und Wimpel. Zwischen den vielen Fotos aus längst vergangenen Tagen mischen sich Autogrammkarten und allerlei weitere Fan-Utensilien. Von Chemie Leipzig über Fortuna Düsseldorf bis hin zu seinem Lieblingsclub aus dem Ruhrgebiet.

Dragan stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die aktuelle Lage beschreibt er aber, wie man das von einem Kumpel aus dem Pott erwarten würde: Kurz und prägnant braucht er nur ein Wort, um die ganze Situation zusammenzufassen. Es lässt keinen Interpretationsspielraum. Auf die Bilder von überbuchten Flugzeugen mit Ziel Teneriffa am Düsseldorfer Flughafen angesprochen, die zuletzt durchs Internet gingen, sagt Dragan nur: „Na dann schau dich hier doch mal um. Wir haben Samstagabend. Hier müsste die Hölle los sein.“ Er beugt sich in Richtung Straße vor und fragt: „Siehst du irgendwen?“

Dragan Dimoski betreibt mit „El Drago“ eine Kult-Fußball-Bar in Puerto de la Cruz. Foto: Johannes Bornewasser

Auch in seinem Laden ist wenig los. Es läuft die Bundesliga und Dragan bewirtet zwei Gäste. Draußen sitzt einer davon. Dragan nennt ihn Casanova, den echten Namen kenne er nicht. Seit einer Stunde trinkt Casanova, der aus Großbritannien auf die Insel kam, nun schon an seiner Rum-Cola. Es sei ein tägliches Ritual, sagt der Wirt. Der zweite Gast bevorzugt lokalen Wein. Er schaut Fußball und berichtet beiläufig, dass er viermal umgebucht wurde. Zwischenzeitlich hatte er sogar einen Gabelflug angeboten bekommen: Aus dem Süden hin und in den Norden zurück. „Wer hätte mich denn da abholen sollen“, fragt er. Dann habe die Fluglinie ein Einsehen gehabt und auch seinen Rückflug wieder in den Süden zurückgebucht. Die Quintessenz: „Jetzt hab ich zwei Tage weniger. Geflogen bin ich trotzdem. Wollte mal schauen, wie es hier momentan so ist.“

Das Chaos mit den Corona-Tests

Gäste, die vor dem 14. November ankamen, mussten sich nicht mit den neuen Einreisebestimmungen für Teneriffa beschäftigen. Die regionale Regierung lag über Monate mit der zentralen in Madrid im Clinch. Man wollte jeden ankommenden Gast auf das Coronavirus testen. Madrid verbot das mit Hinweis auf die nur schwerliche Durchführbarkeit – spätestens wenn der Tourismus wieder anziehe. Irgendwann fand die kanarische Regierung ein Schlupfloch: Man gab die Verantwortung an die Hoteliers weiter. Gäste, die ein Zimmer beziehen wollen, müssen bei ihrer Ankunft einen negativen Corona-Test vorweisen. Es genügen auch die günstigen und schnellen Antigen-Tests. Tourismusministerin Yaiza Castilla räumte ein, dass damit nur etwa 80 Prozent der Besucher getestet würden. Denn Residenten, also auf den Kanaren registrierte Langzeiturlauber mit Eigenheim, rutschen durchs Raster. Doch es sei besser als gar nicht zu testen. In einen zweiten Lockdown steuern, das möchte auf den Kanaren niemand.

Zwei Tage bevor das Dekret griff, beschloss Madrid dann doch eine landesweite Test-Pflicht für alle ankommenden Besucher aus Risikogebieten. Damit war das Chaos perfekt. Denn zwar müssen sich die Hotels auch weiterhin einen Test vorlegen lassen und dürfen dabei auch die günstige Antigen-Variante akzeptieren, doch bei der Einreise muss zwingend ein negativer PCR-Test vorgezeigt werden. Und die sind auf dem europäischen Festland aufgrund der zweiten Corona-Welle nicht flächendeckend zu bekommen. Bei Einreise ohne negatives Testergebnis in englischer oder spanischer Sprache drohen Bußgelder von bis zu 6000 Euro. Viele Touristen reagierten in Internet-Foren mit Unverständnis und kündigten Stornos an. Die regionale Regierung versucht daher, Madrid von der Antigen-Alternative zu überzeugen. Und die großen Veranstalter bieten derweil Tests als optionalen Teil der Pauschalreise an.

Dragan geht inzwischen auf seinem Smartphone einige Bilder von leeren Straßen während des Lockdowns durch. Auch er berichtet, dass die Zeit eine Geduldsprobe gewesen sei. Seit 1977 lebt er auf Teneriffa, seit 33 Jahren betreibt er „El Drago“. Anfangs mit seiner Mutter, jetzt allein. „Ich bin der dienstälteste Gastronom hier in der Straße, habe alle überlebt.“ Das wird schnell klar, wenn Einheimische vorbeilaufen. Fast jeder Passant kennt Dragan und hält im Weitergehen einen kleinen Plausch mit ihm.

Mit seinem Nachbarn gegenüber pflegt er guten Kontakt. Von dort schallen normalerweise kanarische Klänge herüber. Die regelmäßige Live-Musik erfreut auch Dragans Terrassen-Gäste. Doch momentan passiert das nur selten. Oft bleibt der Laden zu. Oder zumindest die Musik stumm. Der direkte Nachbar zur Rechten sei hingegen nervtötend. Was Dragan damit meint, zeigt der wenig später beginnende Karaoke-Abend. In der britischen Bar werden Ginflaschen geleert und Klassiker auf eine Weise gequält, die jede Urlaubserholung arg auf die Probe stellt. „Singen ist verboten“, sagt Dragan. „Außerdem tragen viele Gäste beim Aufstehen keine Maske. Und sie tanzen und rauchen immer wieder auf der Straße. Ich denke, den Laden machen sie bald dicht. Dann habe ich noch einen überlebt“, lautet das trockene Resümee.

Das Leiden der Tiere

Überlebt hat auch die Arche Noah. Die kleine Finca liegt im Süden der Insel, unweit des Flughafens, vorbei an den unfreiwillig zwischengeparkten Mietwagen. Anna Branner kam einst als freiwillige Helferin. Dann ging es zunächst nach Deutschland zurück. Seit 2017 hat sie nun die Leitung des Tierheims inne. Den Lockdown erlebte sie inmitten ihrer knapp 140 Tiere, etwa hälftig Hunde und Katzen. Die Zeit sei nicht so schwierig gewesen wie für Familien, die in kleinen Wohnungen in den Städten leben. „Wir wussten nur nicht, ob wir Futter-Nachschub aus Deutschland bekommen. Also haben wir hier vorsichtshalber recht teuer eingekauft.“

Fünf Podenco-Welpen sind in der Corona-Zeit zur Welt gekommen. Braune Podencos von großen Vätern seien allerdings schwerer zu vermitteln, sagt Heimleiterin Anna Branner. Foto: Johannes Bornewasser

Genau das ist auch das Hauptproblem der Einheimischen. Natürlich sei es schwieriger gewesen, Hunde nach Deutschland auszufliegen. „Es gab ja kaum Flüge“, sagt Anna. Aber schlimmer als für die Heimtiere sei die Lage für viele Haustiere auf den Inseln gewesen. Immer wieder habe das Telefon geklingelt. „Die Menschen wollten uns ihre Tiere bringen.“ Auf den Grund angesprochen, hätten die meisten angegeben, dass sie einfach kein Geld mehr für Futter hatten. „Wir haben dann unsere Vorräte verteilt“, sagt sie. Dadurch, dass der Nachschub aus Deutschland doch eintraf, hatte das Heim mehr als genug.

Sogar das illegale Geschäft stagniert

Den Grund für die partielle Armut zeigt ein Rundgang durch die nahegelegene Touristen-Metropole Costa Adeje. Es ist ein Küstenabschnitt, der ganzjährig gut besucht ist. Dort wird in normalen Monaten der Umsatz generiert, der große Teile des Insel-Südens unterhält. Die Luxus-Hotels und Golf-Resorts lassen das erahnen. Doch viele Geschäfte haben geschlossen. Das Hotel Iberostar gehört mit seiner prachtvollen Anlage zu den größeren Luxus-Anlagen. Es ist ebenso verwaist wie das benachbarte Bahia Prinzess.

Das Hotel Iberostar in Costa Adeje gehört zu den größeren Luxushotels im Insel-Süden. Es ist komplett geschlossen. Der Betrieb lohnt aktuell nicht. Foto: Johannes Bornewasser

Noch deutlicher wird das am Siam Park. Der größte Wasserrutschenpark Europas thront oberhalb der Stadt. Er ist regelmäßig Gast in Reportagen deutscher Privatsender. Eine Hochgeschwindigkeitsrutsche, ein riesiges Wellenbad, Dutzende weitere Wasserrutschen und Wasserspielplätze für Kinder sorgen für Abwechslung. Doch jetzt ist das Gelände abgeriegelt. Große Metall-Rolltore verhindern sogar den kleinsten Blick hinter die Kulissen.

Mächtige Metall-Rolltore halten den Siam Park auf Teneriffa verschlossen. Foto: Johannes Bornewasser

Weiter unten, an der Promenade, knubbeln sich normalerweise die Anbieter für Ausflüge und Tagestouren. Doch auch die kleinen „Excursiones“-Buden haben geschlossen. Eine Frau versucht den wenigen Flanierenden geschickt Armbänder aus ihrer Handtasche zu verkaufen. Doch die üblichen Tricks, das Armband schon einmal anzulegen und dann so lange mit dem Preis herunterzugehen bis der Deal perfekt ist, scheitern schon daran, dass viele Passanten bei drohendem Körperkontakt erschrocken zurückweichen. Die Pandemie erschwert sogar illegale Geschäfte.

Das „Corona-Hotel von Teneriffa“ ist wieder geöffnet

Fast am Ende der Promenade befindet sich das Hotel Costa Adeje Palace. Es erlangte als das „Corona-Hotel von Teneriffa“ traurige Berühmtheit. Ein Ausbruch, eingeschleppt durch einen italienischen Arzt, hatte recht früh während der Corona-Pandemie internationalen Medienrummel verursacht. Es liegt direkt an einem der örtlichen Strände. Doch in Playa del Duque ist ebenfalls wenig los. Das Hotel beherbergt immerhin ein paar Gäste, genau wie die benachbarten Luxustempel in der ersten Reihe. Gleich dahinter ertönen hingegen die Stemmhammer. Die Corona-Zeit wird für Sanierungsarbeiten genutzt. So nervig die Lautstärke auch ist, verbreitet sie doch die zaghafte Hoffnung ihrer Betreiber, dass die Situation irgendwann einmal enden wird.

Das Hotel Costa Adeje Palace wurde international bekannt, nachdem es wegen eines Corona-Ausbruchs abgeriegelt wurde und die Gäste in Quarantäne verbleiben mussten. Foto: Johannes Bornewasser

Ein Gedanke, den die wenigen Besucher der Strände davor kaum teilen dürften. Denn ihnen wird die ganze Aufmerksamkeit derer zu Teil, die weiterhin in den Hotels arbeiten dürfen. Für einen Urlauber mit sicherem Job in der weit entfernten Heimat ist die Situation paradiesisch. Keine Kämpfe um die besten Sonnenliegen und ausreichend Personal, das permanent Getränkenachschub an den Sonnenschirm trägt. An der Playa del Duque ist zumindest ein bisschen was los.

Javier Perez Ramos gab am 31. März 1998 sein Leben, um ein anderes aus den Fluten zu retten. Jetzt bewacht seine Statue den Strand. Foto: Johannes Bornewasser

Doch an den über die Promenade verbundenen Playas de las Americas und El Camisón ist die Lage schlecht. Viele Bars, sogar die in bester Lage, haben geschlossen. An den Stränden sind ganze Bereiche gesperrt. Es fehlen die Gäste und so lohnt die Reinigung der Sonnenliegen nicht. Drumherum liegen einige Besucher auf ihren Handtüchern. Doch jeder Vergleich mit der Hochsaison, die hier genau zwölf Monate zuvor herrschte, ist überflüssig.

An einige Stränden im Süden Teneriffas sind die Sonnenliegen gesperrt. Foto: Johannes Bornewasser

Maskenpflicht: Norden hui, Süden pfui

Deshalb, und wohl auch wegen der enormen Hitze, nehmen es die meisten Gäste mit der Maskenpflicht nicht so genau. Auf der Nachbarinsel Gran Canaria wurde der heißeste November-Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen registriert. Und auch in diesem Teil Teneriffas fällt es bei wolkenlosem Himmel und absoluter Windstille an manchen Tagen schwer, in einen Mund-Nase-Schutz zu atmen.

In Teneriffas Norden ist das anders. Im Straßenbild sind Masken ganz normal geworden. Allerdings ist auch das Durchschnittsalter und damit die Vorsicht der Besucher höher. Und die Tagestemperaturen liegen unter der 30-Grad-Marke. An der Playa Jardín in Puerto de la Cruz wurden zwar alle Bars geschlossen und auch die meisten sanitären Anlagen sind außer Betrieb, doch immerhin gibt es einige Besucher.

Die Playa Jardin in Puerto de la Cruz. Viele Einheimische bevorzugen den hinteren Bereich des Strands. Foto: Johannes Bornewasser

Die Zeit der digitalen Nomaden

Eine davon ist Míriam. Sie gehört zu denen, die einen der sogenannten krisensicheren Jobs haben. Als ihr Betrieb in der Nähe von Barcelona alle ins Homeoffice schickte und der Lockdown näher rückte, packte sie spontan ihre Sachen und flog nach Teneriffa. „Arbeiten kann ich von überall“, sagt sie. Und tatsächlich sitzt sie jetzt mit ihrem Laptop im Sand und behebt ein Problem auf der Website, an der sie als Entwicklerin arbeitet. Sie sei ungebunden und genieße es. Zu übersehen ist das nicht. Da sie heute keinen regulären Dienst, sondern nur Bereitschaft hat, steht neben ihr ein Bier. Leben und arbeiten mit Laptop und Handy am Strand. Es ist der Traum vieler so genannter digitaler Nomaden. In der Welt unterwegs sein, ohne den Druck zu haben, jemals irgendwo ankommen zu müssen.

Eine Rückkehr in einen normalen Büro-Alltag, das könne sie sich jetzt nicht mehr vorstellen. Zu schön sei die Zeit hier in ihrem Coworking-Haus im etwas höher gelegenen La Orotava. Dort teilt sie sich mit Gleichgesinnten eine WG, die professionelle Büro-Räume für normale Arbeitstage sowie Küche, Sportmöglichkeiten und weitere Annehmlichkeiten für das gute Gefühl drumherum bietet. Sie lebt einen auf Work-Life-Balance abgestimmten Alltag inmitten neuer Freunde. Dennoch gehe es von Teneriffa aus irgendwann weiter – wahrscheinlich in Richtung Dänemark. Sie mag das Reisen. Und der Norden reize sie.

Das Geschäft mit der Hoffnung

So ungebunden und spontan wie die 37-Jährige sind viele ihrer Landsleute nicht. Insbesondere in diesem Teil Spaniens. Denn auch wenn die Inseln mit aktuell mehr als 60 Prozent Jugendarbeitslosigkeit für Heranwachsende zunehmend unattraktiv sind, fällt vielen jungen Kanarios der Schritt auf das mehr als 1000 Kilometer entfernte Festland oder die noch weiter entlegenen anderen EU-Länder schwer. Oliver hatte sein Glück in den Niederlanden gesucht. Es sei ein großes Missverständnis gewesen. Die Agenturen werben bei den Einheimischen mit großen Chancen und Rundumpaket. Doch die Realität sei hart, hatte er beim Mittagessen erzählt.

Unerträgliche Zustände in den Wohngemeinschaften hätten ihn zweifeln lassen. Als seine Schultern zunehmend verkrampften und seine Haut immer weißer wurde, gab ihm die Cousine, bei der er wochenends Zuflucht suchte, den Rat, wieder in die Heimat zurückzukehren. Da sitzt Oliver nun. Seinen Job liebt er trotz der temporären Arbeitslosigkeit über alles. Wenn nur die Langeweile und diese latente Unsicherheit nicht wären. Per Kurznachricht meldet er sich. Das Teno-Gebirge gehöre zum Pflichtprogramm und ihm bereite das unfreiwillige Reiseleiter-Dasein doch so großen Spaß, schreibt er. „Ich hole dich ab, habe ja Zeit.“

Lesen Sie jetzt:

Catégories
Insurance for Pets

Global Veterinarians / Animal Vaccines Market Overview 2020, Top Key Players with Product Sales, Price, Business Strategies, Revenue and Growth Rate – thetfordactu.com – Insurance for Pets


The final report will add the analysis of the impact of COVID-19 on this industry.
The global Veterinarians / Animal Vaccines market reports presents the market size, growth, segmentation, market dynamics with the latest trends. The reader can identify the footprints of manufacturers by knowing the global share, revenue, product price and sales during the forecast period of 2020 to 2025. Competitive advantages of different types of products and services, business opportunities development and consumption characteristics and structural analysis of downstream application areas are all analyzed in detail.

Get Sample Copy of Report at – www.absolutereports.com/enquiry/request-sample/15044785

In the COVID-19 outbreak, the report shares our perspectives on the impact of COVID-19 in the long and short term. Provide the influence of the crisis on the industrial chain, especially for the marketing channels. Update the national government’s industry economic revitalization plan in a timely manner.

The Veterinarians / Animal Vaccines Market covers the following major key players:
– Virbac Inc.
– Phibro animal health
– Zoetis Inc. (Pfizer)
– Elanco
– Merial Inc.
– Heska Corporation
– Some animal health
– Bayer Animal Health
– Merck Animal Health
– Elanco Animal Health
– Boehringer Ingelheim

About the Veterinarians / Animal Vaccines Market:
The Veterinarians / Animal Vaccines Market report is dedicated to providing niche markets, potential risks, and comprehensive analysis of the competitive strategy across various areas. This report primarily offers an understanding of product types and application, key drivers, challenges, restraints, competitive landscape, SWOT analysis and helps the reader to understand the strategies and collaborations that players are making. focus on fighting competition in the market. In detail, analysis of the market scenario, investment opportunities, and supply chains mainly focusing on the global industry.

TO UNDERSTAND HOW THE COVID-19 IMPACT IS COVERED IN THIS REPORT – www.absolutereports.com/enquiry/request-covid19/15044785

Regional segment analysis:
Geographically, the detailed consumption, revenue, market share and growth rate, historical and forecast (2015-2025) analysis of the following regions is covered:
?? North America (Canada, Mexico)
?? Europe (UK, France, Italy)
?? Asia-Pacific (China, Japan)
?? South America (Brazil, Argentina)
?? Middle East and Africa

On the basis of Types, the Veterinarians / Animal Vaccines market from 2015 to 2025 is majorly segmented into:
– Live vaccines Attenuated
– inactivated vaccines
– Subunit vaccines
– DNA vaccines
– recombinant vaccines

On the basis of applications, the Veterinarians / Animal Vaccines market from 2015 to 2025 covers:
– Swine diseases
– Poultry diseases
– livestock diseases
– Pet diseases
– Aquaculture diseases
– Other diseases

Inquire or share your questions, if any, before purchasing this report – www.absolutereports.com/enquiry/pre-order-enquiry/15044785

Years considered for this report:
?? Historical years: 2015-2019
?? Base year: 2019
?? Estimated year: 2020
?? Forecast period: 2020-2025

Some questions addressed in the Veterinarians / Animal vaccines market:
?? What are the demanding factors driving this global Veterinarians / Animal Vaccines market?
?? Who are the main players and competitors?
?? What is the expected market size of the global Veterinarians / Animal Vaccines market?
?? What are the future market trends?
?? What are the challenges, opportunities and future prospects for the global market?
?? What factors are likely to expand the business structure and economic results?

Purchase this report (price $ 3460 (Three Thousand Four Hundred USD) for a single user license) – www.absolutereports.com/checkout/15044785

Detailed TOC of Veterinarians / Animal Vaccines Market Growth, Challenges and Forecast 2020-2025:
1 Overview of the impact of COVID-19 on the Veterinarians / Animal vaccines market
1.1 Product definition and market characteristics
1.2 Global Veterinarians / Animal Vaccines Market Size
1.3 Market segmentation
1.4 Global macroeconomic analysis
1.5 Analyse SWOT
2. Market dynamics for Veterinarians / Animal vaccines
2.1 Veterinarians / Animal Vaccines Market Drivers
2.2 Constraints and Challenges of the Veterinarians / Animal Vaccines Market
2.3 Emerging market trends
2.4 Impact of COVID-19
2.4.1 Short-term impact
2.4.2 Long-term impact
3 Assessment of the Industry Associated with the Veterinarians / Animal Vaccines Market
3.1 Supply chain analysis
3.2 Active industry participants
3.2.1 Raw material suppliers
3.2.2 Key Distributors / Retailers
3.3 Analysis alternative
3.4 The impact of Covid-19 from an industrial chain perspective
To continue ????
For a detailed table of contents – www.absolutereports.com/TOC/15044785,TOC

Catégories
Insurance for Pets

leur réouverture, condition sine qua non au report du Black Friday – Insurance for Pets


[CONFINEMENT] Comme au printemps dernier, les commerces non essentiels sont fermés pendant le confinement. Certains rayons de grandes surfaces sont également inaccessibles aux consommateurs. Les petits commerces devraient rouvrir avant la date butoir initialement fixée.

[Mise à jour du vendredi 20 novembre 2020 à 19h31] Marché conclu. La Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FCD), l’Alliance du commerce, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), et la Fédération pour la promotion du commerce spécialisé (Procos) ont accepté le report du Black Friday au 4 décembre, après qu’Amazon ait fait savoir qu’il acceptait de décaler l’opération. Représentants de la grande distribution, du commerce physique et du commerce en ligne ont donc répondu favorablement à l’appel lancé par Bruno Le Maire « sous réserve d’une réouverture des commerces d’ici là ».

La décision de rouvrir ou non les commerces dès le week-end du 27 novembre sera prise la semaine prochaine, ont fait savoir tour à tour porte-parole et chef du gouvernement. Le président de la République s’exprimera en milieu de semaine prochaine sur les modalités du déconfinement. Les petits commerces devraient ainsi être autorisés à rouvrir, à condition de mettre en place un protocole sanitaire renforcé, présenté ce vendredi 20 novembre à leurs représentants.

Présent aux côtés de Jean Castex jeudi 12 novembre lors de son point d’étape sur la lutte contre le Covid-19, Bruno Le Maire avait évoqué l’idée de « jauge », fixant un nombre maximal de clients en fonction de la surface de vente. « Il est question de passer d’une personne pour 4 mètres carrés à une pour 8 mètres carrés de surface de vente », expliquait lundi Jacques Creyssel, délégué général de la FCD. Il est aussi question d’élargir les horaires d’ouverture pour étaler les flux ou encore de rendre systématique les sens uniques de circulation. Bruno Le Maire avait également évoqué en conférence de presse « la possibilité de prise de rendez-vous » dans certains commerces.

Tous les établissements fermés depuis le début du confinement ne sont toutefois pas concernés par cette perspective de réouverture anticipée, comme l’avait déjà annoncé le Premier ministre le 12 novembre dernier. Que leur date de mise en œuvre soit avancée ou non, les « premières mesures d’allègement » du confinement, quand elles auront lieu, seront « limitées strictement aux commerces ». « Cette première étape (la réouverture, ndlr) ne pourra pas concerner d’autres établissements recevant du public comme les bars, restaurants et salles de sport », a précisé Jean Castex. D’après les informations du Point confirmées par France Info, les restaurants, bistrots, brasseries, bars et cafés ne devraient même pas rouvrir avant le 15 janvier 2021. La date du 1er février 2021, « serait largement évoquée, selon une source proche du dossier en contact direct avec Bercy », avancent même nos confrères du Point.

La liste des établissements autorisés à accueillir du public dans le respect des règles sanitaires pendant la période de confinement a été publiée dans le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Comme au printemps dernier, un certain nombre de lieux considérés comme non essentiels à la vie de la nation ne peuvent plus recevoir du public. Nouveauté avec ce deuxième confinement : certains rayons sont fermés dans les grandes surfaces. Le point sur ce qu’il est possible de consommer et où.

Face à la grogne de certains commerces dits « non essentiels » et donc fermés administrativement pendant la durée du confinement, notamment les librairies indépendantes, montées au créneau, le gouvernement a réagi. Non pas en décidant de rouvrir ces magasins mais en fermant les rayons des grandes surfaces qui commercialisent les mêmes produits qu’eux. Sont fermés à compter du 4 novembre 2020 les rayons suivants dans les commerces de plus de 400 mètres carrés : 

 • Jouets et décoration
 • Ameublement
 • Bijouterie/joaillerie
 • Produits culturels (livres, CD et DVD, jeux vidéo)
 • Articles d’habillement et les articles de sport (hors vélos)
 • Fleurs (l’achat de sapins de Noël est toutefois autorisé à compter du 20 novembre, en application du décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020)
 • Gros électroménager.

A l’inverse, outre les denrées alimentaires et boissons, les produits suivants continueront d’être proposés à la vente en grande surface : 

 • Produits de quincaillerie (articles de cuisine, petit électroménager, piles et ampoules…) et de bricolage
 • Droguerie (produits de lavage et d’entretien et articles pour le nettoyage)
 • Dispositifs médicaux grands publics et les masques
 • Articles de puériculture y compris les vêtements pour les nouveau-nés et les nourrissons
 • Mercerie
 • Papeterie et presse
 • Produits informatiques et de télécommunication
 • Produits pour les animaux de compagnie
 • Produits d’hygiène, de toilette et beauté (articles d’hygiène corporelle, déodorants, rasages, produits pour les cheveux, maquillage etc.)
 • Graines et engrais
 • Produits d’entretien des véhicules.
 • Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles
 • Commerce d’équipements automobiles
 • Commerce et réparation de motocycles et cycles
 • Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles
 • Commerce de détail de produits surgelés
 • Commerce d’alimentation générale
 • Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
 • Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
 • Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
 • Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
 • Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
 • Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route
 • Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé
 • Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
 • Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
 • Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé
 • Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
 • Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
 • Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
 • Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
 • Commerces de détail d’optique
 • Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
 • Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions de l’article 38
 • Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé
 • Location et location-bail de véhicules automobiles
 • Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens
 • Location et location-bail de machines et équipements agricoles
 • Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
 • Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques
 • Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication
 • Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques
 • Réparation d’équipements de communication
 • Blanchisserie-teinturerie
 • Blanchisserie-teinturerie de gros
 • Blanchisserie-teinturerie de détail
 • Activités financières et d’assurance
 • Commerce de gros.

Les magasins suivants sont autorisés à rester ouverts pour les activités listés ci-dessus ainsi que pour « la vente de produits de toilette, d’hygiène, d’entretien et de produits de puériculture », comme le précise le décret du 2 novembre 2020 :

 • Supérettes
 • Supermarchés
 • Magasins multi-commerces
 • Hypermarchés
 • Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

Pour résumer, donc, les magasins alimentaires, les pharmacies, stations-essence, kiosques à journaux, blanchisseries et magasins de bricolage (le Premier ministre a notamment cité Leroy Merlin et Castorama pendant sa conférence de presse du 29 octobre 2020 détaillant les mesures de mise en œuvre du reconfinement de la France) sont autorisés à rester ouverts. Les coiffeurs, libraires et les fleuristes notamment ont, eux, dû fermer leurs portes. La situation sanitaire sera toutefois réévaluée 15 jours après la mise en place du confinement, a promis l’exécutif. Et si l’évolution des indicateurs est satisfaisante, certains commerces pourront rouvrir. 

Lorsqu’ils constituent, pour les personnes qui y vivent, un domicile régulier, les terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ainsi que l’hébergement touristique de courte durée sont autorisés à accueillir du public.

 • Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret
 • L’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité
 • La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a.
 • Les activités des agences de placement de main-d’œuvre
 • Les activités des agences de travail temporaire
 • Les services funéraires
 • Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires
 • Les laboratoires d’analyse
 • Les refuges et fourrières
 • Les services de transports
 • L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens
 • L’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles dans des conditions identiques à celles prévues à l’article 36
 • L’activité des services de rencontre prévus à l’article D. 216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale
 • L’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents
 • L’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R. 2311-1 du code de la santé publique
 • Les salles d’audience des juridictions
 • Les crématoriums et les chambres funéraires
 • Les salles liées à l’activité des artistes professionnels
 • Les établissements sportifs de plein air pour certaines activités seulement
 • Les hippodromes mais ils ne peuvent recevoir que les personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et non du public.

Les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ainsi que les plages, plans d’eau et lacs restent accessibles au public, précise le décret mais les activités nautiques et de plaisance sont interdites. Chaque préfet de département peut par ailleurs décider d’imposer le port du masque à partir de 11 ans dans ces lieux.

 • Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple
 • Boutiques et centres commerciaux, sauf pour les activités de livraison et de retrait de commandes et activités listées ci-dessus. L’achat de sapins de Noël est toutefois autorisé à compter du 20 novembre, en application du décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 « sous réserve, pour les établissements qui ne peuvent accueillir de public, qu’elle soit réalisée dans le cadre de leurs activités de livraison, de retrait de commandes ou en extérieur ».
 • Restaurants et débits de boissons, y compris le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat. La vente à emporter et la livraison de plats à domicile restent, elles, autorisées
 • Salles de danse et salles de jeux
 • Bibliothèques, centres de documentation (les bibliothèques municipales sont fermées ; les bibliothèques universitaires ouvertes sur rendez-vous)
 • Salles d’expositions et musées
 • Chapiteaux, tentes et structures
 • Etablissements de plein air
 • Etablissements sportifs couverts
 • Etablissements thermaux
 • Centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

Outre les interdictions applicables partout ailleurs sur le territoire et listées ci-avant, en application du décret du 29 octobre 2020, certains commerces à Paris sont sous le coup de restrictions supplémentaires. Le préfet de police de Paris Didier Lallement a pris un arrêté interdisant à compter du vendredi 6 novembre les livraisons et ventes à emporter des restaurants, débits de boissons et établissements flottants (péniches) de 22 heures à 6 heures dans la ville de Paris. La vente d’alcool et leur consommation sur la voie publique sont également interdites entre ces heures.

Catégories
Insurance for Pets

bee venom to treat certain diseases – Insurance for Pets#AlertPollution

Contaminated rivers or soils, abandoned industrial waste… Do you live near a polluted site?
Click here to alert us!

Caring for humans from bees: Catherine Ballot-Flurin is a pioneer in this field. For 40 years, in Cauterets (Hautes-Pyrénées), she has listened to the buzzing of insects. « From the noise I hear, I know roughly how strong the colonie « , explains the beekeeper. Every day she recovers bee venom. It is said to have anti-inflammatory properties, but above all it represents a hope in the treatment of certain cancers.

« We work with many researchers »

The venom collected at the exit of the hive is then dried. It is then in the form of crystals; powder is precious, laboratories are fighting over it. « We are currently working with many researchers in Europe to develop future treatments with bee venom.« Says Catherine Ballot-Flurin. There are already results: Australian scientists recently announced that the venom could act on cancer.

The JT

The other subjects of the news

Catégories
Insurance for Pets

VNG: municipalities must stop offering cheap household help for people who can afford it themselves – Insurance for Pets


The run on cheap domestic help via the municipality must end, the Association of Dutch Municipalities (VNG) wants. VNG calls on municipalities to be stricter with applications and to look at income. In doing so, they seek the limits of the law.

Since the beginning of last year, no income-related personal contribution has been applied to household help via the municipality. Anyone who can no longer do the housework themselves will receive help at a rate of 19 euros per month. This is regulated in the Social Support Act (Wmo).

Domestic help

This scheme seems to be counterproductive, because many households with higher incomes also make use of this aid. As a result, municipalities have to spend much more on household help and they are faced with financial problems. VNG therefore calls on municipalities to deal differently with applications for domestic help from now on.

Chairman of the VNG Committee on Care, Youth and Education Sven de Langen mentions four things they will urge municipalities to do. They advise municipalities to introduce waiting lists for higher incomes. They also want to include the applicants’ financial strength in the award. In addition, they can start trial proceedings to have a judge decide who is entitled to what. Finally, they want no more money to be allocated to household help from 2022. On is on.

Rise in applications

At the beginning of this year, EenVandaag, together with the VNG, investigated the subscription rate in the Wmo. This showed that no less than 94 percent of the municipalities considered it a very bad measure to use a single rate and not allow income to play a role. Last year, almost all municipalities saw an increase in requests for domestic help.

A recently released monitor confirms the picture. Some municipalities have seen applications increase by up to 80 percent. After unsuccessful talks with the Ministry of Health, Welfare and Sport about compensation for the costs incurred, the measure for the VNG is complete. « It has been thrown over financially, » says De Langen. And that causes a lot of anger.

Also read

More requests by people from ‘more expensive’ zip codes

In Krimpen aan den IJssel they also see the requests for domestic help rising. At the end of 2018, before the subscription rate was introduced, they provided household help to 574 households. Last March the counter was at 800. This increase is mainly due to requests from people from ‘the more expensive’ postcodes, says alderman Hugo van der Wal.

The alderman is afraid that he will eventually no longer be able to meet the requests of the people who really need it, it may also be at the expense of facilities such as the library or the petting zoo. Van der Wal therefore thinks the appeal of the VNG is a good idea. He also wants to take the financial situation of people into account.

Lawsuits

But first, he wants to make a moral appeal to people who apply: « Ask yourself, Do you really need this? » In addition, he seriously considers rejecting people who are too wealthy for it in his eyes. Such a decision can be challenged by the applicants, but the Krimpen alderman does not shy away from that.

« Let a judge decide for whom the help is intended ». That would be a so-called trial process. It remains to be seen whether that will really happen, and when.

Also read

Catégories
Insurance for Pets

Nature Today | Fipronil in flea collars: gone fleas, gone butterflies? – Insurance for Pets


The use of systemic pesticides, such as some neonicotinoids, is increasingly restricted in Europe because of the side effects on bees, among others. Negative effects have also been identified for fipronil. In the large cabbage white, exposure of the caterpillars to fipronil resulted in greatly reduced reproduction in the butterfly stage, according to recent Wageningen research. As a Butterfly Foundation, we have also experienced this in our butterfly breeding. We raise cabbage whites to send eggs, caterpillars and pupae to schools to be raised in the classroom. It is great for the children to see an egg hatch and watch a caterpillar grow and pupate. And it’s great when they witness the hatching of a butterfly in the classroom and let it go outside festively. But at a certain point the cabbage whites in our breeding no longer laid eggs and the butterfly lessons at the schools could therefore no longer take place. It turned out that the seeds of the plants on which we grew the butterflies were coated with fipronil. The caterpillars that ate the plants grew and pupated normally. The butterflies came out fine and so did not fall dead from the sky. But the butterflies reproduced much less. So the effect is insidious and covert.

Until recently, seed coating with fipronil was widely used against attack of cabbage crops by cabbage fly. The product is now no longer allowed for agricultural use, but it is allowed in, for example, ant bait boxes and in anti-flea remedies for dogs and cats. And this means that the substance ends up in the environment in full. Because fipronil breaks down slowly in soil and water, it still poses a risk to biodiversity. Researchers at the University of Sussex have found significant concentrations of fipronil and the neonicotinoid imidacloprid in English rivers. The concentrations found often far exceeded the accepted safe limits. The researchers: « Fipronil is one of the most commonly used flea products. Recent studies have shown that it breaks down into compounds that are more persistent in the environment and more toxic to most insects than fipronil itself. » Because it is therefore difficult to degrade, the consequences can continue for a long time. There are 1.5 million dogs and almost 2.6 million cats in the Netherlands. Many of these are treated with these agents. The problems will certainly arise here too.

More information

Text and photos: Kars Veling, De Vlinderstichting (lead photo: dog without flea collar)

Catégories
Insurance for Pets

Everything for the pet – Mannheim morning – Insurance for Pets


Region.Everyone who shares their life with one or more pets knows the markets with the yellow dog. The Futterhaus, the specialist store for pet food and accessories, offers a wide range that makes the hearts of owners of dogs, cats, small animals and fish beat faster. From fresh food to treats: Here, the bowl of furry, feathery and flaky family members can be filled healthily and appropriately. Those who like it very individually will get their money’s worth at the large feeding bar in Das Futterhaus. Numerous snacks for dogs as well as selected foods for birds and small animals can be portioned as desired. Beautiful accessories for all pets, practical helpers, chic accessories and a huge selection of toys, scratching posts and loungers for large and small four-legged friends make shopping in the market an experience. In the markets in Bensheim and Speyer there is an equestrian department with a large selection of articles for horses and riders. Good advice is also standard. Bensheim, Lampertheim, Worms, Speyer, Mannheim and Karlsruhe. Exceptions are special offers, already reduced goods, horse feed, animals and books. Not combinable with other actions. You can find all participating branches at www.morgencard.de. red 5% discount in the Das Futterhaus branches in

© Mannheimer Morgen, Wednesday, November 18th, 2020

Catégories
Insurance for Pets

de l’animal à l’homme, une transmission du virus « exceptionnelle » – Insurance for Pets


Début novembre, entre 15 et 17 millions de visons d’élevages ont été abattus au Danemark, sur ordre du gouvernement. Cette décision a été motivée après la découverte d’une version mutée du Covid-19, transmise par ces animaux à douze personnes. Le Danemark, premier exportateur de peaux de visons dans le monde, a préféré abattre ces visons afin de ne pas compromettre le lancement d’un futur vaccin. Vendredi dernier, 2 000 visons ont aussi été tués et enterrés en Grèce. La transmission du virus de l’animal vers l’Homme est à l’origine de cette épidémie : les recherches ont pour l’instant permis de démontrer que le Covid-19 avait été transmis par la chauve-souris puis par un autre animal hôte intermédiaire qui aurait ensuite transmis le virus à l’Homme. Le pangolin avait été dans un premier temps pointé du doigt mais certains scientifiques affirment désormais que rien ne prouve que ce mammifère recouvert d’écailles ait été cette espèce intermédiaire entre la chauve-souris et l’Homme.

Depuis l’apparition de l’épidémie de coronavirus, le cas de transmission de Covid-19 de l’animal vers l’homme sont très rares. D’autres cas similaires avaient été détectés dans des élevages aux Pays-Bas. Des risques potentiels de transmission du virus vers l’homme existent pour les mustélidés, l’espèce qui regroupe les visons, les furets ou encore les hermines et les blaireaux, mais ils n’ont pas encore été démontrés pour d’autres espèces, comme les canidés ou les félidés.

Les élevages de visons, « des bombes zoonotiques à retardement »

Le vison, comme les autres mustélidés tels que le furet, est sensible à l’infection au coronavirus. Cela a été prouvé lors de nombreuses expériences scientifiques. Le vison peut donc avoir les symptômes du Covid-19 mais également retransmettre le virus à l’homme, comme l’ont démontré les cas identifiés au Danemark et aux Pays-Bas. Le vison a dans un premier temps été contaminé au Covid-19 par le personnel des élevages. « Le virus a été transmis au vison par du personnel infecté. Il a été ensuite été retransmis du vison à d’autres personnels qui travaillaient dans ces mêmes élevages de visons », détaille Daniel Marc, vétérinaire-virologiste, chercheur à l’Inrae de Tours dans l’unité infectiologie et santé publique, département Santé Animale.

Le Danemark et les Pays-Bas possèdent « plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’élevages » de visons (125 élevages aux Pays Bas et 1138 au Danemark), selon Gilles Salvat, directeur de la santé et du bien-être animal à l’Anses, l’Agence nationale de la sécurité sanitaire. Cette concentration de dizaines de milliers d’animaux dans un même bâtiment « joue très certainement dans le passage du virus du vison à l’homme« , affirme Gilles Salvat. « Même si ce sont des bâtiments très aérés, on a la formation potentielle d’un aérosol infectieux et les personnes qui travaillent au contact de ces animaux peuvent être contaminés par la respiration de cet aérosol infectieux« , précise-t-il.

Le virus n’est pas né chez les visons : ils ont été contaminés par l’homme.                                                                                        
Gilles Salvat, directeur de la santé et du bien-être animal à l’Anses.

Ces animaux « présentant une faible diversité génétique sont entassés » dans ces élevages intensifs, pointe du doigt Jean-Christophe Avarre, chercheur en écologie et en évolution virale à l’Institut de recherche pour le développement (IRD). « Le virus peut alors se propager rapidement parmi des millions d’individus dont la réponse immunitaire est amoindrie, tout en mutant à une vitesse accélérée », explique-t-il. Cette surconcentration de visons dans une même région, dans le nord du Jutland pour le Danemark par exemple, favorise la dispersion du virus, ce qui explique qu’il n’y ait pas encore eu de cas pour l’instant dans des élevages situés dans d’autres pays. 

En France, il existe quatre élevages de visons, qui sont surveillés, selon l’Anses. « Nous sommes en train, avec le ministère de l’Agriculture, de conduire un plan de surveillance pour échantillonner ces élevages et pour s’assurer que ces visons sont bien négatifs en Covid-19. Il n’y a eu aucun symptôme visible sur ces quatre élevages« , souligne Gilles Salvat, directeur de la santé et du bien-être animal à l’Anses. 

Le député LREM des Alpes-Maritimes, Loïc Dombreval, appelle le gouvernement à fermer ou confiner les quatre élevages de visons français.
Crédits : Nicolas Vallauri

Maxppp

Après l’abattage de ces millions de visons au Danemark, plusieurs voix se sont élevées en France pour que le gouvernement applique le même principe de précaution. Le député LREM des Alpes-Maritimes, Loïc Dombreval, appelle par exemple à la fermeture ou au confinement de ces quatre élevages français de visons. Ce vétérinaire de formation insiste sur le fait que le vison est un « réservoir de maladies » et « qu’on ne peut pas se permettre d’avoir ce type de risque vu la crise sanitaire que l’on traverse« . Le confinement des élevages lui semble « extrêmement compliqué« , comme il faudrait s’assurer que « les éleveurs qui vont rentrer dedans soient, de façon absolument certaine, non porteurs du virus au fil du temps« . Loïc Dombreval privilégie donc la fermeture de ces élevages et donc l’abattage des visons : « Ils auraient été abattus de toutes façons pour produire la fourrure pour laquelle ils sont élevés« , regrette le député qui se définit comme un « défenseur des animaux« , mais qui ne voit pas d’autres solutions pour écarter le risque de transmission du Covid-19 du vison à l’homme. Même avant la crise sanitaire, le député LREM des Alpes-Maritimes appelait déjà à fermer les élevages de visons en France.

Pour Jean-Christophe Avarre, il faut avant tout interroger « nos pratiques » en général et les modèles d’agriculture et d’élevage. « Ces élevages intensifs sont donc une aberration non seulement en termes éthiques, mais également en termes sanitaires, et représentent potentiellement des bombes zoonotiques à retardement », explique le chercheur en écologie et en évolution virale à l’Institut de recherche pour le développement (IRD).

Le furet, un autre mustélidé à risque en termes de transmission du virus 

Il existe en France 60 000 furets de compagnie chez des propriétaires privés, selon l’Anses. « Les furets appartiennent à la même famille des mustélidés et peuvent donc se contaminer. Il y a eu des contaminations qui ont été faites en laboratoire : la sensibilité du furet à ce virus a été démontrée« , rappelle Muriel Vayssier-Taussat, responsable du département santé animale à l’Inrae (Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement). Le furet peut donc être contaminé au Covid-19 et peut retransmettre le virus à l’homme, comme cela a été le cas avec les visons au Danemark et aux Pays-Bas. Mais aucun cas de transmission du furet à l’homme n’a pour l’instant été détecté dans le monde, car « il n’y a pas d’élevages de furets en grandes quantités, pas dans de telles proportions que pour les élevages de visons« , précise Gilles Salvat. « Toutes choses étant égales par ailleurs, s’il y avait des élevages de furets avec des milliers d’animaux dans le même élevage, on aurait potentiellement le même risque » que pour les visons, affirme le directeur de la santé animale et du bien-être des animaux de l’Anses.

Il faut vraiment faire attention au furet puisqu’il est très proche du vison et donc il n’y a pas de raison qu’il n’y ait pas les mêmes réactions que chez le vison.                                                                              
Jean-Luc Angot, président de l’académie vétérinaire de France

« Un furet pourrait potentiellement retransmettre le virus s’il était contaminé, mais un furet dans une habitation ne va pas générer non plus probablement un aérosol trop important« , souligne Gilles Salvat. Et d’ajouter : « Quand on ne sait pas, on préfère prendre des précautions, comme on est à peu près sûrs de rien dans ce domaine-là« . L’Agence nationale de sécurité sanitaire appelle donc les propriétaires de furets à respecter des gestes barrières avec leur animal, comme le port du masque ou le lavage des mains avant et après la manipulation de l’animal. Ces recommandations sont également plébiscitées par l’Académie vétérinaire de France. « On conseille de prendre les mêmes mesures barrières que celles qu’on utilise avec les membres de la famille. Si une personne est contaminées au niveau d’un foyer, il faut qu’elle évite les contacts avec les autres membres du foyer, mais également avec ces animaux de compagnie« , insiste Jean-Luc Angot, le président de l’Académie vétérinaire de France.

Il existe 60 000 furets domestiques en France.
Crédits : Sébastien Jarry

Maxppp

Les animaux dits « culs-de-sac épidémiologiques »

En dehors des mustélidés, les risques de transmission du virus de l’animal vers l’homme sont moindres pour les autres animaux. Il y a déjà eu des cas répertoriés de contamination au Covid-19 de certains animaux de compagnie, comme les chats infectés par leur propriétaire. « On a pu constater qu’on pouvait avoir des chats en contact étroit avec des patients qui pouvaient être malades pour quelques jours et qui guérissaient généralement spontanément« , explique Gilles Salvat, directeur de la santé et du bien-être animal à l’Anses. Mais ils n’ont pas ensuite retransmis le virus à l’homme. Ces cas de transmission du Covid-19 de l’homme vers le chat sont « très sporadiques et faibles si on les compare à la transmission interhumaine« , insiste Anne-Sophie Gosselin-Grenet, enseignante-chercheure à l’Université de Montpellier, spécialisée en virologie. Contrairement au vison, une fois qu’il est contaminé, le chat ne retransmet pas le virus à l’homme. « Ces animaux sont ce qu’on appelle des culs-de-sac épidémiologiques : la transmission s’arrête à ces animaux », définit Gilles Salvat. 

Comment expliquer que le chat ou le chien ne retransmettent pas le Covid-19 à l’Homme une fois qu’ils sont contaminés ? « En fonction des espèces, le virus ne va pas agir de la même manière parce qu’il y a des espèces pour lesquelles il va être beaucoup mieux adapté, dans lesquelles il va pouvoir se multiplier, trouver toutes les conditions les plus favorables à son développement. Donc, chez le chat, le virus trouve un certain nombre de conditions, mais pas suffisamment pour ensuite pouvoir être retransmis« , détaille Muriel Vayssier-Taussat, responsable du département santé animale à l’Inrae. 

Le virus qui est passé chez le chat ne s’est pas adapté pour permettre une rétro-transmission dans le sens inverse, ce qui a pu être le cas chez les visons.                                                                    
Anne-Sophie Gosselin-Grenet, enseignante-chercheure à l’Université de Montpellier, spécialisée en virologie.

La retransmission du Covid-19 de l’animal vers l’homme dépend donc de la susceptibilité des différentes espèces animales. Le coronavirus s’est ainsi mieux adapté au vison qu’au chat, ce qui a pu favoriser la rétro-transmission du virus du vison vers l’homme. « Pour que le virus puisse s’adapter, il faut qu’il puisse se multiplier et muter pour s’adapter à son nouvel hôte. Peut-être que la contamination au sein des chats est moindre. Du coup, il n’a pas encore eu le temps de s’adapter aux chats et éventuellement d’évoluer pour revenir vers la population humaine« , met en avant Anne-Sophie Gosselin-Grenet, enseignante-chercheure à l’Université de Montpellier, spécialisée en virologie.

Les bovins, les ovins, les caprins mais également les porcs et les volailles sont également « très peu sensibles ou pas sensibles » au virus : « Il y a un certain nombre d’expérimentations qui ont été conduites par des équipes internationales et qui ont montré que, globalement, ce sont des espèces qui ne se transmettent pas le virus à l’intérieur de l’espèce et qui, évidemment, ne transmettent pas le virus à l’homme« , affirme Gilles Salvat. Selon lui, le virus peut donc « entrer dans une cellule », sans être infectant pour l’animal. Pour que l’infection soit active, il faut que le virus se multiplie suffisamment chez l’animal. « On peut infecter un bovin, c’est-à-dire le virus peut entrer dans la cellule, il peut y avoir une petite réaction immunitaire mais le bovin ne multiplie pas le virus en quantité et ne va pas le transmettre très largement à ses congénères« , précise le directeur de la santé et du bien-être animal à l’Anses.

De façon générale, « la transmission de l’animal à la personne est très exceptionnelle, absolument exceptionnelle. Le risque principal, c’est la transmission de personne à personne« , affirme Daniel Marc, vétérinaire-virologiste, chercheur à l’Inrae de Tours, dans l’unité Infectiologie et santé publique.

Le MERS, un coronavirus transmissible des camélidés vers l’Homme

Il existe un autre type de coronavirus qui peut se transmettre de l’animal à l’Homme : il s’agit du MERS, le Middle East Respiratory Syndrome, apparu pour la première fois en 2012 en Arabie saoudite. « C’est un virus qui vient de la chauve-souris, qui s’est adapté chez les camélidés« , explique Daniel Marc, vétérinaire-virologiste, chercheur à l’Inrae de Tours, dans l’unité Infectiologie et santé publique. 

Selon lui, « 2 500 cas » ont été répertoriés chez l’homme depuis 2012, « essentiellement au Moyen-Orient, dont 860 morts« . Si l’épidémie de MERS s’est moins propagée que celle du Covid-19, c’est en partie parce que le « virus ne se transmet pas de personne à personne« , précise Daniel Marc. « Il se transmet uniquement de l’animal vers l’homme« , affirme-t-il.

D’autres maladies pourraient émerger dans les années qui viennent et augmenter la transmission de virus des animaux vers l’Homme. « Il y a de plus en plus de contacts entre la faune sauvage et l’Homme« , pointe du doigt Muriel Vayssier-Taussat, responsable du département santé animale à I’Inrae. L’activité humaine empiète notamment de plus en plus sur l’environnement de la faune sauvage. « Cela crée des contacts inédits et des rencontres qui n’avaient jamais eu lieu par le passé, et qui, tout à coup, font que ces virus qui existent depuis la nuit des temps, vont être en contact avec l’Homme », explique-t-elle.

« Cette promiscuité accrue des animaux domestiques avec la faune sauvage ainsi que les densités d’élevages extrêmes associées de surcroît à de mauvaises conditions sanitaires permettent au virus de changer d’hôte, et donc de franchir cette fameuse barrière d’espèce » de l’animal vers l’Homme, complète Jean-Christophe Avarre, chercheur en écologie et en évolution virale à l’Institut de recherche pour le développement (IRD).Catégories
Insurance for Pets

On the run since the first confinement, a cat finds his family after avoiding drowning thanks to his identification chip – Insurance for Pets


Posted on 11/17/2020 11:27 a.m.

Written by Alexander Godin the category EmotionPhoto d’illustration

The drama was narrowly avoided for a cat last weekend in the Aisne, but paradoxically, this is what allowed him to find his family, while the latter had been looking for him for 8 months.

Last Saturday (November 14), a chat had found himself trapped in one crawlspace close to canal from the Sambre to the Oise, in Tergnier (02). When we tried to rescue it, the feline managed to extricate itself, but took the plunge and risked walnut. Fortunately, the firefighters from the nearby town of La Fère intervened and have it Safe.

The animal was then entrusted to the refuge UDA Noah, located at Beautor and chaired by Claudette Caplain. The latter passed it to the reader of identification chip and indeed has found one. Its owners, Mathilde Tetard and Mickaël Delcanto, lived in Nîmes in the Gard at the time when they had it identified, but now reside in Saint-Quentin in the Aisne, about twenty km north of the refuge.

She then contacted the couple the same evening, thus learning that the cat had disappeared 8 months ago. Its owners, who were beginning to Loose hope, were very happy and moved to know that their 4-legged friend, named Sindbad, was safe and sound, although slightly thin.

Sindbad had vanished during the first confinement

It all started on March 22, a year after the move of its owners from Nîmes. The confinement had been in force for several days already. Sindbad, which had 1 year and a half, was got out from home to La Fère with the other cat of the family, Snow, taking advantage of the fact that a window was open. The cat was never returned since.

Mathilde Tetard and Mickaël Delcanto had never stopped looking for him. They even called the shelter UDA Noah at the time. They recently returned there to adopt a dog. However, it was only after the rescue from Sindbad firefighters that landed there.

In August, the owners of the untraceable cat have once again moved, settling in Saint-Quentin. So that’s where they learned the wonderful news over the phone last weekend, while they were having dinner.

Also read: Worried about the fate of stray cats in his town, this septuagenarian has been feeding them every day and sterilizing them for 22 years!

« We found him even more cuddly and playful than before. He never leaves us … « , entrusts Mickaël Delcanto at L’Union.

Here’s one story that ends well and which recalls the importance of identification of our pets.


Catégories
Insurance for Pets

stalking resumes thanks to exemptions – Insurance for PetsSince the start of confinement, no hunting shots have resounded in the valleys and forests of the Doubs. But this break ends with the exemption granted by the prefect. The stalking of large game such as roe deer and wild boar, species considered to be harmful, are now governed by strict health rules, including the wearing of a compulsory mask.

Jean-Claude Guy has been tracking game for over 40 years. According to him, the three weeks of hunting stoppage were damaging. « We have seen it since we stopped hunting, on the pastures above, there is damage from wild boars », suggests Jean-Claude Guy, president of the Association Communales de chasse approved of Chaux-Neuve (Doubs). Damage caused by animals in the fields can be reimbursed by the hunting federations. But some of them threatened to cease payments if hunting was suspended.

The JT

The other subjects of the news

Catégories
Insurance for Pets

You laugh at a cat with your eyes – Insurance for Pets


Researchers from the English universities of Sussex and Portsmouth have scientifically shown that you can let cats know if you are friendly by ‘talking’ with your eyes. The researchers looked at the so-called ‘slow blink‘which, translated into human communication, can be seen as a smile. You laugh at a cat with your eyes.

Blink your eyes slowly and the cat will blink back as a sign of confidence | Photo: public domain

The study called ‘The role of cat eye narrowing movements in cat-human communication’, published on Nature.com, first confirmed what many cat owners have suspected for years: You can bond with a domestic cat (Cat) build up by the so-called ‘slow blinking’. This special method of squeezing and then blinking slowly is popularly known as the ‘cat smile’ and seems to make humans more attractive to cats.

In the video below it is slow blinking good to see:

You laugh at a cat with your eyes

The research team’s conclusion was based on two experiments, which looked at how the cat responded to slow blinks in the home setting. This was tested first by the owner of the animal and in the second study by an unknown researcher. The owner of the cat was given an explanation of the slow blinking in advance so that it was as similar as possible for each test. Loosely translated the instruction was:

“With a positive but calm expression, slowly and purposefully close your eyelids while pulling your cheeks upward. Try to slow this action down to about 2-3 seconds. Be careful not to lower your eyebrows or wrinkle your nose. ”

Both the cat itself and the person blinking were filmed, and an investigator gave additional instructions to the owner as needed. D.You can read full instructions on how to blink your eyes here (PDF).

You laugh at a cat with your eyes | Photo: public domain

Cats blink back

The first study showed that a cat was more likely to blink slowly back to the owner if the owner first blinked slowly at the cat. This compared to when the owner did nothing. The second experiment, with an unknown researcher, also found that a cat is more likely to blink in situations where it was blinked at first. Furthermore, the cats studied were more likely to approach the experimenter’s outstretched hand after slowly blinking their eyes than if they had maintained a neutral facial expression.

The cat’s slow blink sequence, starting from a neutral face transitioning to half blink, then to full eye closure and then to eye narrowing, was also recorded in detail (see photos below).

Photos: Unaltered figure from T. Humphrey et al. (2020), The role of cat eye narrowing movements in cat–human communication (license CC BY 4.0) | Source: Nature

The results show that this slow blinking technique can provide a form of positive communication between cats and humans and can even be an indicator of positive emotions.

Start a conversation with the cat on the street

Professor McComb of the University of Sussex, who supervised the work:

“As someone who has both studied animal behavior and is a cat owner, it is great to be able to show that cats and humans can communicate in this way. It’s something many cat owners suspected, so it’s exciting to have found evidence for it. ”

McComb adds:

“This study is the first to experimentally investigate the role of slow blinking in cat-human communication. And it is something you can try for yourself with your own cat at home or with cats you meet on the street. It’s a great way to improve the bond you have with cats. Try to narrow your eyes just as you would with a relaxed smile, followed by closing your eyes for a few seconds. You notice that they themselves react in the same way and you can start a kind of conversation. ”

Start a conversation with a cat | Photo: public domain

Improve well-being

Dr. Humphrey, lead author and PhD candidate at the University of Sussex at the time of the study, said:

“Understanding positive ways in which cats and humans interact can improve public understanding of cats, improve feline welfare, and tell us more about the social cognitive abilities of this under-studied species. (…) Our findings could potentially be used to assess the welfare of cats in a variety of settings, including veterinary practices and animal shelters. ”

Humphrey gives as possible reasons for the development of the eye blinking behavior:

“In terms of why cats behave this way, it could be argued that cats developed the slow blinking behavior because humans perceive slow blinking to be positive. Cats may have learned that people reward them for responding to slow blinking. It’s also possible that slow blinking in cats started as a way to interrupt a continuous gaze, which is potentially threatening in social interaction. ”

Mutual trust | Photo: public domain

Cat-human communication

Dr. Leanne Proops from the University of Portsmouth and co-supervisor:

« It is certainly not easy to study natural feline behavior, so these results provide a rare insight into the world of cat-human communication. »

In addition to the slow blinking of the eyes, some peculiarities related to cat psychology were already known. For example, it was known that cats demand attention and can manipulate effectively via the so-called ‘solicitation purring(quizzically purr). Also, cats are able to distinguish their names from other words, even when unknown people call them. Furthermore, cats can be sensitive to human emotional cues and rub or bump their head against an owner who is feeling sad.

Sources:

.
© AnimalsToday.nl Aurora van de Loo

Catégories
Insurance for Pets

Much damage after explosion Houtzaagmolen Weert – Insurance for Pets


Sunday evening there was an explosion in a garage at the Houtzaagmolen in Weert.

As far as is known, no persons were injured. How the explosion came about is not clear. The fire brigade and police have now secured the site of the incident. Some local residents had to leave their homes as a precaution.

Explosion

The force of the explosion blown the garage door out. The damage is extensive. The fire brigade has brought some pets out of the house to safety. As far as is known, the animals are doing well.

Police cordoned off and executed an area

Catégories
Insurance for Pets

Help with EVN bonus points | waldviertelnews – Insurance for Pets


Donate now for the animal shelters in Krems and St. Pölten

With their bonus points, EVN customers can now support the Krems and St. Pölten animal shelters and help their four-legged residents have a pleasant stay in the animal shelter.

Hundreds of animals – dogs, cats, wild and domestic animals, but also a few exotic animals – are taken over, looked after and fed from the two animal shelters in Krems and St. Pölten each year and, with a little luck, they are moved to a new home. They depend on donations for this enormous task.

“In order for the animals to feel good, donation support for the animal welfare associations is essential. The current situation regarding the corona virus keeps us in mind again and again how important mutual support is. Fundraising events for the animal welfare associations were largely canceled, but animal rescues were still carried out as usual, ”says EVN spokesman Stefan Zach, explaining the current situation.

_2: Celina Baudisch (EVN) with Ruby the dog

Collect & donate bonus points – this is how it works

All EVN household customers who purchase electricity or gas automatically collect bonus points. In addition, even more bonus points can be collected with little effort – for example by registering for the newsletter, e-mail billing or using Online Services PLUS. The bonus points collected can be redeemed for many different offers, but also donated:

– Log in at www.evn.at/services to find out the current status of bonus points

– Enter the donation amount and confirm with « Donate bonus points now »

More information at www.evn.at/bonus

_3: Molly the cat is happy about every EVN bonus point donation

Animal Welfare Association St. Pölten

Founded in 1949, the St. Pölten Animal Welfare Association celebrated its 70th anniversary last year. The animal shelter has been located at « Gutenbergstrasse 26 » since 1985, where around 1,000 animals pass through the shelter every year. What is special is that the housed dogs are treated using the « Sheila Harper Method » and so a massive stress reduction is achieved in the animals.

The collected donations are to be used for the new “paw residence”, the “animal learning workshop” and a therapy room for traumatized animals, among other things.

For all those who cannot take a four-legged friend into their home, there is also the possibility to register as a voluntary walker. All information and times can be found online at:

_4: Celina Baudisch (EVN) and Katrin Eillenberger (Krems animal shelter) with Ruby the dog

Animal Welfare Association Krems

After the old location was no longer sufficient, a new animal shelter was built in Krems in 2002. For the first time, the most modern knowledge of animal behavior was put into practice. A model for all of Europe was created.

Many animals get to know love and safety for the first time in the Krems animal shelter. Skills training and trusting are cornerstones in the rehabilitation of fearful four-legged friends. A therapy garden was even created to support traumatized dogs. Donations are intended to help expand the therapy program. The needs-based keeping of rabbits and guinea pigs as well as the alleviation of stray cat misery are real concerns of the animal rights activists in Krems. Donations are urgently needed for vital operations and medication.

_5: Celina Baudisch (EVN) with foundling Freddie

Information about the shelter at

Photo credits: (see file name)
© EVN / Moser
© EVN / Matejschek

Image description:

_1: Velina Arnegger (EVN) with Chihuahua bitch Mimi

Kind regards, Mag. Stefan Zach MAS, Head of Information and Communication, EVN Group, EVN AG, mEVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf, T + 43 2236 200-12294, www.evn.at

_5: Celina Baudisch (EVN) with foundling Freddie

Kind regards, Mag. Stefan Zach MAS, Head of Information and Communication, EVN Group, EVN AG, mEVN Platz, 2344 Maria Enzersdorf, T + 43 2236 200-12294, www.evn.at

Catégories
Insurance for Pets

dogs, cats, horses, how to recover or treat your animal? – Insurance for Pets


Since October 30 and at least until Tuesday December 1, France is living, for the second time, under confinement.

>> #YourQuestions: find all our answers to your questions here

As in the spring, the editorial staff of « Sud Ouest » is mobilizing to answer the very many questions posed by Internet users. Several hundred Internet users have contacted us. Here are the answers we can provide, based on what we currently have.

You can still ask your questions using the form available online

Your questions

Céline, from Tarnos (Landes): Which box should I tick on the certificate to be able to bring my cat to the vet?

Anthony, from Salles (Gironde): I have booked a breeding dog. Is it possible to retrieve it by drive like a « click and collect »?

Alexandre, from Saint-Jean-de-Liversay (Charente-Maritime): I have to pick up a dog in the neighboring department, do I have the right and what should I check on the travel certificate?

Anick, from Bouée (Loire-Atlantique): My friend, who lives far in the city, has her horse boarded with me. Can she, for her fitness and her education, come and see and ride it?

Our responses

Like all health professionals, veterinarians maintain their activity during confinement. It is therefore entirely possible to go there, by checking the box « consultations and care cannot be provided remotely » of the certificate. The National Council of the Order of Veterinarians recommends making an appointment by telephone in advance, in order to regulate access to healthcare establishments. It should be noted, however, that canine grooming salons are closed.

Whether it was made before October 30 or since the start of confinement, the reservation of a pet is assimilated to the « click & collect » device. According to the Central Canine Society, « if you move to retrieve your previously reserved puppy, you must be able to justify this reservation, the appointment with the breeder and provide you with the exceptional movement certificate », which you will have checked the second box (order withdrawal). If delivery is possible, this solution is « preferred ».

Regarding horses, the government website specifies that « equestrian centers cannot accommodate the public », but that « the owners and possibly riders of equines boarded in these equestrian centers are nevertheless authorized to go there when their movement is essential to feed, care for or provide essential physical activity for their animals.  »

According to the French Equestrian Federation, owners « are authorized to travel beyond 1km to take care of their horses. This concerns owners who directly host their equines but also equines housed in equestrian establishments. In this case, owners and people with a boarding horse (half, third, quarter) are authorized to go « to the horse. Riding this one is possible if it « corresponds to the regular and usual exercise which is suitable for the equine and its sporting level ».